Frivillig arbeid mv.

Søknadsfrist 15. januar 2019 (utløpt)

Hoveddelen av bevilgningen over kap. 0761 post 71 skal gå til frivillig arbeid i regi av landsdekkende stiftelsers og frivillige organisasjoners informasjons- og opplysningsvirksomhet og kontaktskapende arbeid mv. med landsdekkende tiltak.

3 mill. over kap. 0761 post 71 er satt av til frivillige organisasjoner som legger til rette for besøks- og aktivitetsvenner i eldreomsorgen, noe som skal bidra til å forebygge ensomhet blant eldre. For å få midler til slike prosjekter, er det en forutsetning at organisasjonene har avtaler med kommuner.

Videre er 6,5 mill. kroner av midlene over kap. 0761 post 71  øremerket navngitte mottagere.

1,5 mill over kap 0769 post 70 er satt av til utvikling og spredning av kreativt skrivearbeid blant eldre. Formålet er å bidra til økt mestring og livskvalitet for eldre.

Regelverk

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål og målgruppe for ordningen

Mål er å fremme og styrke landsdekkende frivillige organisasjoners og stiftelsers landsdekkende informasjons- og kontaktskapende arbeid. 

Målgrupper er personer som kan nyte godt av det landsdekkende informasjons- og kontaktskapende arbeid organisasjonene/stiftelsene driver, både medlemmer, brukere, pasienter og pårørende. Deler av bevilgningen har et øremerket formål eller øremerkede mottagere, hvor målgruppen kan være mer begrenset.

Tildelingskriterier

Alle søkere må:

 • ha en ideell målsetting og driftsform (ikke kommersiell)
 • være registrert i Frivillighetsregisteret på søkertidspunktet

Med kontaktskapende arbeid menes bl.a.:

 • tilrettelegging for besøks- og aktivitetsvenner i eldreomsorgen (øremerket formål i Prop 1 S med krav om samarbeidsavtale med kommuner)
 • kreativ skriving blant eldre i omsorgstjenestene (øremerket formål i Prop 1 S) 

Øremerkede mottagere i Prop 1 S er:

 • Norges Blindeforbund (likepersonsarbeid)
 • Hørselshemmedes Landsforbund (hørselshjelperordningen)
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen/Demenslinjen (telefontjeneste)
 • Røde Kors (besøkstjeneste)
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen /Hjertelinjen (telefontjeneste)

Søknadens form og innhold

 • Informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • Søkerens formål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse/ beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • Egenfinansiering
 • Søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner.
 • Redegjørelsen for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.

Tillegg og presiseringer:

Det skal søkes via Altinn (gjelder også øremerkede tilskuddsmottagere).

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde:

 • Hvilke mål (og evt. delmål) prosjektet har
 • Hvordan prosjektet skal bidra til måloppnåelsen for tilskuddsordningen (jf. pkt. 1 og pkt. 6)
 • Hvordan søker skal arbeide for å nå prosjektets mål
 • Hvordan måloppnåelsen skal måles og evalueres
 • Utfyllende fremdriftsplan
 • Finansieringsplan
 • Liste over samarbeidspartnere
 • Plan for implementering og spredning

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev
 • Dato for forventet ferdigbehandling av søknader: 28. februar 2019

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. Midlertidig svar vil bli sendt ut til søkerne ved saksbehandlingstid utover tre måneder.

Tildelte midler 2018

Last ned oversikt over mottakere av tilskudd i 2018 (.xlsx)