Etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt nytt tilskuddsregelverk for 2019

Søknadsfrist 31. oktober 2019

Videreføring av tilskudd for 2019 gjøres på bakgrunn av det antallet plasser kommunen rapporterer å ha i drift ved utgangen av 2018. Rapportering med søknad om videreføring, sendes inn via Altinn som «søknad om videreføring». 

Vedlegg til rapportering

Innsending av søknad om videreføring (​rapportering) skal foregå via Altinn-lenken med følgende 

vedlegg:

Rapportering med søknad om videreføring av tilskudd til dagaktivitetstilbud for personer med demens (XLS)

Vedlegg til søknad om nye plasser

Innsending av søknad om tilskudd til etablering av nye plasser skal foregå via Altinn-lenken med følgende vedlegg:

Søknad om tilskudd til etablering og drift av nyopprettede plasser av dagaktivitetstilbud for personer med demens

Søknadene behandles fortløpende. Dersom det kommer søknader slik at rammen for året overstiges, overføres søknaden til neste år.
Rapporteringsfrist er 21. desember 2019. 

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å stimulere til drift av eksisterende og etablering av nye, tilrettelagte dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens i kommunene.

Dagaktivitetstilbud kan bidra til å skape meningsfulle opplevelser og en aktiv hverdag for den enkelte bruker i tråd med innholdet i Rundskriv 1-5/2007 Aktiv omsorg (regjeringen.no).

Dagaktivitetstilbud vil kunne stimulere til og bygge opp under egenmestring tilpasset den enkeltes funksjonsevne. Et dagtilbud til hjemmeboende personer med demens kan også bidra til at de som ønsker det kan bo hjemme så lenge som mulig, og gi nødvendig avlastning for pårørende som står i en krevende omsorgssituasjon.

Målgruppe

Målgruppen for ordningen er hjemmeboende personer med demens. Brukerne av dagtilbudet skal ha en demensdiagnose eller det skal planlegges for utredning av demens.beholdt Inn på tunet-tilbud.

Tildelingskriterier

Dagaktivitetstilbud som er tilrettelagt for personer med demens eller som er under utredning for demens. Tilskuddet kan dekke alle typer utgifter knyttet til etablering og den daglige driften av dagaktivitetstilbudet.

Kommunene må selv vurdere hvordan tilbudene skal organiseres og lokaliseres. Dette kan blant annet være i institusjon, dagsenter, kulturhus, omsorgsbolig/bokollektiv, aktivitets- eller eldresenter, på gård (Inn på tunet), eget hjem eller som ambulerende tjeneste. Åpningstider, transport og aktivitetsinnhold må kommunene selv ta stilling til.

Det vil utbetales tilskudd med helårsvirkning til videreføring av etablerte plasser basert på antall plasser som er innrapportert (jfr. punkt 5 under). Det er ikke nødvendig å sende egen søknad om dette.

Tilskuddsberegning:

​​​​​Tilskuddet regnes ut på bakgrunn av satsen per plass multiplisert med antall plasser og antall dager tilbudet er åpent.

Satsen per videreført plass for 2019 er kr 77 270

Satsen per nyetablert plass for 2019 er kr 128 783

For 2019 har tilskuddsordningen en bevilgning på om lag 348 mill. kroner, jf. Helse- og omsorgsdepartementets Prop. 1S (2018-2019), hvorav om lag 50 mill. kroner til flere plasser i 2019. Søknader mottas og behandles fortløpende. Når bevilgningen er brukt opp kan nye søknader bli avvist. Tilskuddet tildeles med hel- eller halvårsvirkning. 20 plasser er forbeholdt Inn på tunet-tilbud.

Søknadens form og innhold

Søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Tillegg og presiseringer:

Søknaden skal inneholde informasjon om tilbudet det søkes støtte til:

- antall nye plasser det søkes om tilskudd til for budsjettåret (en hel plass tilsvarer fem timer/fem dager pr uke)

- antall dager i uken tilbudet er åpent

- antall timer per dag tilbudet er åpent

- dato for oppstart av de nye plassene

- antall måneder det søkes tilskudd for

- planlagt antall brukere av dagtilbudet per uke

- informasjon om dagaktivitetstilbudet: tittel, målgruppe, innhold, bemanning og organisering

Det benyttes et eget skjema som er tilgjengelig på Helsedirektoratets kunngjøringsside: https://helsedirektoratet.no/tilskudd/etablering-og-drift-av-dagaktivitetstilbud-til-hjemmeboende-personer-med-demens. Utfylt skjema sendes som vedlegg til søknaden i Altinn.

Søknadsbehandling

Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet

Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet

Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet

Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Vedtaksbrev

Prosess for søknadsbehandling ut over dette: Helsedirektoratet vil holde fylkesmennene og utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester informert om tildelinger til kommunene.

Det er ingen fastsatt søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Når bevilgningen på posten er brukt opp kan ytterligere søknader avvises.