Allmennmedisin - veiledning av LIS3 i ny ordning

Søknadsfrist 16. november 2021

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)
Beløp: 63,6 mill. kroner i 2021
Referanse:  kap.762, post 63 St. prp. 1 S (2020-2021), over Helse- og omsorgsdepartementet

Mål for ordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til å kompensere for kommunenes kostnader til veiledning av leger som er under spesialistutdanning i spesialisering i allmennmedisin i ny ordning, i henhold til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger §2.

Målgruppe er kommuner som har leger under spesialisering i allmennmedisin i ny ordning. 

Hvem kan søke?

Kommuner

Kommunen skal være registrert som utdanningsvirksomhet for å legge til rette for gjennomføring av utdanning i spesialiteten allmennmedisin. Også kommuner som har midlertidig registrering kan søke

Søknadens innhold

Det vises til regelverket

Følgende dokument må vedlegges søknaden i Altinn:

Tilleggsskjema -attest for gjennomført veiledet tjeneste (word)

Tildelingskriterier

Kvantifiserbare tildelingskriterier. Tilskuddet beregnes ut fra timesats fastsatt av Helsedirektoratet. For 2021 er timesatsen på 1 000 kroner per time. Det vises for øvrig til regelverket. 

Søknadsbehandling

Søknader behandles fortløpende gjennom året fram til søknadsfristen.


Rapportering

Søknaden er en etterskuddsvis innrapportering. Det er ikke krav om rapportering ut over dette.

 

Først publisert: 27.05.2019 Sist faglig oppdatert: 22.01.2021 Se tidligere versjoner

Kontakt

Pierre.Olongo.Omedikonga@helsedir.no