Etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt nytt tilskuddsregelverk for 2019

Søknadsfrist 31. oktober 2019 (utløpt)

Om ordningen

MERK: Det siktes på å avvikle tilskuddsordningen fra 2020. Med forbehold om Stortingets behandling av Prop. 1 S (2019-2020), vil det da ikke være rom for å søke om tilskudd hos Helsedirektoratet.

Rapportering

Vedlegg til rapportering:

Rapportering på tilskudd til dagaktivitetstilbud for personer med demens (XLS)

 

Mål for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å stimulere til drift av eksisterende og etablering av nye, tilrettelagte dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens i kommunene.

Dagaktivitetstilbud kan bidra til å skape meningsfulle opplevelser og en aktiv hverdag for den enkelte bruker i tråd med innholdet i Rundskriv 1-5/2007 Aktiv omsorg (regjeringen.no).

Dagaktivitetstilbud vil kunne stimulere til og bygge opp under egenmestring tilpasset den enkeltes funksjonsevne. Et dagtilbud til hjemmeboende personer med demens kan også bidra til at de som ønsker det kan bo hjemme så lenge som mulig, og gi nødvendig avlastning for pårørende som står i en krevende omsorgssituasjon.

Last ned regelverket i fulltekst (PDF) 

Målgruppe

Målgruppen for ordningen er hjemmeboende personer med demens. Brukerne av dagtilbudet skal ha en demensdiagnose eller det skal planlegges for utredning av demens.beholdt Inn på tunet-tilbud.

Tildelingskriterier

Dagaktivitetstilbud som er tilrettelagt for personer med demens eller som er under utredning for demens. Tilskuddet kan dekke alle typer utgifter knyttet til etablering og den daglige driften av dagaktivitetstilbudet.

Kommunene må selv vurdere hvordan tilbudene skal organiseres og lokaliseres. Dette kan blant annet være i institusjon, dagsenter, kulturhus, omsorgsbolig/bokollektiv, aktivitets- eller eldresenter, på gård (Inn på tunet), eget hjem eller som ambulerende tjeneste. Åpningstider, transport og aktivitetsinnhold må kommunene selv ta stilling til.

Det vil utbetales tilskudd med helårsvirkning til videreføring av etablerte plasser basert på antall plasser som er innrapportert (jfr. punkt 5 under). Det er ikke nødvendig å sende egen søknad om dette.

Tilskuddsberegning:

​​​​​Tilskuddet regnes ut på bakgrunn av satsen per plass multiplisert med antall plasser og antall dager tilbudet er åpent.

Satsen per videreført plass for 2019 er kr 77 270

Satsen per nyetablert plass for 2019 er kr 128 783

For 2019 har tilskuddsordningen en bevilgning på om lag 348 mill. kroner, jf. Helse- og omsorgsdepartementet Prop. 1S (2018-2019), hvorav om lag 50 mill. kroner til flere plasser i 2019. Søknader mottas og behandles fortløpende. Når bevilgningen er brukt opp kan nye søknader bli avvist. Tilskuddet tildeles med hel- eller halvårsvirkning. 20 plasser er forbeholdt Inn på tunet-tilbud.

Søknadsbehandling

Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet

Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet

Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet

Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Vedtaksbrev

Prosess for søknadsbehandling ut over dette: Helsedirektoratet vil holde fylkesmennene og utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester informert om tildelinger til kommunene.

Det er ingen fastsatt søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Når bevilgningen på posten er brukt opp kan ytterligere søknader avvises.  

Først publisert: 01.03.2019