Grunntilskudd til institusjonsbaserte tiltak for personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring

Søknadsfrist 15. januar 2021 (utløpt)

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Beløp: 412 mill. kroner i 2021 til Aktivitetstilbud og Grunnskudd tilskudd-ordningene samlet.
Referanse: kap. 765, post 72, Prop1 S Helse- og omsorgsdepartementet.
Merk: ordningen utlyses med forbehold om Stortingets godkjenning.

Mål for ordningen

Målet med ordningen er å støtte opp om frivillige eller ideelle organisasjoner som driver institusjonsbaserte dag- og døgntiltak med oppfølging, rehabilitering og ettervern av personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring. Tiltakene skal bidra til større mangfold i samfunnets samlede innsats
overfor målgruppen.

Målgruppen er personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring.

Hvem kan søke?

Frivillige og ideelle organisasjoner.

Uavhengig av organisasjonsform skal det framgå av vedtekter eller grunnlagsdokumenter at virksomheten ivaretar et ideelt, ikke-kommersielt formål. Virksomhetene må være registrert i frivillighetsregisteret ved søknadstidspunkt.

Virksomheter som gir tilbud til brukere som betaler for oppholdet selv (egenbetaling) har ikke anledning til å kreve egenbetaling fra brukere som overstiger 20% av virksomhetens døgnkostnad.

Unntak: Midler som er øremerket navngitte tilskuddsmottakere i statsbudsjettet kan gis andre

mottakergrupper.

Søknadens innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket.

Tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse. Se regelverket pkt. 4 for ytterligere informasjon.

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Dette fører til at saksbehandlingen tar tid, gjerne flere måneder. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev.

Forventet saksbehandlingstid etter søknadsfristens utløp: mars 2021.

Ubrukte midler

  1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
  2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

 

Tildelte midler grunntilskudd i 2020 (xlsx)

Kontakt


Rune.Fenne@helsedir.no

Linda.Glomset@helsedir.no 

Først publisert: 26.11.2020 Sist faglig oppdatert: 30.11.2020