Aktivitetstilbud og besøksverter (tiltakspakke for sårbare eldre)

MERK: Ikke løpende søknadsfrist! Søknadsfrist hos Statsforvalteren er utløpt for 2020.

Søknadsfrist 15. september 2020 (utløpt)

Om tilskuddsordningen

Tilskuddordningen har oppstått gjennom en ekstrabevilling i revidert nasjonalbudsjett, som en tiltakspakke for sårbare eldre. Mange eldre har blitt hardt rammet under koronapandemien og det har de siste månedene vært en ensom tid med begrensinger på sosialt fellesskap, aktiviteter og stengte møteplasser.

Tilskuddsordningen er etablert som en engangsbevilgning for raskt å legge til rette for mer aktivitet for målgruppen i den pågående koronasituasjonen.

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF).

Beløp: Totalt 183 millioner kroner som er satt sammen av to poster på Prop. 127 S og 1 fra post 68 Prop.  1 S

Referanse: kapittel 0761 post 68


Mål for ordningen

Målet for aktivitetstilbud er å stimulere til innovative tiltak for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt slik at personer i målgruppen får aktive og meningsfulle hverdager, gode opplevelser og sosial kontakt med sine nærmeste.

Målet for besøksvert i sykehjem og omsorgsbolig er at kommuner legger til rette for evt i samarbeid med frivilligheten, å bistå slik at besøk blir gjennomført på en hyggelig, god og smittevernsikker måte.

Målgruppen er eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning.

Hvem kan søke?

  • Kommuner
  • Fylkeskommuner

Tillegg og presiseringer

Kommuner kan søke midler alene, eller i samarbeid med privat, ideell og frivillig sektor. Søkerkommune står administrativt og økonomisk ansvarlig overfor Helsedirektoratet, og det er denne kommunen et innvilget tilskudd utbetales til.

Søknadens form og innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket og på statsforvalteren.no Hvert enkelt statsforvalterembete forvalter tilskuddet. Kontakt statsforvalteren lokalt for mer informasjon om tilskuddet og for å søke.

Tildelingskriterier

Tiltak som skaper aktivitet og sosialt fellesskap, blant annet måltidsfellesskap, for langtidsboende ved sykehjem og beboere med heldøgns omsorg. Midlene skal gå til implementering av tiltak som bidrar til gode opplevelser for den enkelte.

Etablering av besøksverter til sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns bemanning for å sikre at besøk til sårbare eldre gjennomføres på en god og smittevernsikker måte.

Tilskuddsmidlene kan eventuelt brukes til innkjøp av nødvendig utstyr for å bidra til å nå målene. Dersom midler skal benyttes til innkjøp av utstyr skal behovet begrunnes i søknaden og innkjøpt verdi skal bli i tjenesten etter prosjektperioden slutt. 

Søknadsbehandling

Tilskuddsordningen forvaltes av statsforvalteren på vegne av Helsedirektoratet. Både søknad og faglige spørsmål skal sendes til statsforvalteren.

Rapportering

Rapporteringsfrist 1. april 2022. 

Kontakt 

Ta kontakt med statsforvalteren hvis du har spørsmål. 

Først publisert: 28.07.2020 Sist faglig oppdatert: 07.01.2021 Se tidligere versjoner