Etablering og drift av regionale odontologiske kompetansesentre

Søknadsfrist 11. februar 2019 (utløpt)

Vedlegg: Helsedirektoratets lønnstak ved tilskudd innen tannhelse 2019 (XLSX)

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Søknadens form og innhold

Søknaden skal inneholde informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson

Videre skal den inneholde beskrivelse av prosjektet/tiltaket, søknadsbeløp, budsjett og eventuelle samarbeidspartnere. Det skal informeres om planlagte tiltak for å oppnå kriteriene for måloppnåelse som er gjengitt under.

Søker skal redegjøre for interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse.

Budsjettet skal være basert på Helsedirektoratets lønnstak ved tilskudd innen tannhelse 2019.  Det skal fremgå hvor mye midler det søkes om, hvor mye som andre instanser skal finansiere, og egenfinansiering. Følgende underposter må fremgå:

 • Administrasjon og drift
 • Overhead
 • Husleie
 • Forskning drift
 • Forskningsprosjekter
 • Fagstøtte, etterutdanning mv. - fylkeskommunal tannhelsetjeneste
 • Spesialistutdanning
 • Amalgamprosjektet
 • Investeringer varslet

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura. For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Rapportere på tilskudd

Årsrapportering for 2018 gjøres i Altinn. Fristen er 1. april 2019. 

Det skal rapporteres på måloppnåelse. Beskriv gjennomførte tiltak som bidrar til måloppnåelse og hvordan de har bidratt til måloppnåelse, og rapporter på kriterier for måloppnåelse som er gjengitt under.

Ytterligere krav til rapportering:

 • Antall spesialister tilsatt ved sentrene fordelt på de ulike fagdisiplinene
 • Antall årsverk som veileder i spesialistutdanning
 • Antall årsverk som veileder ved grunnutdanning
 • Antall spesialistkandidater med praksis på kompetansesentrene og omfang av praksisperioden
 • Omfanget av etter- og videreutdanning, hospitering og fjernveiledning i regi av kompetansesenteret, i form av deltagerantall
 • Omfanget av prekvalifisering til spesialistutdanning
 • Antall henviste pasienter fordelt på de ulike fagdisiplinene
 • Aktivitet innen forskning og fagutvikling som forskerårsverk (inkludert antall PhD-stipendiater), antall avlagte PhD, og antall publikasjoner meldt til CRIStin

Det kreves revisorkontroll og attestasjon av regnskapet. Budsjett og regnskap skal kunne sammenliknes på likt nivå.

Statusrapport per 30.09.2019 sendes på e-post.

Frist: 15.oktober 2019

Mål for ordningen

Bygge opp et kompetansemiljø regionalt som kan være drivkraft for fagutvikling og forskning i tannhelsetjenesten, for å sikre befolkningen et behandlingstilbud med tilgang til avansert diagnostikk og tverrfaglig spesialistbehandling.

Delmål

Kompetansesentrene skal:

 • være henvisningsinstans og øke tilgjengeligheten til spesialisttannlegetjenester for befolkningen i regionen
 • drive etterutdanning av tannhelsepersonell, samt rådgivning overfor tannhelsetjenesten og befolkningen
 • drive forskning i samarbeid med ulike fagmiljøer og bidra til faglig utvikling i den offentlige tannhelsetjenesten og i privat sektor
 • tilby klinisk praksistrening for tannleger under spesialistutdanning i samarbeid med odontologiske læresteder
 • bidra til et godt tannhelsefaglig utdanningsmiljø i regionen

Målgruppe

Primærmålgruppen: Tannhelsetjenesten
Sekundærmålgruppe: Befolkningen

Kriterier for måloppnåelse

Opplysninger som skal innhentes fra tilskuddsmottaker eller eventuelt andre kilder for å belyse måloppnåelsen.

 • Antall spesialister tilsatt ved sentrene fordelt på de ulike fagdisiplinene
 • Antall henviste pasienter fordelt på de ulike fagdisiplinene
 • Antall forskerårsverk (inkludert antall PhD-stipendiater), antall avlagte PhD, og antall vitenskapelige publikasjoner rapportert i CRIStin
 • Prosjekter med forskningsstøtte fra de odontologiske universitetsmiljøene
 • Antall årsverk fagstøtte til den fylkeskommunale tannhelsetjenesten

Tildelingskriterier

Se regelverket punkt 7 om tildelingskriterier i prioritert rekkefølge.

Tildelte midler i 2018

Last ned oversikt over tildeling av midler i 2018 (XLSX)

Først publisert: 04.03.2019

Kontakt

Ragnhild.Elin.Nordengen@helsedir.no