Frivillig arbeid mv.

Søknadsfrist 20. januar 2020 (utløpt)

Rapportering

Frist for rapportering for 2019: 1.april 2020

Om tilskuddsordningen

Beløp til fordeling over kapittel 0761 post 71: 17 969 mill. kroner

Bevilgningen over kap. 0761 post 71 skal gå til frivillig arbeid i regi av landsdekkende stiftelsers og frivillige organisasjoners informasjons- og opplysningsvirksomhet.

3 mill. over kap. 0761 post 71 er satt av til frivillige organisasjoner som legger til rette for besøks- og aktivitetsvenner i eldreomsorgen, noe som skal bidra til å forebygge ensomhet blant eldre. For å få midler til slike prosjekter, er det en forutsetning at organisasjonene har avtaler med kommuner.

Videre er 6,5 mill. kroner av midlene over kap. 0761 post 71 øremerket navngitte mottagere.

En endring i tilskuddsordningen for 2020 er at bevilgningen over kapittel 0769 post 70 til kreativt skrivearbeid blant eldre er strøket.

Regelverk

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål og målgruppe for ordningen

Mål er å fremme og styrke landsdekkende frivillige organisasjoners og stiftelsers landsdekkende informasjons- og kontaktskapende arbeid. 

Målgrupper er personer som kan nyte godt av det landsdekkende informasjons- og kontaktskapende arbeid organisasjonene/stiftelsene driver, både medlemmer, brukere, pasienter og pårørende. Deler av bevilgningen har et øremerket formål eller øremerkede mottagere, hvor målgruppen kan være mer begrenset.

Tildelingskriterier

Alle søkere må:

 • ha en ideell målsetting og driftsform (ikke kommersiell)
 • være registrert i Frivillighetsregisteret på søkertidspunktet
 • være landsdekkende

Med kontaktskapende arbeid menes bl.a.:

 • tilrettelegging for besøks- og aktivitetsvenner i eldreomsorgen (øremerket formål i Prop 1 S med krav om samarbeidsavtale med kommuner)

Øremerkede mottagere i Prop 1 S er:

 • Norges Blindeforbund (likepersonsarbeid)
 • Hørselshemmedes Landsforbund (hørselshjelperordningen)
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen/Demenslinjen (telefontjeneste)
 • Røde Kors (besøkstjeneste)
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen /Hjertelinjen (telefontjeneste)

Søknadens form og innhold

 • Informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • Søkerens formål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse/ beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • Egenfinansiering
 • Søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner.
 • Redegjørelsen for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).
 • Søkerens vurdering av risiko ved prosjektet

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.

Tillegg og presiseringer:

Det skal søkes via Altinn (gjelder også øremerkede tilskuddsmottagere).

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde:

 • Hvilke mål (og evt. delmål) prosjektet har
 • Hvordan prosjektet skal bidra til måloppnåelsen for tilskuddsordningen (jf. pkt. 1 og pkt. 6)
 • Hvordan søker skal arbeide for å nå prosjektets mål
 • Hvordan måloppnåelsen skal måles og evalueres
 • Utfyllende fremdriftsplan
 • Finansieringsplan
 • Liste over samarbeidspartnere
 • Plan for implementering og spredning

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev
 • Dato for forventet ferdigbehandling av søknader: ca 28. februar 2020

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. Midlertidig svar vil bli sendt ut til søkerne ved saksbehandlingstid utover tre måneder.

Tildelte midler tidligere år

2019 - mottakere av tilskudd (.xlsx)

2018 - mottakere av tilskudd (.xlsx)

Først publisert: 04.01.2019 Sist faglig oppdatert: 03.01.2020

Kontakt

Elin S. Kitmitto
esk@helsedir.no
948 65 713