Aktivitetstilbud rettet mot personer med psykiske problemer, rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring

Gjelder også «Grunntilskudd til institusjonsbaserte tiltak for personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring».

Søknadsfrist 24. januar 2020 (utløpt)
  • Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.
  • Søknaden skal være kortfattet og alle viktige opplysninger skal være skrevet inn i Altinn-skjemaet. Kortfattede vedlegg er med for å underbygge opplysninger lagt inn i skjemaet. 
  • Det må opplyses om hvilken tilskuddsordning søknaden retter seg mot. 

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt:

Regelverk for aktivitetstilbud (PDF) 

Regelverk for institusjonsbaserte tiltak (PDF)

Bakgrunn

Rus og psykisk helse-feltet er et satsingsområde, og regjeringen har blant annet lagt fram en opptrappingsplan for rusfeltet (regjeringen.no) hvor to av hovedmålene er at alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat, og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse.

Kommunal forankring er sentralt for helhetlige og koordinerte tjenester for brukerne, og hovedinnsatsen i planen er rettet mot kommunene. Tiltak innen frivillighetsfeltet bør ta utgangspunkt i samarbeid med kommunene og baseres på en felles forståelse av behovet for det aktuelle tiltaket. Spesielt aktuelle innsatsområder for frivillighetsfeltet, er å sikre sårbare overganger og å bidra til at målgruppen har tilbud som bidrar til en aktiv og meningsfull tilværelse og gir muligheter for gode mestringsopplevelser.

Mål for ordningene

«Aktivitetstilbud rettet mot personer med psykiske problemer, rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring»:

Formålet med ordningen er å støtte opp om frivillige og ideelle virksomheter som driver aktivitets- og oppfølgingstilbud overfor personer med alvorlige psykiske problemer, rusmiddelproblemer og/eller prostitusjonserfaring. Tiltakene det gis støtte til skal som hovedregel komme i tillegg til ordinære, lovpålagte oppgaver som utføres i regi av kommunene, og skal bidra til et større mangfold i samfunnets samlede innsats overfor målgruppene.

«Grunntilskudd til institusjonsbaserte tiltak for personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring»:

Målet med ordningen er å støtte opp om frivillige eller ideelle organisasjoner som driver institusjonsbaserte dag- og døgntiltak med oppfølging og rehabilitering av personer med rusproblemer og/eller prostitusjonserfaring. Tiltakene det gis tilskudd til skal være et supplement til det offentlige tiltaksapparatet, og bidra til styrking og samordning av samfunnets samlede innsats overfor målgruppene. Det blir lagt vekt på at virksomhetene kan dokumentere et samarbeid med kommunen, som har hovedansvaret for tjenester til personer med rusproblemer, og at det er etablert et system for brukermedvirkning.

Målgruppe

Målgruppen er personer med alvorlige psykiske problemer, rusmiddelproblemer og/eller prostitusjonserfaring.

Kriterier for måloppnåelse

Viser til tilskuddsordningenes respektive regelverk punkt 6.

Regelverk for aktivitetstilbud (PDF)

Regelverk for institusjonsbaserte tiltak (PDF)

Tildelingskriterier

Helsedirektoratet prioriterer på grunnlag av en faglig vurdering av opplysninger gitt i søknad og beskrivelsen av tiltaket.

Det er kommunen som har hovedansvaret for tjenester til målgruppen. Det vil bli lagt vekt på at søkeren kan dokumentere et samarbeid med kommunen.

Det legges vekt på at søkeren og tiltaket bidrar til helhetlige og koordinerte tjenester i det lokale oppfølgingsarbeidet.  Samarbeidet skal tilfredsstille brukerens behov for forutsigbarhet og kontinuitet i omsorgs- og rehabiliteringstilbudet, og bygge opp under brukerens rettsikkerhet. Videre skal det være etablert et system for brukermedvirkning.

Støtte gis for ett år av gangen. Tiltak som strekker seg over flere år vil bli prioritert. Det vil bli lagt vekt på om eventuelle tidligere tilskudd til samme formål har gitt ønskede resultater.

Tillegg og presiseringer

Uavhengig av organisasjonsform skal det framgå av vedtekter eller grunnlagsdokumenter at virksomheten ivaretar et ideelt, ikke-kommersielt formål.

For søknader om grunntilskudd er det et krav at søker er registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet.

Det skal føres eget regnskap for tilskuddet og eventuell egenfinansiering. Regnskapet som legges ved årsrapporten skal kun vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet og egenfinansieringen. Regnskapet skal kunne sammenlignes med budsjettet i søknaden.

Søknadens form og innhold

Søknadene må vise til hvilken tilskuddsordning søknaden skal vurderes under.

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.

Søknaden skal være kortfattet og relevant dokumentasjon som underbygger søknaden skal vedlegges.

Søknaden skal inneholde:

  • opplysninger om søkerorganisasjonen, søknadssum, finansieringsplan, samt referansenummer/saksnummer fra eventuelle tidligere søknader.
  • beskrivelse av formål, målgruppe og hvor mange som er mottakere av tilbudet (kapasitet) samt konkrete mål for perioden det søkes om tilskudd til
  • beskrivelse av metodikk/faglig tilnærming som benyttes i arbeidet med henvisning til dokumentasjon/kunnskap som underbygger at tilbudet er egnet til å nå målsetningen.
  • Ideologi/verdigrunnlag/virksomhetsidé
  • Bemanning og ansattes kompetanse samt bidrag fra frivillige
  • For tiltak/aktiviteter som er et samarbeid mellom flere organisasjoner, skal det i søknaden framkomme de samlede kostnadene ved tiltaket/prosjektet, og søkers andel inn i prosjektet.

For prosjekter skal prosjektplan for hele prosjektperioden vedlegges.

For institusjoner ber vi om at det redegjøres for hvilket lovgrunnlag som regulerer plass ved tiltaket. Eventuelle regler for opphold ved tiltaket (husordensregler) vedlegges søknaden.

Spesifisert budsjett med inntekter og utgifter skal vedlegges. 

Søknadsbehandling

Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet

Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet

Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet

Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: I eget tilskudds- eller avslagsbrev. 

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet

For sammenslåtte kommuner: Den opphørte kommunes organisasjonsnummer skal benyttes ved rapporteringen på tilskudd innvilget til opphørt kommune.

Frist for rapportering for 2019 for begge tilskuddene: 1. april 2020

Rapporter på Aktivitetstilbud i Altinn

Rapporter på Grunntilskudd i Altinn

Tildelte midler i 2019

Utbetalingsoversikt 2019 (XLSX)

Tildelte midler i 2018

Oversikt over utbetaling av grunntilskudd i 2018 (XLSX)

Oversikt over utbetalte aktivitetsmidler i 2018 (XLSX)

Kontaktpersoner i Helsedirektoratet

Rune Fenne
E-post: Rune.Fenne@helsedir.no
Telefon: 980 17 341

Linda Glomset
E-post: Linda.Glomset@helsedir.no
Telefon: 900 55 441

Først publisert: 04.03.2019