Drift av Fontenehus og Fontenehus Norge

Søknadsfrist 08. mars 2019 (utløpt)

Søke eller rapportere på tilskudd

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Hovedmål:
Bidra til at flere personer med psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer skal delta i arbeidsrettede aktiviteter og komme i ordinært arbeid.

Delmål:

 • Bidra til drift og god kvalitet i tilbudet ved Fontenehusene.
 • Etablere flere Fontenehus.
 • Fremme det landsdekkende samarbeidet og læring mellom Fontenehusene.

Målgruppe

Mennesker med psykiske lidelser/helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer.

Tildelingskriterier

Ved søknad om etablering av nytt fontenehus må vedtak i kommunestyret foreligger. Ved interkommunalt samarbeid gjelder dette alle de involverte kommunene.

Uavhengig av organisasjonsform skal det fremgå av vedtekter eller grunnlagsdokumenter til søker at virksomheten ivaretar et ideelt, ikke-kommersielt formål.

I forbindelse med søknadsbehandling vektlegges følgende:

 • I hvilken grad de ansatte ved fontenehuset har relevant utdanning og kompetanse.
 • I hvilken grad driften av fontehuset baserer seg på relevant faglige modeller for arbeidsrettet rehabilitering – i tråd med fontenehusmodellen.
 • Informasjon om akkreditering - målet er at fontenehusene er akkreditert innen utgangen av 4. driftsår. Søknaden må inneholde en plan for dette.
 • Samarbeid med andre aktører - har fontenehuset samarbeid med aktører som NAV, DPS, rus og psykisk helse i kommunen mm.
 • Opprettelse av nye fontenehus - Ved søknader om etablering av nye fontenehus vil det bli prioritert å opprette Fontenehus i fylker hvor det ikke er fontenehus i dag.
 • Informasjon knyttet til måloppnåelse:
  - Med mål om 6 gjennomsnittlig daglig oppmøtte per ansatt (daglig leder og jobbkonsulent telles ikke med).
  - 18 aktive medlemmer per ansatt (daglig leder telles ikke med)
  - 20% av gjennomsnittlig daglig oppmøtte skal jobbe i overgangsarbeid. 
  - Minimum 12,5% av gjennomsnittlig daglig oppmøtte skal ha startet i ordinært arbeid de siste 12 månedene.

Tilskuddet kan brukes til:

 1. Primært til lønn og drift av stillinger, men også andre driftsutgifter som strøm, husleie mv. kan dekkes.
 2. Nyinnvesteringer som inventar og utstyr mv. ved etablering av nytt fontenehus. Dette må vurderes nærmere i hvert enkelt tilfelle.
 3. Forskning som evaluerer tilbudet fontenehusene gir sine medlemmer. Det forutsettes at flere av landets fontenehus deltar i den forskningsbaserte evalueringen. 
 4. Tilskuddet skal ikke gå til innkjøp av motorkjøretøy. 

Om tilskuddsberegning:

Tilskudd beregnes med ulik dekningsgrad etter gradvis årlig nedtrapping på tre års basis:

 • Nye Fontenehus kan få dekket inntil 100 prosent av driftsutgiftene det første driftsåret. Første driftsår regnes fra Fontenehusets oppstartsdato og 12 måneder frem i tid.
 • Fontenehus som er inne i sitt andre eller tredje driftsår kan få dekket inntil 75 prosent av driftsutgiftene.
 • Fontenehus som har vært i drift ut over tre år kan innvilges opp til 50 prosent av driftsutgiftene.

Siden tilskuddmottakere på denne ordningen ikke har kunnet være forberedt på disse endringene i regelverket, vil dette hensyntas i årets vurdering av søknad om tilskudd.

Fremover vil Helsedirektoratet stille krav om at kommunen må sørge for en gradvis økning av kommunal finansiering av Fontenehus i kommunens økonomiplan slik at den kommunale delstøtten blir av varig karakter. Dette må skje i takt med at tilskudd fra Helsedirektoratets gis med lavere dekningsgrad.

Helsedirektoratet vil også vurdere prosentvis dekningsgrad på innvilgelse av tilskudd i forhold til allerede etablert tilskudd fra kommune og evt. andre tilskuddsgivere. Det vil også gjøres en vurdering av innvilget tilskudd knyttet til grad av måloppnåelse på driften av Fontenehuset samt dokumentasjon på søknad og arbeid om økt støtte fra kommune fra Fontenehusets side. 

Organisasjonen Fontenehus Norge er ikke omfattet av den prosentvise tilskuddsutmålingen.

Rapportering

Opplysninger som skal innhentes fra tilskuddsmottaker eller eventuelt andre kilder for å belyse måloppnåelsen. 

A: Fontenehus

 • Antall medlemmer (registrerte, aktive og i gjennomsnitt pr dag)
 • Antall ansatte
 • Antall arbeidsgivere med avtale om overgangsarbeid
 • Antall medlemmer som deltar i overgangsarbeid
 • Andel gjennomsnittlig daglig oppmøtte i overgangsarbeid (for Fontenehus som har vært i drift i tre år)
 • Andel av medlemmene som er i ordinært lønnet arbeid, herunder andel som er kommet i ordinært lønnet arbeid det siste året
 • Andel av medlemmene som er under utdanning, herunder andel som har startet i utdanning det siste året
 • Oppnådd akkreditering etter de internasjonale retningslinjene til Clubhouse International, evt. hvor en er i prosessen mot akkreditering
 • Samarbeid med andre aktører som eksempelvis NAV, kommunen (bl. a. ACT-/FACT-team), distriktspsykiatriske sentre, næringslivet, brukerorganisasjoner

B: Organisasjonen Fontenehus Norge

 • Totalt antall eksisterende Fontenehus
 • Antall Fontenehus under planlegging
 • Antall ansatte i Fontenehus Norge
 • Omfang og type støtte/bistand til landets Fontenehus, eksempelvis kompetansehevende tiltak
 • Omfang og type støtte/bistand til kommuner som ønsker å etablere Fontenehus
 • Samarbeid med aktører for å øke antallet Fontenehus i Norge
 • Samarbeid med Clubhouse International

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.

For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • Informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • Søkerens formål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • Søknadsbeløp
 • Budsjett
 • Delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
 • Søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som vsier moder- søster- og datterorganisasjoner)
 • Mottakeren skal redegjøre for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Tillegg og presiseringer

Budsjett skal spesifiseres på lønnsutgifter, andre driftsutgifter og eventuelle investeringer. Se de aktuelle underkategoriene for budsjettet på søknadsskjemaet i Altinn.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av de forholdene som står under pkt. 7 Tildelingskriterier i regelverket.

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev.

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.