Frivillig arbeid mv.

Søknadsfrist 20. januar 2021 (utløpt)

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)


Beløp: 18,5 mill. kroner i 2021
Referanse: kap. 0761 post 71 Prp 1S Helse- og omsorgsdepartementet
3 mill. til frivillige organisasjoner som legger til rette for besøks- og aktivitetsvenner i eldreomsorgen, noe som skal bidra til å forebygge ensomhet blant eldre.
6,5 mill. kroner til øremerket navngitte mottagere.
Merk: ordningen utlyses med forbehold om Stortingets godkjenning.

Mål for ordningen

Målet er å fremme og styrke landsdekkende frivillige organisasjoners og stiftelsers landsdekkende informasjons- og kontaktskapende arbeid. Målgrupper er personer som kan nyte godt av det landsdekkende informasjons- og kontaktskapende arbeid organisasjonene/stiftelsene driver, både medlemmer, brukere, pasienter og pårørende. Deler av bevilgningen har et øremerket formål eller øremerkede mottagere, hvor målgruppen kan være mer begrenset.

Hvem kan søke?

Frivillige og ideelle organisasjoner. Se spesifikasjoner i regelverket.

Søknadens innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket.

Tildelingskriterier

Tildelingskriteriene er beskrevet i regelverket.

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Dette fører til at saksbehandlingen tar tid, gjerne flere måneder. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev.

Forventet saksbehandlingstid etter søknadsfristens utløp: ca 28. februar 2021.

Ubrukte midler

  1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
  2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

Tildelte midler tidligere år

2020 - mottakere av tilskudd (xlsx)

2019 - mottakere av tilskudd (xlsx)

2018 - mottakere av tilskudd (.xlsx)

Først publisert: 04.01.2019 Sist faglig oppdatert: 11.12.2020