Nasjonal overdosestrategi - Overdoseforebygging i utvalgte kommuner

Helsedirektoratet viderefører arbeidet med overdoseforebygging gjennom en ny fireårig nasjonal overdosestrategi (2019 – 2022). Hovedmålsettingen vil fortsatt være en årlig reduksjon i overdosedødsfall med en langsiktig nullvisjon.

Søknadsfrist 22. mars 2019 (utløpt)

Utlysing av tilskudd for 2020

Utlysing for 2020 kommer når revidering av regelverket er ferdigstilt.

Rapportere på tilskudd

Rapportering for 2019: rapporter i Altinn

Frist for rapportering: 1. april 2020

 

Tilskuddet utlyses med forbehold om Helse- og omsorgsdepartementets godkjenning av regelverket.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Hvem kan søke

Utvalgte kommuner kan søke:

 •  Oslo og Bergen, kan søke om midler til stillinger som tidligere.
 •  Øvrige kommuner som deltar i overdosestrategiens læringsnettverk: Trondheim, Stavanger, Drammen, Asker, Porsgrunn, Arendal, Fredrikstad, Tønsberg, Bodø, Tromsø, Halden, Sarpsborg, Skedsmo, Lørenskog, Bærum, Lier, Øver Eiker, Nedre Eiker, Larvik, Skien, Kristiansand, Sandnes, Haugesund, Askøy, Fjell og Steinkjer kan søke om midler til kompetanseutvikling, kr 100,000.
 • Nye kommuner som ønsker å iverksette tiltak for å forebygge overdoser og overdosedødsfall i sin kommune og delta i læringsnettverk, kan søke om midler til kompetanseutvikling, kr. 100,000. Dette gjelder kommunene Ullensaker, Hamar, Lillehammer, Sandefjord, Ålesund og Rana.

Bakgrunn

Norge har et høyt antall registrerte narkotikadødsfall sammenliknet med mange europeiske land. Stortinget vedtok i mars 2013 en fireårig strategi for å få ned antall overdosedødsfall i Norge. Helsedirektoratet videreførte arbeidet med overdoseforebygging i 2018 og i 2019 legges det fram en ny fireårig nasjonal overdosestrategi. Prosessevalueringen av forrige strategiperiode trekker fram arbeidet i pilotkommuner som en suksessfaktor.
Helsedirektoratet viderefører arbeidet med kommunenettverk i ny strategiperiode, og det er knyttet en tilskuddsordning til arbeidet i utvalgte kommuner.

Mål for ordningen

Redusere antall overdoser og overdosedødsfall i kommunen.

Målgruppe

Primær målgruppe: Kommunale tjenester rettet mot personer med rusmiddelproblemer 

Sekundær målgruppe: Rusmiddelavhengige

Kriterier for måloppnåelse

Gjelder Oslo og Bergen:

 • Kommunene har implementert og videreutviklet det overdoseforebyggende arbeidet forankret i lokal handlingsplan samt gitt en vurdering av opplevd nytte av det overdoseforebyggende arbeidet.
 • Kommunene har bistått tilgrensende kommuner med å komme i gang med overdoseforebyggende tiltak, herunder gjort veiviseren i overdoseforebyggende arbeid kjent for kommunene.
 • Rapportert på særskilt ansvarsområde etter nærmere avtale med Helsedirektoratet.

Gjelder øvrige kommuner: 

 • Kommunene har kartlagt overdoseutsatte i sin kommune. Hvordan har kommunene jobbet med dette?
 • Kommunene har gjennomført kompetansehevende tiltak. Hvilke tiltak er gjennomført og opplevd nytte av disse?
 • Hvilke tiltak har kommunene iverksatt eller videreført rettet mot overdoseutsatte i sin kommune?  

Fra andre kilder:

 • Antall overdosedødsfall per år i de utvalgte kommunene (statistikk fra Folkehelseinstituttet)
 • Brukerutstyrsundersøkelsen (KORFOR, Helse Stavanger, UiS)
 • Brukerplan (KORFOR, Helse Stavanger, UiS)

Tildelingskriterier

Det gis tilskudd til:

Oslo og Bergen gis tilskudd til en stilling i kommunen med følgende hovedoppgaver:
• Forankring og videreutvikling av overdosearbeidet i egen kommune, og implementering av tiltakene i lokale handlingsplaner

 • «Fadderarbeid» for nye tilgrensende kommuner, herunder å gjøre Veiviser i lokalt forebyggende overdosearbeid kjent for nye kommuner
 • Nasjonale oppgaver etter nærmere avtale med Helsedirektoratet

Øvrige kommuner (se punkt 2 i regelverket) gis tilskudd til kompetanseutvikling og for iverksetting av overdoseforebyggende tiltak i egen kommune. Kompetanseutvikling kan for eksempel være deltakelse i eller organisering av:
- hospitering 
- kurs og konferanser
- nettverk
- rådslag
- studietur
- fagdager mm.

Tilskuddsutmåling: 

• Oslo og Bergen kan søke om tilskudd til en 100 prosent stilling med en nedtrappingsstige. Det forutsettes at stillingen opprettholdes i 100 prosent stillingsandel og at kommunen bistår med egenfinansiering av stillingen i år 3 og 4. Tilskuddet vil nedtrappes etter følgende stige:
År 1: 750,000 kr (2019)
År 2: 750,000 kr (2020)
År 3: 500,000 kr (2021)
År 4: 250,000 kr (2022)
• Øvrige kommuner i læringsnettverket (se punkt 2 i regelverket) kan søke om inntil kr 100,000 pr år til kompetanseutvikling.

Søknadens form og innhold

Lenke til søknadsskjemaet på Altinn finner du øverst på siden.

Søknaden skal inneholde:

 • Søkerens mål med tilskuddet 
 • Prosjektbeskrivelse/ beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til 
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • Redegjørelsen for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Skriftlig

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Først publisert: 04.03..03.2019