Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

2. utlysning

Søknadsfrist 10. september 2019 (utløpt)

Søke eller rapportere på tilskudd

Søker skal benytte fylkesmannens elektroniske søknads- og rapporteringsløsning Søknad og rapportering  

Søknadsfrist til Fylkesmannen er innen 10. september 2019. 

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor.

Bakgrunn

Lovkrav om at kommunene skal ha psykologkompetanse trer i kraft fra 2020. Tilskuddsordningen er et sentralt virkemiddel for å øke rekrutteringen og skal bidra til at psykologkompetanse blir tilgjengelig over hele landet ved innføring av lovkravet.

Rekruttering av flere psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er en av regjeringens satsinger for å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet. Det har vært en sterk økning i antall psykologer de siste årene. Samtidig er det fortsatt mange kommuner som oppgir at de ikke har psykologkompetanse. 

Det gjenstår 32 mill. kroner for 2019 og det er lagt til rette for at alle landets kommuner kan motta tilskudd innen lovkravet trer i kraft. 2019 er siste året kommunene har mulighet til å søke om tilskudd. Fra 2020 legges midlene inn i kommunenes frie inntekter.

Kommuner som tidligere ikke har mottatt tilskudd har høyest prioritet.

Kommuner som søker om å benytte psykologen i rusarbeid og/eller inn mot gruppen eldre 65 år+ har høy prioritet.

Mål for ordningen

Styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet.

Delmål

Bidra til forsterket rekruttering av psykologer og at kommunene ut fra lokale hensyn benytter kompetansen:

 • i større grad til mer system- og samfunnsrettet arbeid. Plan- og utviklingsarbeid, veiledning og fagstøtte til øvrig personell/ tjenester inngår i dette arbeidet.
 • i større grad til helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot individer, grupper og lokalmiljø.
 • til lavterskel behandlings- og oppfølgingstilbud til enkeltmennesker, familier, pårørende og grupper, herunder også utredning og diagnostisering
 • til utadrettet arbeid, hvor psykologen inngår i forpliktende tverrfaglig og/eller flerfaglig samarbeid, eksempelvis gjennom organisering i team eller samlokalisering med øvrig personell/tjenester.

Målgruppe

 • Kommunens ulike virksomheter og dens ansatte, samt arenaer som har betydning for innbyggernes psykiske helse og rusmiddelbruk samt trivsel og mestring.
 • Mennesker i alle aldersgrupper med risiko for å utvikle, eller som har utviklet problemer knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk og/eller vold og traumer. Det gjelder både enkeltindivider, familier, pårørende, grupper og hele befolkningen.
 • Barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep/traumer og/eller med behov for oppfølging for bedre gjennomføring av skole og opplæring.

Kriterier for måloppnåelse

Hvilke målgruppe(r) arbeider psykologen inn mot?

I hvilken grad er psykologens arbeidsoppgaver omfattet av:

 • system- og samfunnsrettet arbeid?
 • behandling og oppfølging, herunder også utredning og diagnostisering?
 • helsefremmende og forebyggende arbeid?
 • veiledning/fagstøtte til personell/tjenester i kommunen?

Hvilke(n) type(r) forpliktende tverrfaglig samarbeid inngår psykologen i, eksempelvis tverrfaglige team og/eller flerfaglige fellesskap/samlokalisering?

Hvordan ivaretas brukermedvirkning på individ- og systemnivå i tiltaket?

Tildelingskriterier

Det gis tilskudd til:

 • lønn til psykologstillinger (kr 400 000 pr 100 % stilling)

Kommunen kan i tillegg gis inntil kr 10 000 pr psykologstilling øremerket spesifikke kompetanseutviklingstiltak i regi av Fylkesmannen og kompetansesentrene innen fagfeltene rus og psykisk helse, vold - og traume.

Kommunene kan benytte psykologen i arbeidet med bedre gjennomføring i videregående opplæring. Det kan eksempelvis skje ved å opprette tverrfaglige team på skolen med eksempelvis øvrige kommunale tjenester, PPT, NAV-veileder, skolens rådgivere og andre relevante aktører.

Forutsetninger for tildeling:

 • psykologstillingen skal være forankret i helse- og omsorgstjenesten, herunder lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
 • psykologtilbudet skal være lett tilgjengelig, gratis og uten henvisning – lavterskeltilbud (gjelder kun i de tilfeller hvor psykologen skal arbeide klinisk)
 • kommunen skal dokumentere egenfinansiering av lønnsutgifter som overstiger tilskuddsbeløpet

I søknadsbehandlingen vil det bli lagt vekt på hvordan kommunen sannsynliggjør at psykologtilbudet kan bidra til måloppnåelse for tilskuddsordningen.

Prioriteringer:

 • kommuner som tidligere ikke har mottatt tilskudd til formålet
 • kommuner som søker om tilskudd til å benytte psykologkompetansen i rusarbeid har høy prioritet

Kommuner som søker om tilskudd til å benytte psykologkompetansen i asylmottak for enslige mindreårige (omsorgssenter) og/eller i asylmottak for asylsøkere i aldersgruppen 16-18 år, har høy prioritet.

Beregningsregler:

 • For psykolog i 100% stilling gis det et lønnstilskudd på kr 400 000 pr budsjettår.
  Tilskuddsbeløpet reduseres tilsvarende ut fra hvilken stillingsprosent det søkes om.
 • Tilskuddet gis for 12 måneder i inneværende kalenderår

Tilskuddet til den enkelte kommune kan gis for ett (1) år om gangen inntil lovkrav om psykologkompetanse trer i kraft, med forbehold om Stortingets årlige behandling av statsbudsjettet.

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Fylkesmannen
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Fylkesmannen
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Søker vil motta skriftlig svar på søknaden fra Fylkesmannen.

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Tildeling 2019

Per april 2019 har 365 kommuner/bydeler mottatt tilskudd til 590 psykologstillinger (PDF)

Først publisert: 04.03.2019