Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13. Beredskapsplanlegging, pandemiberedskap og tilsyn

God beredskapsplanlegging

Prinsipper for god beredskapsplanlegging er:

  • Å ha en godt organisert kriseledelse med stedfortredere, avklarte roller og myndigheter som kan håndtere en krise over lang tid.
  • Å ha oversikt over situasjonsbildet, personellressurser, materiell og gjeldende beredskapsplaner.
  • At vurderinger/iverksettelse av tiltak skjer på grunnlag av situasjonsbildet, beredskapsplaner og dialog med operative tjenesteledere.
  • Å raskt kunne omdisponere personell og oppskalere kapasiteter i tjenester i samsvar med det krisen krever av tiltak. Ved smitteutbrudd skal man kunne oppskalere testing, smittesporing og vaksinasjon mm. som angitt i regjeringens Strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid-19-pandemien (regjeringen.no).
  • God samhandling mellom kommunen, helseforetak, berørte nabokommuner, frivillige organisasjoner og statsforvalter.
  • Å ha en forberedt plan for å informerer befolkningen om krisen og tiltak mm.

Kommunens covid-19- og influensaberedskap

Regjeringen opphevet alle smitteverntiltak lørdag 12. februar 2022. Strategi er nå å leve med pandemien i en mer normal hverdag, utvise sunn fornuft og ta hensyn til sårbare grupper.

Kommuner og helseforetak skal opprettholde beredskap for nye smittebølger og virusvarianter. Regjeringen utvikler ferdige tiltakspakker som kommunene kan benytte ved nye smittebølger. Tiltakspakkene ligger som vedlegg til Strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid-19-pandemien (regjeringen.no).

Se også HOD rundskriv I-6/2021 om kommunale smitteverntiltak (regjeringen.no) for veiledning i hvordan kommunen kan vurdere forholdsmessighet og fatte lokale forskrifter hjemlet i smittevernloven § 4-1. Rundskrivet inneholder eksempler på forskriftsbestemmelser og en mal for enkeltvedtak om lokal smittekarantene.

Kommunens tilsynsansvar

Kommunens tilsynsplikt med smittevernregler i covid-19-forskriften ble opphevet 12. februar 2022. Kommunen har etter dette i hovedsak bare tilsynsplikt med faktorer som påvirker folkehelsen etter folkehelseloven, se veileder for kommunens tilsyn med miljørettet helsevern, kapittel 6.

Sist faglig oppdatert: 19. mai 2022