Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunene

Forventet årlig bevilgning vil være på mellom 5 og 10 millioner kroner per fylke, som vil utbetales årlig med forbehold om Stortingets bevilgning. Barn og unge er en prioritert målgruppe.

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert rollen Helse-, sosial- og velferdstjenester i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Søknad

Søknadsskjema (docx) sendes ferdig utfylt til Helsedirektoratet (postmottak@helsedir.no) senest 1. mars 2018.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å styrke kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Programmet skal fremme lokalt rusforebyggende arbeid og bidra til å integrere psykisk helse som en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet.

Tilskuddsordningen skal bidra til:

 • utvikling av kunnskapsbaserte lokale tiltak, arbeidsmåter og verktøy for å fremme barn og unges livskvalitet og psykiske helse og det rusforebyggende arbeid i kommunene.
 • å integrere barn og unges psykiske helse som en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet.
 • samarbeid mellom aktører innen blant annet skole og barnehage, fritidssektoren, helsetjenesten, politiet og frivillige sektor.

«Program for folkehelsearbeid i kommunene» skal særlig bidra til å integrere psykisk helse som del av det lokale folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende arbeid. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige og systematiske folkehelsearbeid.

Fylkeskommunene kan søke som tilskuddsmidler for en periode på 3 til 5 år. Forventet årlig bevilgning vil være på mellom 5 mill. kroner og 10. mill. kroner per fylke, som vil utbetales årlig med forbehold om Stortingets bevilgning.

Målgruppe

Primærmålgruppe: Alle barn og unge opp til 24 år.

Sekundærmålgruppe: Befolkningen

Tildelingskriterier

Vurderingen av tildeling er skjønnsmessig og tar utgangspunkt i søknadenes forventede måloppnåelse i forhold til målene for tilskuddsordningen.

Følgende krav stilles og må beskrives i søknaden

 1. Overordnede mål med programfylkearbeidet: 
  Programfylke(ne) må formulere overordnede mål for fylkets programarbeid. Målene må være drøftet med kommuner og andre potensielle samarbeidsparter.
 2. Kriterier for utvelgelse av kommuner og tiltak: 
  Fylkeskommunen må utarbeide kriterier for utvelgelse av kommuner og lokale tiltak som skal finansieres gjennom tilskuddsordningen. Kriteriene må fastsettes med bakgrunn i regelverket og programbeskrivelsen, og blant annet innebefatte tematisk innretting av tiltak, krav om medvirkning og krav om evaluering og rapportering.
 3. Plan for etablering av samarbeidsorgan (aktuelle deltakere, mandat etc.): 
  Fylkeskommunene må opprette et regionalt samarbeidsorgan eller benytte eksisterende strukturer for en formell samarbeidsarena mellom fylkeskommune, kommuner, forskningsmiljøer og eventuelt andre relevante aktører (se programbeskrivelse).
 4. Dialog med kommunene: 
  Fylkeskommunene må vise til en dialog og organisering som sikrer kommunenes innflytelse i utforming og gjennomføring av programarbeidet.
 5. Samarbeid med kunnskaps- og forskningsmiljøer: 
  Beskrive dialog med aktuelle aktører; hvilke miljøer er aktuelle i samarbeidsorganet og hvilken rolle skal aktørene ha.
 6. Evaluering av tiltak: 
  Tiltak gjennomført i kommunene skal så langt det lar seg gjøre effektevalueres i samarbeid med et forsknings- eller kompetansemiljø. Ved gjennomføring av tiltak hvor dette ikke lar seg gjøre må det sikres at kommunene gjennomfører kvalitativt gode egenevalueringer av tiltakene.

Helsedirektoratet vil i søknadsbehandlingen vektlegge:

 • Kriterier som settes for utvelgelse av kommuner og tiltak.
 • Plan for samarbeid med kommuner i utarbeidelse og oppfølging av tiltak.
 • Plan for samarbeid med forsknings- og kompetansemiljøer.
 • Plan for kvalitetssikring av at tiltak er kunnskapsbaserte og i størst mulig grad er tilrettelagt for evaluering.
 • Plan for medvirkning fra ungdom i programperioden - lokalt og regionalt.
 • Programarbeidets forankring administrativt og politisk i fylkeskommunen.
 • Realistisk tidsplan for arbeidet.

Det gis ikke tilskudd til:

 • Lønn og administrasjon hos fylkeskommunene.
 • Bevilgningen skal ikke gå til å finansiere eksisterende tilbud eller stillinger for målgruppen.

Krav til søknadens form og innhold

Søknaden skal inneholde informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson.

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.

For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Spesifikke krav:

 • Søkerens formål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse/ beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • Søknadsbeløp
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • Mottakeren skal redegjøre for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Tillegg og presiseringer:

 • Det kan søkes og innvilges midler for en periode på 3 til 5 år. Innvilgelse av tilskuddsmidler utover ett år gjøres med forbehold om videreføring i statsbudsjettet påfølgende år.
 • Fylkeskommunene kan søke om tilskudd enkeltvis eller sammen. Det oppfordres til regionalt samarbeid hvor det er naturlig med tanke på geografi, struktur og utfordringsbilde i folkehelsearbeidet, jf. nye folkevalgte regioner.
 • Fylkeskommunens søknad skal behandles i fylkestinget før den oversendes Helsedirektoratet.

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Brev
 • Forventet ferdigbehandling av søknader: Uke 12

Først publisert: 04.03.2019