Utvikling og utprøving av teknologiske verktøy for å mobilisere mot ensomhet blant eldre

Søknadsfrist 06. desember 2019 (utløpt)

Restmidler 2019

Helsedirektoratet lyser ut 1 million kroner ekstra til tilskuddsordningen "Utvikling og utprøving av teknologiske verktøy for å mobilsere mot ensomhet blant eldre".

Tilskuddet kan gå til produksjon av videoer med brukerhistorier som viser verdien (fra brukers ståsted), av hvordan prosjekter kan heve den digitale kompetanse. Dette kan skje gjennom blant annet IKT-opplæring, møteplasser og samhandlingen mellom generasjoner for å motvirke ensomhet blant eldre. Tilskuddet kan også gå til utvikling og utprøving av teknologiske verktøy, samt drift av tilbudet.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Målet med ordningen er å motvirke ensomhet blant eldre ved å utvikle og utprøve teknologiske verktøy, samt gi IKT-opplæring som kan heve den digitale kompetansen. Dette skal bidra til å vedlikeholde og styrke eldres muligheter til å opprettholde sitt sosiale nettverk.

Tiltakene skal mobilisere unge, eldre og pårørende, ved for eksempel å tilrettelegge for møteplasser og samhandling mellom generasjoner, f.eks. gjennom tilbud om datahjelp fra unge til eldre mennesker.

Målgruppe

Eldre som kan gis styrket mulighet til å opprettholde sitt sosiale nettverk. Med eldre menes seniorer som ikke lengre er yrkesaktive.

Tildelingkriterier

Vurderingen er skjønnsmessig og tar utgangspunkt i søknadens forventede måloppnåelse opp mot målene til tilskuddsordningen. Det gis kun tilskudd til prosjekter som har nasjonal overføringsverdi, og tilskuddsmottaker må delta i evalueringen av ordningen. Det kan åpnes opp for å gi prosjektstøtte for inntil 3 år, under forutsetning av at Stortinget vedtar bevilgning av tilskudd til påfølgende år. Se forøvrig regelverket i sin helhet for full oversikt over kriteriene. 

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura. 
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson.
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse / beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • søknadsbeløp
 • budsjett
 • delfinansiering/ tilskudd fra andre instanser
 • egenfinansiering
 • søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner.

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde blant annet:

 1. Hvilke mål og delmål prosjektet har
 2. Antall personer prosjektet omfatter
 3. En detaljert beskrivelse av tiltakene 
 4. En oversikt over aktuelle samarbeidspartnere og ansvarsfordeling 
 5. En utfyllende fremdriftsplan 
 6. Eventuelle planer for videreføring etter prosjektets slutt

Prosjektbeskrivelsen må også inneholde en kort beskrivelse av:

7. Organisasjonens formål og aktivitet 
8. Antall medlemmer og omfang av lokallag 
9. Erfaring med å spre kunnskap om bruk av teknologi blant ulike aldersgrupper 
10. Erfaring med å skape samspill mellom generasjoner

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Per brev

Søknader behandles fortløpende. Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. 

Tildelinger for 2018

I 2018 var det åtte søkere, og det ble tildelt tilskudd til fem av disse. Det var tre millioner kroner på ordningen, og alle tilskuddsmidlene ble fordelt. 

​Mottaker ​Søknadstittel ​Til utbetaling
​Norges Røde Kors ​Digital senior (tidligere digital alderdom) 900 000
​Norges Blindeforbund EziSmart - verktøy for mestring og sosial samhandling mellom synshemmede eldre, pårørende og andre. ​500 000
​Seniorsmart ​SeniorSmart videreføring ​500 000
​Kreftforeningen ​KOMP mot ensomhet og isolasjon hos eldre med kreft ​500 000
​Pensjonistforbundet ​Utvikling og utprøving av digitale verktøy for å mobilisere mot ensomhet blant eldre.  ​600 000

Først publisert: 04.03.2019