Etablering og drift av regionale odontologiske kompetansesentre

Søknadsfrist 14. februar 2020 (utløpt)

Søke og rapportere iAltinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Beløp: 100 millioner kr i 2020

Referanse: Kap.post 0770.70 St.prp 1S Helse- og omsorgsdepartementet

Mål for ordningen

Bygge opp et kompetansemiljø regionalt som kan være drivkraft for fagutvikling og forskning i tannhelsetjenesten, for å sikre befolkningen et behandlingstilbud med tilgang til avansert diagnostikk og tverrfaglig spesialistbehandling.

Delmål

Kompetansesentrene skal:

  • være henvisningsinstans og øke tilgjengeligheten til spesialisttannlegetjenester for befolkningen i regionen
  • drive etterutdanning av tannhelsepersonell, samt rådgivning overfor tannhelsetjenesten og befolkningen
  • drive forskning i samarbeid med ulike fagmiljøer og bidra til faglig utvikling i den offentlige tannhelsetjenesten og i privat sektor
  • tilby klinisk praksistrening for tannleger under spesialistutdanning i samarbeid med odontologiske læresteder
  • bidra til et godt tannhelsefaglig utdanningsmiljø i regionen

Primærmålgruppen: Tannhelsetjenesten
Sekundærmålgruppe: Befolkningen

Hvem kan søke?

Kun søkere som har inngått intensjonsavtale med Helse- og omsorgsdepartementet om å være kompetansesentre kan søke.

For sammenslåtte fylkeskommuner: Nye fylkeskommuner per 1.1.2020 søker om tilskudd med nytt organisasjonsnummer fra 2020.

Søknadens form og innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket

Lønn i budsjettet skal ikke overstige Helsedirektoratets lønnstak ved tilskudd innen tannhelse 2020, 

Lønnstak (PDF)

Tildelingskriterier

Se regelverket

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Dette fører til at saksbehandlingen tar tid. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev.

Ubrukte midler

  1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
  2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

For sammenslåtte fylkeskommuner:

Inkluder eventuelle ubrukte midler fra alle tiltak i opphørt(e) fylkeskommune(r) som har fått innvilget tilskudd over tilskuddsordningen. Dette gjelder også i de tilfeller der videreføringen kun gjelder overføring av ubrukte midler fra 2019 inn i ny sammenslått kommune uten at det søkes om ytterligere friske midler for 2020.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

For sammenslåtte fylkeskommuner: den opphørte fylkeskommunens organisasjonsnummer skal benyttes ved rapporteringen på tilskudd innvilget til opphørt fylkeskommune.

Frist for rapportering for 2019: 1. april 2020

Statusrapport per 30.09.2020 sendes på e-post. Frist: 15.oktober 2020

Tildelte midler i 2019

Tildelte midler i 2019 (XLSX)

Først publisert: 09.01.2019 Sist faglig oppdatert: 23.01.2020

Kontakt

Ragnhild.Elin.Nordengen@helsedir.no