Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Salg av tobakksvarer

Det finnes mange regler og krav til dem som skal selge tobakksvarer og tobakkssurrogater. Dette gjelder både engrossalg og salg til forbruker fra salgssteder.

Tobakksdirektivet innlemmes i EØS-avtalen – lovendringer ventes i 2025

Tobakksdirektivet er en del av EØS-avtalen fra 4. februar 2022. Direktivet regulerer blant annet helseadvarsler, e-sigaretter, tilsetninger, sikkerhetsmerke, sporingssystem, fjernsalg og rapporteringsplikter.

Les mer om ikrafttredelse og overgangsordninger

Registrerings- og tilsynsordning

De som skal selge tobakksvarer og tobakkssurrogater må registrere seg senest 14 dager før salget starter. Reglene gjelder både virksomheter som selger til forbruker fra salgssteder (detaljister), og for grossister.
 

Fjernsalg (nettsalg) av tobakksvarer, e-sigaretter og e-væske

Nye bestemmelser om fjernsalg (nettsalg) av tobakksvarer, nikotinholdige e-sigaretter og e-væske trer i kraft i 2025.

Når nye regler trer i kraft må alle virksomheter som ønsker å drive fjernsalg av tobakksvarer, e-sigaretter og e-væske registrere seg for fjernsalg via Altinn. En liste over registrerte fjernsalgssteder vil publiseres på Helsedirektoratets nettsider.

Virksomheter som ønsker å drive fjernsalg av e-sigaretter og e-væske må påse at produktene de ønsker å selge, er registrert hos Direktoratet for medisinske produkter (dmp.no).

Et forslag om forbud mot fjernsalg er sendt på høring med høringsfrist 1. september 2024 (regjeringen.no.

​Forbud mot tobakksreklame

Alle former for reklame for tobakksvarer, herunder indirekte reklame, er forbudt. Reklameforbudet gjelder også for tobakksutstyr, tobakksimitasjoner og tobakkssurrogater.

Reklameforbudet omtales i en egen artikkel.

Forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer

Det er forbudt å ha synlig oppstilling av tobakksvarer og tobakksutstyr på utsalgssteder. Forbudet gjelder på alle utsalgssteder hvor tobakk og/eller tobakksutstyr selges.

Forbudet gjelder ikke i spesialforretninger for tobakksvarer og utsalgssteder for avgiftsfritt salg på flyplasser. En spesialforretning defineres som et sted som hovedsakelig selger tobakksvarer og tobakksutstyr (lovdata.no). Kriteriet om at utsalgsstedet «hovedsakelig» må selge slike varer, skal tolkes strengt. Begrunnelsen for unntaket er at det i stor grad er voksne tobakksbrukere som oppsøker disse utsalgsstedene.

Oppstillingsforbudet omtales nærmere i artikkel om reklameforbudet.

Aldersgrense på 18 år for salg av tobakksvarer

Det er forbudt å selge eller overlate​ tobakksvarer (sigaretter, snus, rulletobakk m.v.), tobakksutstyr, tobakkssurrogater eller tobakksimitasjoner til personer under 18 år, se tobakksskadeloven § 17 (lovdata.no).

Bestemmelsen innebærer at salg av slike varer ikke kan skje til personer under 18 år, selv om det skjer på vegne av og med legitimasjon fra en voksen person. Dersom det er tvil om alderen, må det vises frem legitimasjon for å få kjøpt tobakksvarer.

Selger av tobakksvarer må også være over 18 år. Dette kravet gjelder imidlertid ikke dersom en person over 18 år har daglig tilsyn med salget. Det betyr at denne personen må være innom salgsstedet i løpet av åpningstiden, men trenger ikke være til stede hele tiden. Det er ikke tilstrekkelig med kun telefonisk kontakt.

Den som har tilsynet, må imidlertid sørge for at vedkommende selger under 18 år gjøres kjent med aldersgrensen for kjøp og at det i tvilstilfelle skal kreves legitimasjon.

Forbud mot selvbetjening av tobakksvarer

Selvbetjening av tobakksvarer på utsalgssteder for forbrukere er forbudt, jf. tobakksskadeloven § 18 (lovdata.no). Bakgrunnen for forbudet er å hindre salg til mindreårige, minske tilgjengeligheten, redusere r​eklameeffekten, samt forhindre tyveri og illegalt salg.

Dette innebærer at det ikke er tillatt å ha tobakksvarer direkte tilgjengelig for forbruker, f.eks. fra butikkhyller eller kjøleskap.  Forbudet gjelder alle tobakksvarer og omfatter også salg av tobakksvarer fra selvbetjent automat, jf. tobakksskadeloven § 19 (lovdata.no).

Unntak for automatkort

Automater hvor varene er skjult og kjøper må henvende seg til kassen for å betale for varen med alderskontroll mv. (forhåndsbetalt automatkort), er ikke omfattet av selvbetjeningsforbudet.

Unntak for spesialforretninger

Forbudet gjelder ikke i spesialforretninger for tobakksvarer og utsalgssteder for avgiftsfritt salg på flyplasser. En spesialforretning defineres som et sted som «hovedsakelig selger tobakksvarer og tobakksutstyr» (lovdata.no). Kriteriet om at utsalgsstedet «hovedsakelig» må selge slike varer, skal tolkes strengt. Begrunnelsen for unntaket er at det i stor grad er voksne tobakksbrukere som oppsøker disse utsalgsstedene. Videre tilsier de spesielle kravene til avgiftsfritt salg når det gjelder pakningsstørrelse og volum, at også slike utsalgssteder unntas fra forbudet.

Forbud mot gratis utdeling av tobakk

Enhver form for g​ratis utdeling av tobakksvarer til forbruker fra en næringsvirksomhet, uavhengig av virksomhetens motivasjon for utdelingen, er forbudt jf. tobakksskadeloven § 20 (lovdata.no). Tilsvarende gjelder også for tobakksimitasjoner og tobakkssurrogater.

Bestemmelsen innebærer at utdeling av tobakksvarer til blindtesting, og andre former for tester, undersøkelser o.l., er forbudt. Forbudet gjelder ikke rent private gaver og privat spandering.

Forbud mot omsetning med rabatt

Det er forbudt å gi spesiell rabatt ved salg av tobakksvarer til forbruker jf. tobakksskadeloven § 21 (lovdata.no).

Tobakksvarer er i prinsippet under fri prisfastsettelse. Forbudet mot spesielle rabatter ved salg av tobakksvarer til forbruker er derfor ikke til hinder for at et utsalgssted kan selge hele, eller betydelige deler av sitt vareutvalg, inkludert tobakksvarer, med en mer generell rabatt. Det avgjørende er at prisen på tobakksvarene gjenspeiler utsalgsstedets generelle pris- og avansesystem.

For å unngå at forbudet mot gratis utdeling av tobakksvarer omgås, omfatter forbudet mot spesielle rabatter også utdeling av tobakksvarer mot symbolske eller særdeles lave priser.

Krav til minstestørrelser for tobakksvarer

Det er forbud mot salg av pakninger med færre enn 20 sigaretter til forbruker jf. merkeforskriften § 31 (lovdata.no). Forbudet innebærer også at sigaretter ikke kan selges i detaljsalgspakninger som inneholder mindre pakninger eller som kan deles opp i mindre pakninger.

Til forbruker kan det kun selges enkeltpakninger med rulletobakk som inneholder minst 30 gram tobakk. Disse kan ikke inneholde mindre pakninger eller kunne deles opp i mindre pakninger.

Sigarer kan selges enkeltvis med advarselsmerking på pakningen. Sigaretter kan derimot ikke selges enkeltvis.

Fra og med 1. januar 2024 stilles det krav om minstestørrelse for snus. For porsjonssnus skal enkeltpakningene etter denne datoen inneholde minst 20 porsjoner og 15 gram. For løssnus skal enkeltpakningene inneholde minst 30 gram.

De nye kravene for snus er basert på den samme begrunnelsen som ble lagt til grunn da minstepakninger for sigaretter ble innført, som er at små pakninger øker tilgjengeligheten for mindreårige, primært fordi disse er billigere. En regulering av minstestørrelse på snuspakningene kan derfor gjøre produktet mindre attraktivt og tilgjengelig for unge, og slik redusere snusbruk blant unge.

Forbud mot testing av tobakksvarer

Enhver form for testing av tobakksvarer og tobakksvarepakninger ved hjelp av forbrukere er forbudt jf. tobakksskadeloven § 34 (lovdata.no).

Forbudet er ment å ramme vidt og vil omfatte alle tester som går på produktenes innhold, smak, utseende, utforming, pakkedesign mv. Forbudet gjelder alle typer tobakk, alt innhold i tobakksvarer og alle former for tobakksvarepakninger og lignende, uavhengig av hvor mange forbrukere som testvirksomheten retter seg mot.

Krav til innhold i og merking av tobakk

Alle tobakksvarer skal være merket med tekst og bilder som viser helseskadene ved bruk av tobakk jf. tobakksskadel​oven § 30 (lovdata.no). Forskrift om innhold i og merking av tobakksvarer inneholder detaljerte regler om merking (lovdata.no).

Det er forbudt å føre inn i Norge eller selge etuier, omslag, innpakninger og ethvert annet produkt som har til hensikt helt eller delvis å skjule eller tilsløre helseadvarslene, jf. tobakksskadeloven § 31 (lovdata.no)

Krav til innhold og merking omtales mer i artikkel om import av tobakksvarer.

Forbud mot salg av nye nikotin- og tobakksprodukter

Etter tobakksskadeloven § 34d er det forbudt å føre inn i Norge eller selge nye tobakks- og nikotinprodukter uten at produktet er godkjent av Helsedirektoratet. Les om godkjenningsordningen.

E-sigaretter med nikotin og vannpipetobakk er også forbudt å innføre til og selge i Norge. E-sigaretter vil omfattes av en egen registreringsordning. Se artikkel om e-sigaretter.

Salgssteder må etablere internkontroll

Salgssteder/detaljister plikter å etablere en internkontroll jf. tobakksskadeloven § 5. Internkontrollen skal være tilpasset det enkelte salgsstedet og blant annet å bidra til at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap om regelverket. Kravene til internkontrollen er nærmere regulert i kapittel 5 i tobakkssalgsforskriften (lovdata.no).

Det er spesielt viktig at salgsstedet har rutiner for å forebygge salg av tobakksvarer og e-sigaretter til mindreårige. Rutiner for alderskontroll kan være at salgsstedet:

  • krever legitimasjon for alle man tror er under 25 år
  • krever alternativ legitimasjon dersom bilde av person ikke ligner eller kvaliteten på legitimasjonen kan gi grunn til å tro at det er en forfalskning
  • stiller kontrollspørsmål ved tvil om alder, f.eks. når personen er født eller hvilken bank personen ved fremvisning av bankkort
  • nekter salg i tilfeller det er mistanke om at personen er under 18 år
  • har skriftlig informasjon ved kassaområdet om hvilke dato og år man må være født før, for å være over 18 år, slik at den ansatte slipper å regne dette i hodet ved hver legitimasjonskontroll, og heller kan bruke tiden til å kontrollere bildet og kvaliteten på legitimasjonen eller stille kontrollspørsmål
  • har kassasystemer som ber den ansatte kontrollere legitimasjon ved ethvert salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater
  • gir opplæring om hva som er gyldig legitimasjon og tegn på falsk legitimasjon når nye personer starter

Mal: Internkontroll for salgssted (DOC)

Tobakksvarer og tobakkssurrogater

Tobakksvarer er varer som kan røykes, innsnuses eller tygges, og som helt eller delvis består av tobakk, dvs sigaretter, sigarer, røyketobakk, snus, skrå og lignende.

Tobakkssurrogater er produkter som etter sin bruksmåte tilsvarer tobakksvarer, men som ikke inneholder tobakk, jf. tobakksskadeloven § 2 tredje ledd. Tobakkssurrogater omfatter elektroniske sigaretter og beholdere for e-væske både med og uten nikotin, samt urtebaserte røyke- og snusprodukter.

Urtebaserte snusprodukter er snus som for eksempel består av te, mais, ginseng og lignende og som er uten tobakk eller nikotin.

Urtebaserte røykeprodukter kan være for eksempel tobakks- og nikotinfrie urteblandinger til vannpipe eller tobakks- og nikotinfrie urtesigaretter. Urtesigaretter har tidligere blitt brukt i tv-produksjoner og på teaterscener.

Det er vedtatt at salg av nikotinholdige e-sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere skal tillates, men endringene har ikke trådt i kraft.

Først publisert: 31.05.2018 Siste faglige endring: 02.07.2024 Se tidligere versjoner