Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

E-sigaretter, fordampere og e-væske

E-sigaretter med nikotin er forbudt å selge i Norge. Elektroniske sigaretter uten nikotin kan selges med 18-årsgrense, men omfattes av reklame- og oppstillingsforbud. Det er mulighet for privatimport gjennom legemiddellovgivning.

Tobakksdirektivet innlemmes i EØS-avtalen – lovendringer ventes i 2024

Tobakksdirektivet er en del av EØS-avtalen fra 4. februar 2022. Direktivet regulerer blant annet helseadvarsler, e-sigaretter, tilsetninger, sikkerhetsmerke, sporingssystem, fjernsalg og rapporteringsplikter.

Les mer om ikrafttredelse og overgangsordninger

Ny regulering av e-sigaretter i 2024

Stortinget vedtok i desember 2016 å oppheve forbudet mot salg av e‑sigaretter med nikotin (stortinget.no). Endringene vil tre i kraft i 2024.

Frem til ikrafttredelse vil det fortsatt være forbudt å produsere, importere og omsette e-sigaretter og e-væske/e-juice med nikotin i Norge.​

Når nye regler trer i kraft må alle virksomheter som ønsker å drive fjernsalg av e-sigaretter og e-væske registrere seg for fjernsalg via Altinn. Virksomhetene må også påse at produktene er registrert hos Statens legemiddelverk (legemiddelverket.no).

Forbud mot produksjon, import og omsetning av e-sigaretter med nikotin

Elektroniske sigaretter (e-sigaretter, e-sig) er ansett som et nytt produkt i Norge og omfattes derfor av forbudet i tobakksskadeloven § 34d (lovdata.no). Merk at e-sigaretter med nikotin vil omfattes av egen registreringsordning som omtalt over.

Unntak for legemidler

Nikotinholdige produkter som markedsføres til røykeavvenning og som klassifiseres som legemidler (f.eks. nikotintyggegummi og -plaster) er unntatt fra forbudet jf. forskriften § 3 (lovdata.no) og legemiddelloven (lovdata.no).

Tilsyn

Helsedirektoratet fører tilsyn med forbudet mot nye tobakks- og nikotinprodukter.

E-sigaretter omfattet av røykeloven

E-sigaretter, både med og uten nikotin, er siden 2017 omfattet av røykeloven slik at det blir forbudt å dampe alle steder hvor det nå er forbudt å røyke. Hovedgrunnen til at e-sigaretter kommer inn under «røykeloven» er at eksponering for damp fra e-sigaretter kan innebære helserisiko for enkelte sårbare grupper. Det finnes stoffer i e-sigarettene som kan medføre helseskader og plager (helsenorge.no).

Reklameforbud, oppstillingsforbud og aldersgrense for e-sigaretter

E-sigaretter både med og uten nikotin er definert som tobakkssurrogater i tobakksskadeloven, dvs produkter som etter sin bruksmåte ligner en tobakksvare. En rekke bestemmelser i tobakksskadeloven (lovdata.no) gjelder derfor også for e-sigaretter, uavhengig av nikotininnhold. Lovens strenge reklameforbud, forbudet mot synlig oppstilling av tobakksvarer, aldersgrensebestemmelsen på 18 år og forbudet mot gratis utdeling gjelder i dag også for e-sigaretter. Dette omtales i egen artikkel om forbud mot tobakksreklame.

Privatimport av e-sigaretter

Dersom nikotinholdige e-sigaretter ønskes brukt som røykeavvenningsprodukt av privatpersoner, kan de importeres fra utlandet gjennom lege​middellovgivningen jf. forskrift om tilvirkning og import av legemidler. Ved innførsel/forsendelse kan mengden ikke overskride tre måneders forbruk. Ved medbringing er det ulike krav avhengig av hvilket land (innenfor eller utenfor EØS) produktet importeres fra. Produktet må være lovlig anskaffet og til personlig bruk.

Legemiddelverket har mer informasjon om import og medbringing av e-sigaretter (legemiddelverket.no). Det kan være behov​ for en legeattest på at produktet er ment for røykeavvenning for å få produktet utlevert fra tollen.

E-sigaretter og regelverk om legemidler, kjemikalier og elektrisk utstyr

Forhold som gjelder e-sigaretter reguleres også av andre lovverk og etater.

Først publisert: 31.05.2018 Sist faglig oppdatert: 27.10.2023 Se tidligere versjoner