Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.7. Tannhelsetjenesten

Hva gjelder nå

Regjeringen har besluttet å gå over i normal hverdag med økt beredskap fra 25.09.21. Flere råd og regler som vi har fulgt til nå faller bort eller endres. De fleste voksne er vaksinert, men pandemien er ikke over. De generelle smittevernråd som fortsatt gjelder er:

 • Hold deg hjemme hvis du er syk
 • Test deg for covid-19 hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder både vaksinerte og ikke-vaksinerte. For barn gjelder egne anbefalinger.
 • Ha god hånd- og hostehygiene
 • Hvis du tilhører en risikogruppe, følg råd til personer i risikogrupper (fhi.no)

Følg myndighetenes anbefaling om å ta vaksine mot covid-19, hvis du ikke allerede har gjort det.

Vær oppmerksom på at det ved utbrudd kan gjelde andre råd og regler lokalt. Sjekk nettsiden til din kommune for informasjon om hva som gjelder der du er.

Tannhelsetjenesten bør følge

Pasientbehandling

Antatt friske pasienter bør behandles med basale smittevernrutiner.

Pasienter som er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet smittet med covid-19 eller i karantene og har behov for

Med akutt tannbehandling forstås i denne anbefalingen tannbehandling som ikke kan utsettes. Dette kan eksempelvis være på grunn av smerter, åpenbart alvorlige tilstander som traumer og akutte infeksjoner som tilsier at pasienten får tilbud om rask konsultasjon og behandling. Slike tilstander krever adekvat medisinsk/odontologisk hjelp uten unødig tap av tid. Akuttbehandlingen må ha som overordnet mål at pasientens generelle tilstand ikke blir ytterligere forverret, slik at pasienten kan risikere å ha behov for sykehusinnleggelse eller at andre medisinske problemer forverres, og minimere behovet for snarlig oppfølging.

, bør behandles på slutten av dagen på den tannklinikken der pasienten hører til – offentlig eller privat.

Det bør imidlertid vurderes om det er faglig forsvarlig å utsette behandlingen, og om akutte tannhelseproblemer kan avhjelpes med medikamentell behandling. De samme vurderingene bør gjøres for pasienter med luftveissymptomer.

Ved økt smitterisikonivå

Tannhelsetjenesten må følge tiltak knyttet til smitterisikonivået i sin region/kommune.

Kommunens ansvar for å iverksette tiltak etter smittevernloven er beskrevet i Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19-utbrudd i kommunen (fhi.no).

Ved behov for midlertidig stenging av tjenester som følge av økt smitterisiko, må det i forkant gjøres en vurdering av om tiltaket er nødvendig, forholdsmessig og medisinskfaglig begrunnet.

Barn og unge som under normale forhold ikke vil være utsatt, kan oppleve problemer som en konsekvens av pandemien.

Prioritering av pasientgrupper

Tannhelsetjenesten har ansvar for å kartlegge og vurdere hvilke pasienter som har et særlig behov for tannhelsehjelp ved redusert tjenestetilbud. Det kan være:

 • barn og unge med spesielle behov/sykdommer, eller som tilhører familier det er bekymring for
 • andre pasientgrupper med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven
 • andre grupper som rusmiddelavhengige, psykisk syke og innsatte i fengsel
 • pasienter med underliggende sykdom som kan bli alvorlig syke av infeksjoner

Prioritering av tilstander

For alle pasientgrupper bør behandling av følgende prioriteres:

 • smerter
 • traumer
 • akutte infeksjoner og tilstander med infeksjonsrisiko
 • tilstander som ubehandlet vil medføre smerte eller infeksjon
 • løse kroner/broer/fyllinger
 • kontroll og justering av kjeveortopedisk apparatur i aktiv behandling
 • tannbehandling i narkose
 • annen nødvendig behandling for å redusere skadeomfanget

All behandling bør ta sikte på å minimere behovet for snarlig oppfølging.

For pasienter som er bedt om å isolere seg av føre-var-prinsipp bør det avklares med pasientens lege om besøk på tannklinikken er tilrådelig. I tilfelle bør de få time først på dagen.

Sist faglig oppdatert: 07. oktober 2021