2. Hjemmekontor som virkemiddel for å redusere smitte av covid-19

Hjemmekontor er et viktig tiltak for å redusere kontakt mellom personer både på arbeidsplassen og på reisen til og fra ved bruk av offentlig transport. Bruk av hjemmekontor er aktuelt som smitteforebyggende tiltak dersom:

  • Smittespredningen i lokalsamfunnet eller på arbeidsplassen er høy
  • Anbefalt avstand mellom personer på offentlige kommunikasjonsmidler brukt til reiser til og fra arbeidsplassen ikke kan opprettholdes
  • Anbefalt avstand mellom personer på arbeidsplassen ikke kan opprettholdes
  • Andre smitteverntiltak gjør det nødvendig (for eksempel ved bruk av hjemmeskole)
  • Det er nødvendig for å sikre kontinuitet for virksomheten i en situasjon med risiko for høyt fravær

Bruk av hjemmekontor for å redusere smitte av covid-19 bør vurderes i henhold til sjekkliste Vurderingspunkter for bruk av hjemmekontor.

Folkehelseinstituttet følger smittespredningen av covid-19 i Norge og gir råd om smitteverntiltak (fhi.no). Helsedirektoratet og lokale helsemyndigheter kan gi anbefalinger om bruk av hjemmekontor som smitteverntiltak. Bruk av hjemmekontor for å opprettholde avstand mellom personer på offentlige kommunikasjonsmidler er særlig aktuelt for arbeidsplasser der mange ansatte bruker slik transport for reiser til og fra arbeidsplassen. Dette gjelder spesielt i og rundt større byer, eksempelvis Oslo-regionen, der presset på offentlig transport er stort og bruk av hjemmekontor anbefales for arbeidsplasser der det er mulig.

Helsemyndighetenes råd om bruk av hjemmekontor vil kunne variere avhengig av smittesituasjonen, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Både arbeidsgivere og arbeidstakere må derfor være forberedt på at dette er råd som vil endre seg, og arbeidsplassen bør ha gode rutiner for å kunne håndtere en økende andel av arbeidsstokken som må benytte seg av hjemmekontor i kortere eller lenger perioder.

Virksomhetene bør vurdere om hjemmekontor skal brukes i tillegg til andre smitteforebyggende tiltak på arbeidsplassen. Se kapittelet Vurderingspunkter for bruk av hjemmekontor.

Hjemmekontor er også aktuelt for personer med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, der annen tilrettelegging av arbeidet ikke er mulig eller aktuelt. Slik vurdering bør gjøres individuelt, med utgangspunkt i Folkehelseinstituttets råd til personer i risikogrupper (fhi.no).

Hjemmekontor bør bare benyttes der virksomheten kan opprettholde et kvalitetsmessig godt tilbud ved hjelp av digitale løsninger. I mange tjenester, som for eksempel de som omfatter psykisk helse, sårbare brukere, fremmedspråklige, barn og unge, er relasjonsbygging og trygging en viktig del av arbeidet og kan oftest ikke erstattes av digitale tjenester. Det er særlig viktig å vurdere om kvaliteten er likeverdig ved digitale løsninger, og om tjenesten er like tilgjengelig for alle og oppleves like god.

Arbeidstilsynet har egne verktøy for å gjennomføre risikovurdering på arbeidsplassen (arbeidsilsynet.no). Arbeidstilsynet har også utarbeidet råd for tilbakeføring til arbeid for kontorarbeidsplasser og om arbeidsgivers ansvar ved pålagt hjemmekontor.

Se også kapittelet Vurderingspunkter for bruk av hjemmekontor.

Sist faglig oppdatert: 18. mai 2020