Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus

Søknadsfrist Løpende

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist, kommunene oppfordres til å søke så snart som mulig. Kommunen sender søknaden til respektivt statsforvalterembete.

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (pdf).

Beløp: 80 mill. kroner

Referanse

I RNB, Prop. 117 S (2019-2020), er det bevilget, over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett, kap. 762, post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, 80 mill. kroner for å kompensere kommunene for merutgifter til dekning av inntektstap for fastleger som håndterer Covi-19. Tiltaket gjelder ut året, og tilskuddsordningen skal delegeres til Statsforvalteren.

Mål for ordningen

Fastlegene er en viktig gruppe i arbeidet mot Covid-19. Fastlegene er utsatt for smitte og  påfølgende karantene. For sykefravær som skyldes smitte eller mistanke om smitte av koronavirus har andre grupper av selvstendig næringsdrivende nå rett til sykepenger fra 4. fraværsdag og maksimalt om lag 2 000 kroner per fraværsdag.

Kommunene vil bli kompensert for merutgifter knyttet til å gi fastleger som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden en praksiskompensasjon på 9 752 kroner per fraværsdag hvis legen under legearbeid er blitt smittet av koronavirus eller som følge av risiko for å ha fått smitte, må ut av jobb og i karantene.

Hvem kan søke?

Kommuner

Søknadens innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket (pdf)

Tildelingskriterier

Se regelverket (pdf)

Søknadsbehandling

Søknader behandles forløpende av Statsforvalteren som forvalter tilskuddet på vegne av Helsedirektoratet. Kontakt Statsforvalteren lokalt for å søke.

Rapportering

Dette er en refusjonsordning uten krav til videre rapportering fra tilskuddsmottaker. Nødvendig dokumentasjon for at utbetaling skal kunne finne sted sendes inn i søknadsbehandlingsfasen.

Statsforvalteren skal innen 01.03.2021 rapportere tilbake til Helsedirektoratet om hvor stor del av tildelte ramme som er fordelt til kommunene. 

Kontakt

Respektive statsforvalterembetene.

Først publisert: 09.01.2020 Sist faglig oppdatert: 08.01.2021 Se tidligere versjoner