Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet (tidligere Aktivitet for seniorer og eldre)

Søknadsfrist 08. januar 2019 (utløpt)

Mål for ordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.

Målgruppe

Grupper som står i fare for å oppleve ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning, fortrinnsvis seniorer og eldre.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse.

Presisering av kriteriene

Det gis tilskudd til:

Prosjekter som skaper aktivitet, deltakelse, sosialt felleskap og møteplasser, for eksempel:

 • gjennom utvikling/videreutvikling av egne tilbud til målgruppen
 • gjennom måltids-/treningsfelleskap
 • ved å legge til rette for møteplasser på tvers av generasjoner og/eller kulturer

For at søknaden skal vurderes, må prosjektene og tiltakene:

 • være innenfor mål og målgruppe
 • være helsefremmende og forebyggende 
 • være lavterskeltilbud åpent for alle i målgruppen (uten krav til medlemskap eller enkeltvedtak for deltakelse, heller ikke være utelukkende for beboere i institusjon eller kun for bestemte diagnosegrupper).

Søknader som ikke tilfredsstiller disse kravene vil bli avslått. For flerårige prosjekter er det i tillegg krav om nasjonal overføringsverdi. 

Det gis ikke tilskudd til:

 • enkeltstående arrangement 
 • investeringer, inventar og utstyr 
 • kjøp/leasing av transportmidler 
 • ordinær drift, herunder allerede etablerte tilbud til målgruppen 
 • tiltak som har næringsmessig virksomhet som hovedmål 
 • utvikling av APP-er, nettsider eller andre digitale tjenester 
 • kun kartlegging av aktiviteter/tiltak i kommunen/bydelen 
 • kun kartlegging av målgruppens behov og ønsker 
 • kun kursvirksomhet, opplæringstiltak o.l. 
 • ulike former for arbeidstreningstiltak, praksisplasser o.l. 

Følgende prosjekter prioriteres:

 • Utviklingsprosjekter med dokumenterbar overføringsverdi, som stimulerer til medvirkning og som helst er understøttet av forskning. 
 • Prosjekter med oppstart av nye aktiviteter/tiltak i kommuner/bydeler med begrenset aktivitet. 
 • Prosjekter som bidrar til systematisk samarbeid mellom kommuner og frivillige/ideelle organisasjoner 
 • Prosjekter som bidrar til møteplasser på tvers av generasjoner og/eller kulturer
 • Prosjekter som retter seg mot å rekruttere seniorer og eldre som er spesielt utsatt for ensomhet

Det er ikke krav til egenfinansiering eller annen finansiering, men prosjekter med slik finansiering vil bli prioritert opp. 

Tilskudd til videreføring av allerede igangsatte tiltak vil ikke bli prioritert. For å bli vurdert, må prosjektet tilføre noe nytt i forhold til tidligere prosjekt og dette må tydelig fremgå av søknaden. 

Vurdering av søknadene 

Søknadene vurderes ut fra et sett kriterier som er vektet (punkt 4 i regelverket).

Se regelverket for mer informasjon om tilskuddsberegning og kriterier for vurdering av søknad (PDF).

Tilskudd gis til prosjekter med tiltak og aktiviteter som gjennomføres i kalenderåret. Unntak gjelder for prosjekter som får innvilget tilskudd på inntil tre år, som beskrevet under. 

Det kan åpnes for å gi prosjektstøtte for inntil tre år, under forutsetning av at Stortinget vedtar bevilgning av tilskudd påfølgende år. For å bli vurdert som flerårig prosjekt må prosjektet ha nasjonal overføringsverdi, som skal beskrives i søknad. Prosjektets rapporteringer på milepælsplan og budsjett må godkjennes hvert år. I søknaden må det stå beskrevet årlig tiltaksplan og årlig budsjett. Plan for videreføring etter avsluttet prosjekt vil vektlegges spesielt for disse flerårige prosjektene. 

Helsedirektoratet gir ikke tilskudd til økonomisk aktivitet. 

Helsedirektoratet står fritt til å utøve skjønn innenfor rammen av regelverket, herunder foreta en prioritering og utvelgelse av tiltak og å fastsette størrelsen på tilskuddet. 

Sett dere godt inn i regelverket før dere sender inn søknaden. Se gjerne også søkerveiledning (PDF) for mer informasjon.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt. 
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/ beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til (se punkt 4 i regelverket og søkerveiledningen for mer informasjon om innhold)
 • budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • delfinansiering/tilskudd fra andre instanser dersom prosjektet har dette
 • egenfinansiering dersom prosjektet har dette
 • redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor / ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Kort oppsummert skal prosjektbeskrivelsen inneholde: 

 • hvilke mål og delmål prosjektet har (skal defineres av søkerne)
 • hvem som er hovedmålgruppe for prosjektet
 • hvordan prosjektet skal bidra til måloppnåelse for tilskuddsordningen (se punkt 1 over
 • hvordan søker skal arbeide for å oppnå målene
 • hvordan målgruppen skal rekrutteres og medvirke i prosjektet
 • på hvilken måte måloppnåelsen skal bli målt og evaluert
 • begrunnelse for hvorfor det er behov for prosjektet/tiltakene ut fra lokale eller andre forhold
 • på hvilken måte prosjektet er forankret faglig/administrativt/politisk
 • utfyllende fremdriftsplan og nærmere beskrivelse av tiltakene og hvordan tiltak/aktivitet vil bidra til måloppnåelse
 • planer for videreføring og refleksjon rundt finansiering etter prosjektperiodens slutt

For mer informasjon om innhold i prosjektbeskrivelsen, se punkt 4 – tildelingskriterier og tabell for tilskuddsberegning, samt søkerveiledningen.

Se også regelverket for tillegg og presiseringer (PDF).

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Vedtaksbrev

Søknader som kommer inn etter fristen vil kunne bli avvist.

Søknader forventes ferdigbehandlet innen utgangen av mars 2019. 

Tidligere tilskuddsmottakere

Se hvilke andre prosjekter som har fått tilskudd over denne ordningen

Først publisert: 04.03.2019