Studenter – psykisk helse og rusmiddelbruk

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

​​​​​​​Om ordningen

Beløp: 20 mill. kroner

Referanse: Kap. 765, post 73 og Kap. 714 post 70, Helse- og omsorgsdepartementet

Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor.

Det skal søkes om midler for en periode på 3 år.

Mål for ordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å fremme god helse og trivsel blant studenter og forebygge problemer knyttet til rusmiddelbruk. Tilskuddsordningen skal fremme nytenkning, samarbeid og kunnskapsdeling om forebyggende rusarbeid og psykisk helsearbeid mot studenter. Ordningen skal benyttes til å følge opp funnene i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT).

Hvem kan søke

Studentsamskipnader etter samskipnadsloven kan søke og motta tilskudd under tilskuddsordningen. Universiteter, høyskoler og fagskoler samt studentorganisasjoner kan søke tilskudd når det foreligger en samarbeidsavtale med studentsamskipnaden om det konkrete prosjektet/tiltaket. I tillegg er ANSA – studentorganisasjonen for norske studenter i utlandet – søknadsberettiget.

Tildelingskriterier 

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse.

Det gis tilskudd til:

 • Alle prosjekter skal evalueres. Inntil 10 prosent av prosjektmidlene kan benyttes til finansiering av evalueringsarbeidet.
 • Bevilgningen skal ikke gå til å finansiere eksisterende tilbud eller stillinger for målgruppen.
 • Det kan også innvilges støtte til tiltak som bidrar til systematisk utvikling av kunnskapen om studenters helse og trivsel, eller til tiltak som stimulerer studiestedene til å etablere retningslinjer for rusmiddelbruk og andre rusmiddelforebyggende tiltak ved studiestedene.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal inneholde:

 • Søkerens mål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • Delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
 • Egenfinansiering
 • Søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet).
 • Redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse
 • Søkerens vurdering av risiko ved prosjektet

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt. 

Tillegg og presiseringer

Det skal søkes om midler for en periode på 3 år. Innvilgelse av tilskuddsmidler utover ett år gjøres med forbehold om videreføring i statsbudsjettet påfølgende år.

Søknadsbehandling

Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet

Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet

Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet

Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Vedtaksbrev

Forventet ferdigbehandling av søknader: 22. november

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Rapportering

Først publisert: 13.12.2018 Sist faglig oppdatert: 20.03.2020