Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tobakksdirektivet – ikrafttredelse og overgangsordninger

Ikrafttredelse

EØS-komiteen besluttet 4. februar 2022 å innlemme tobakksdirektiv 2014/40/EU, og tilhørende rettsakter, i EØS-avtalen. Norge og Island har tatt konstitusjonelt forbehold. Det betyr at EØS-komiteens beslutning ikke vil tre i kraft før hhv. Stortinget og Alltinget har gitt sitt samtykke. I utgangspunktet er fristen for å innhente slikt samtykke seks måneder. Stortinget vedtok 2. juni 2022 å innlemme tobakksproduktdirektivet i EØS-avtalen (stortinget.no).

Dersom ikrafttredelsen blir forsinket, vil departementet se på muligheten for å sette i kraft deler av direktivet på nasjonalt grunnlag. Det betyr at enkelte av bestemmelsene kan innføres i Norge selv om EØS-komiteens beslutning ikke har trådt i kraft. Dette er allerede gjort for godkjenningsordningen for nye tobakks- og nikotinprodukter, jf. tobakksdirektivet art. 19 og tobakksskadeloven § 34 d. Det er imidlertid flere forhold som ikke er avklart ennå, blant annet om Norge kan få tilgang til EUs felles database, EU-CEG, før formell ikrafttredelse.

Helsedirektoratet har per juli 2024 ikke mer informasjon om ikrafttredelsestidspunktet, men vil oppdatere her på nettsidene så snart det foreligger informasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet. Inntil videre anslår vi i 2025.

Nødvendige lovendringer som følge av tobakksdirektivet og tilhørende rettsakter er allerede vedtatt av Stortinget, men ikke trådt i kraft. Disse vil settes i kraft så snart EØS-komiteens beslutning trer i kraft. Tilhørende forskrifter har vært på høring og EØS-høring og vil ferdigstilles av departementet innen nytt regelverk trer i kraft.

Les mer om direktivet i regjeringens nyhetssak 28. januar 2022 (regjeringen.no).

Overgangsperioder og andre tilpasninger

Tobakksdirektivet og tilhørende rettsakter inneholder flere overgangsbestemmelser. For de fleste av disse er det vedtatt særskilte tilpasninger i EØS-komiteens beslutninger. Nedenfor gis det en oversikt over hvilke overgangsperioder som gjelder for de ulike rettsaktene.

DIREKTIV 2014/40/EU om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer og relaterte produkter og om oppheving av direktiv 2001/37/EF (Tobakksdirektivet)

Art. 5 nr. 1

Rapportering av ingredienser i og utslipp fra tobakksvarer skal registreres i EU-CEG senest 6 måneder etter at EØS-komiteens beslutning har trådt i kraft.

Art. 15 nr. 13

Bestemmelsene om sporingssystemet i art. 15 får anvendelse på sigaretter og rulletobakk 16 måneder etter at EØS-komiteens beslutning har trådt i kraft. (For andre tobakksvarer se overgangsperiode i gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/574 art. 37.nr.2)

Art. 16 nr. 3

Kravet til sikkerhetsmerking i art. 16 nr. 1 får anvendelse på sigaretter og rulletobakk 16 måneder etter at EØS-komiteens beslutning har trådt i kraft. (For andre tobakksvarer se overgangsperiode i gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/576 art. 9.nr 2)

Art. 30

Medlemsstatene kan tillate at følgende produkter, som ikke er i samsvar med dette direktivet, bringes i omsetning fram til ett år etter at EØS-komiteens beslutning trer i kraft:

  1. tobakksvarer som er framstilt eller frigitt for fri omsetning og merket i samsvar med direktiv 2001/37/EF før dagen EØS-komiteens beslutning trer i kraft,
  2. e-sigaretter eller gjenoppfyllingsbeholdere som er framstilt eller frigitt for fri omsetning senest seks måneder etter at EØS-komiteens beslutning trer i kraft,
  3. urtebaserte røykeprodukter som er framstilt eller frigitt for fri omsetning før dagen EØS-komiteens beslutning trer i kraft.

Når det gjelder overgangsperiodene i art. 30, er det opp til departementet å avgjøre om det skal gis overgangsperioder og i så fall hvor lange, på inntil ett år. Det er forventet at departementet vil ta stilling til dette i forbindelse med ferdigstillelse av forskriftene.

Tilpasninger vedrørende snus

  • Forbudet mot salg av snus i direktivets art. 17 gjelder ikke for Norge. Eksport fra Norge til EU-landene, med unntak av Sverige, er forbudt.
  • Snusbokser for salg i Norge skal, i tillegg til helseadvarselen som er fastsatt i direktivets art. 12, påføres en alternativ helseadvarsel: «Denne tobakksvaren øker risikoen for fosterskader og dødfødsel». Departementet vil i forskrift fastsette bestemmelser om rotering av de to tekstadvarslene.

GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/787 om fastsettelse av en prioritetsliste over tilsetningsstoffer i sigaretter og rulletobakk som omfattes av utvidede rapporteringsforpliktelser

Art. 2

Rettsakten gjelder fra den dagen EØS-komiteens beslutning om tobakksdirektivet trer i kraft.

GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/574 om tekniske standarder for opprettelse og drift av et sporingssystem for tobakksvarer

Art. 7 nr. 6 bokstav a

Plikten til å montere en innretning mot ulovlige inngrep, jf. art. 7 nr. 2, 4 og 5, gjelder ikke før 16 måneder etter at EØS- komiteens beslutning om tobakksdirektivet trådte i kraft på produksjonsprosesser som gjennomføres av markedsdeltakere, dersom de håndterte mindre enn 120 millioner UI-er for enkeltpakninger på unionsplan i løpet av det kalenderåret hvor EØS-komiteens beslutning om tobakksdirektivet trådte i kraft.

Art. 7 nr. 6 bokstav b

Plikten til å montere en innretning mot ulovlige inngrep, jf. art. 7 nr. 2, 4 og 5, gjelder ikke før to år etter at EØS-komiteens beslutning om tobakksdirektivet trådte i kraft på produksjonsprosesser som gjennomføres av markedsdeltakere som defineres som små og mellomstore bedrifter i kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF.

Art. 37 nr. 1

Sigaretter og rulletobakk som ble framstilt i eller importert til Unionen innen 16 måneder etter at EØS-komiteens beslutning om tobakksdirektivet trådte i kraft, og ikke er påført UI-er for enkeltpakninger i samsvar med artikkel 6, kan fortsatt omsettes fritt fram til 2 år og 4 måneder etter at EØS-komiteens beslutning om tobakksdirektivet trådte i kraft.

Art. 37 nr. 2

Andre tobakksvarer enn sigaretter og rulletobakk som ble framstilt i eller importert til Unionen innen 5 år etter at EØS-komiteens beslutning om tobakksdirektivet trådte i kraft, og ikke er merket med UI-er for enkeltpakninger i samsvar med artikkel 6, kan fortsatt omsettes fritt fram til 7 år etter at EØS-komiteens beslutning om tobakksdirektivet trådte i kraft.

GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/576 om tekniske standarder for sikkerhetsmerker som påføres på tobakksvarer

Art. 3 nr. 4

Underretningen (til produsenter og importører om kombinasjonene av autentiseringselementer som skal brukes i sikkerhetsmerkene) skal skje senest 8 måneder etter at EØS-komiteens beslutning om tobakksdirektivet trådte i kraft.

Art. 4 nr. 3

Opplysningene nevnt i nr. 2 (ved bruk av skatte- og avgiftsmerker som sikkerhetsmerke) skal gjøres tilgjengelige for produsenter og importører av tobakksvarer senest 8 måneder etter at EØS-komiteens beslutning om tobakksdirektivet trådte i kraft.

Art. 9 nr. 1

Sigaretter og rulletobakk som er framstilt i eller importert til Unionen innen 16 måneder etter at EØS-komiteens beslutning om tobakksdirektivet trådte i kraft, og som ikke er utstyrt med et sikkerhetsmerke i samsvar med denne beslutningen, kan omsettes fritt fram til 2 år og 4 måneder etter at EØS-komiteens beslutning om tobakksdirektivet trådte i kraft.

Art. 9 nr. 2

Andre tobakksvarer enn sigaretter og rulletobakk som er framstilt i eller importert til Unionen innen 5 år etter at EØS-komiteens beslutning om tobakksdirektivet trådte i kraft, og som ikke er utstyrt med et sikkerhetsmerke i samsvar med denne beslutningen, kan omsettes fritt fram til 7 år etter at EØS-komiteens beslutning om tobakksdirektivet trådte i kraft.

EU/EØS-beslutninger

EØS-komiteens beslutninger

EØS-komiteens beslutninger av 4. februar 2022 – tobakkssakene kan finnes som nr. 6/2022 til nr. 9/2022: 2022 - Adopted Joint Committee Decisions (efta.int)

Tobakksdirektivet og tilhørende rettsakter i uoffisiell norsk oversettelse

Kommisjonens gjennomføringsbeslutninger

Kommisjonens gjennomføringsforordninger

Norske forarbeider til lovendringene

Først publisert: 14.02.2022 Siste faglige endring: 02.07.2024 Se tidligere versjoner