Veiledning i spesialistutdanning i allmennmedisin - LIS3

Søknadsfrist 16. november 2020

Om tilskuddet

Kommunen søker om tilskudd til veiledning for leger under spesialisering i allmennmedisin etter at veiledningen er gjennomført og attestert. Følgende dokumenter må vedlegges søknaden i Altinn:

Før kommunen sender inn søknad er det viktig at kommunen kjenner regelverket for tilskuddsordningen godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål og målgruppe

Tilskuddet gis til kommuner for å kompensere for kommunenes kostnader til veiledning av leger i spesialisering i allmennmedisin, i henhold til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger §2.

 

Tildelingskriterier og satser

Kommunen skal være registret som utdanningsvirksomhet i spesialiteten allmennmedisin.

Veiledningen skal gjennomføres av lege som er spesialist i allmennmedisin.

Kommunene gis tilskudd til dekning av kostnader til veiledning i spesialiteten allmennmedisin med inntil tre timers veiledning samt en time forberedelse/etterarbeid for veileder, totalt fire timer, per måned i 10,5 av årets måneder (jf. Spesialistforskriftens § 25).

Tilskuddet gjennomsnittsberegnes og utbetales i henhold til antall måneder med gjennomført veiledning. Samlet tilskudd på 42 timer per år vil utbetales med 3,5 timer per måned i 12 måneder.

Det skal kun tildeles tilskudd for fem års sammenlagt veiledning per LIS, det vil si 210 timer per kandidat.

For leger under veiledning som har redusert stillingsprosent skal veiledningen reduseres tilsvarende.

Timesatsen for 2020 er på kr 1000 per time.

Tillegg og presiseringer

Hver Altinn-søknad kan inneholde flere "søknadsskjema for refusjon av veiledningskostnader", men det kan bare føres opp en lege i hvert søknadsskjema. For hver lege som har fått veiledning skal det også vedlegges en attest for gjennomført veiledning.

Kommunen kan velge om de vil sende en søknad pr lege pr år eller en samlet søknad for flere år.

Søknadene behandles fortløpende, men søknader som sendes inn etter den årlige søknadsfristen kan ikke garanteres å bli behandlet inneværende år.

Søknaden skal inneholde følgende punkter

  • Perioden det søkes refusjon for, antall måneder og legens stillingsprosent i denne perioden (fylles inn i søknadsskjemaet for refusjon av veiledningskostnader)
  • Perioden legen har vært under veiledning og stillingsprosent i denne perioden (fremgår av attesten)
  • Navn og HPR-nummer på legen som har vært under veiledning (fremgår av attesten)
  • Navn, HPR-nummer og tittel på veileder (fremgår av attesten )
  • Kommunens organisasjonsnummer, kontonummer og kontaktperson i kommunen (fylles inn i Altinn-skjema)

Først publisert: 27.05.2019 Sist faglig oppdatert: 06.01.2020