Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene 2017-2019

Tilskuddet skal stimulere til tjenesteutvikling i kommunene med mål om å styrke feltet habilitering og rehabilitering.

Søknadsfrist 31. januar 2019 (utløpt)

Søke eller rapportere på tilskudd

Fylkesmennene forvalter tilskuddsordningen. Fylkesmannen lokalt legger ut informasjon om søknadsfrist og søknadsprosess på sine nettsider. Søknad og rapportering skal sendes det enkelte fylkesmannsembete. 

For å skrive en god søknad er det viktig å kjenne regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) å lese om mål og målgrupper, tildelingskriterier, søknadsbehandling og rapporteringskrav, oppfølging og kontrollrutiner.

Mål for ordningen

Hovedmål:

Tilskuddet skal stimulere til tjenesteutvikling i kommunene med mål om å styrke feltet habilitering og rehabilitering. Det er et mål at kommunene på sikt skal overta flere oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, og at hovedtyngden av habiliterings- og rehabiliteringsinnsatsen skal skje i kommunene.

Styrking i tråd med «Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 2017–2019» (regjeringen.no) og i samsvar med krav og anbefalinger i «Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator». Innen utgangen av tilskuddsåret skal kommunen ha en oppdatert plan for habilitering og rehabilitering.

Delmål: 

 • Styrke pasienter og brukeres muligheter for å opprettholde og/eller gjenvinne sin fysiske, sosiale og/eller psykiske funksjons- og mestringsevne.
 • Forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester.
 • Sikre tilbud i samsvar med befolkningens behov, herunder sikre faglig innhold, kvalitet og kapasitet jf. Meld. St. 26 (2014 - 2015), "Fremtidens primærhelsetjeneste", med hovedvekt på kapittel 21.
 • Styrke samarbeidet med brukerorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten, andre sektorer og innad i kommunen.
 • Sikre at pasienter og brukere får oppfylt retten til individuell plan og koordinator, herunder styrke koordinatorrollen
 • Koordinerende enhet er tilrettelegger for helhetlige og koordinerte tjenester på tvers av fag, nivåer og etater.

Målgruppe

Pasienter og brukere med nedsatt funksjons- og mestringsevne som kan ha nytte av habilitering og rehabilitering. Tilbudet må samsvare med bredden i målgruppenes behov for sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.

Tildelingskriterier

Vurderingen av tildeling er skjønnsmessig og tar utgangspunkt i søknadenes forventede måloppnåelse i forhold til målene for tilskuddsordningen.

Presisering av tildelingskriteriene

I søknadsbehandlingen blir det lagt til grunn at:

 • det er beskrevet tiltak for utarbeidelse/oppdatering av kommunens plan for habilitering og rehabilitering, herunder hvordan det sikres tilbud i samsvar med befolkningens behov, og hvordan tiltakene skal bidra til å oppfylle krav og anbefalinger gjengitt i «Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator» og jf. kriterier til måloppnåelse under pkt 6 i dette regelverket.
 • kommunen har synliggjort samarbeid med brukerorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten og aktører utenfor helse- og omsorgstjenesten.
 • koordinerende enhet er sentral i utarbeidelse av kommunens plan.
 • søknaden er forankret på rådmannsnivå.

Det legges også til grunn en kommunal egenfinansiering. Tilskuddsmidlene skal gå til stimulering av opptrapping i kommunen og det må synliggjøres i finansieringsplanen for tiltaket hvordan kommunen vil sikre en styrking/omstilling i tjenestene med økt vekt på habilitering og rehabilitering.

Tillegg og presiseringer

 • I tillegg til tilskuddet er 200 mill. kroner av kommunenes frie inntekter for 2019 begrunnet i opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering og skal bidra til at kommunene styrker kapasitet, kompetanse og kvalitet i tjenestene. Det ligger en forventning om at disse midlene legges inn som en del av kommunens egenfinansiering.
 • Det gis anledning til at kommunene, som ledd i styrking av habiliterings- og rehabiliteringstilbudet, også kan søke tilskudd til pasientrettet og tverrfaglig samhandlingstiltak som fremmer strukturert samarbeid i helsetjenesteutøvelsen mellom fastleger og avtalefysioterapeuter om rehabilitering til pasienter med muskel-/skjelett-/ smerteproblematikk jf "knutepunktmodellen".

Søknadens form og innhold 

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura. For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • søknadsbeløp
 • budsjett
 • egenfinansiering 

Se forøvrig Fylkesmannens utlysning angående mal for søknad. 

Søknadsbehandling

Søknaden skal sendes Fylkesmannen i aktuelt fylke

Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Fylkesmannen

Innstilling skal godkjennes av: Fylkesmannen

Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Fylkesmannen

Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Via tilskuddsbrev fra Fylkesmannen

Først publisert: 01.03.2019