Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Import av tobakksvarer til Norge

Det må søkes bevilling, og kravene til merking av tobakksvarer må være oppfylt for å kunne importere tobakksvarer til Norge. Ny godkjenningsordning for nye tobakks- og nikotinprodukter fra 1. juli 2021.

Tobakksdirektivet innlemmes i EØS-avtalen – lovendringer ventes i løpet av 2022

Tobakksdirektivet er en del av EØS-avtalen fra 4. februar 2022. Direktivet regulerer blant annet helseadvarsler, e-sigaretter, tilsetninger, sikkerhetsmerke, sporingssystem, fjernsalg og rapporteringsplikter. Mer informasjon kommer når det er avklart hvilket tidspunkt bestemmelsene vil gjelde i Norge.

Se nyhetssak på regjeringen.no

​Importere tobakksvarer for salg

Ny bevillingsordning for import, eksport og produksjon av tobakksvarer og produksjonsutstyr trådte i kraft 1. november 2020. Bevillingsplikt gjelder også utførsel og produksjon. Det er innført en sektoravgift, og det blir etter hvert innført et merkings- og sporingssystem for tobakksvarer.

Ved import skal tobakksvarer deklareres overfor Tolletaten med riktig varenummer i tolltariffen. Spørsmål knyttet til dette kan rettes til Tolletaten. Import av tobakksvarer, både for virksomheter og private, må ellers følge reglene for merking av tobakksvarer.

Reglene for merking av tobakksvarer fremgår av ​forskrift om innhold i og merking og utforming av tobakksvarer (lovdata.no). Det er forbudt å føre inn i Norge, omsette eller på annen måte overdra tobakksvarer dersom tobakksvarepakningen ikke er merket i samsvar med forskriften. Som følge av at det er forbudt å «føre inn» umerkede varer til landet, må nødvendig merking være påsatt varene før de ankommer Norge.

Det gjelder et forbud mot alle former for tobakksreklame og mot sponsing som omtales i egen artikkel.

Standardiserte tobakkspakninger

Det er forbud mot å innføre eller selge tobakksvarer i Norge som ikke har standardisert innpakning. Standardiserte tobakkspakninger innebærer lik utforming og design av alle pakninger i samme produktkategori. Det er ikke tillatt å bruke produsentens egendesignede logoer, varemerker, symboler, bilder, farger eller andre designelementer på pakningene.

Detaljert informasjon om hvilke krav som stilles til tobakkspakningers utforming fremgår i forskrift (lovdata.no). Forskriften regulerer blant annet pakningsfarge (spesifikk grønnbrun farge), pakningselementer som materiale, glansgrad, åpningsmekanisme og form, samt størrelse på skriften når det gjelder merke- og variantnavn og informasjon på pakningene for øvrig.

Hvilke tobakksprodukter må ha standardiserte pakninger

Sigaretter, rulletobakk og snus skal ha standardisert innpakning. For tobakksprodukter som hovedsakelig benyttes av eldre og små forbrukergrupper, slik som sigarer, sigarillos og pipetobakk gjelder det ikke krav om standardisering. Myndighetene vil vurdere dette unntaket på nytt dersom brukerprofilen skulle endre seg i fremtiden.

Helseadvarsler

Alle tobakksvarer skal være merket med tekst og bilder som viser helseskadene ved bruk av tobakk. Forskrift om innhold i og merking av tobakksvarer (lovdata.no) inneholder detaljerte regler om merking​. På grunn av endringer i EUs regelverk vil disse bli endret, trolig i første halvdel av 2022. 

Formålet med standardiserte tobakkspakninger

Det overordnede formålet med standardiserte tobakkspakninger er å redusere andelen unge som begynner med tobakk. Ved å begrense emballasjens reklameeffekt skal tobakksvarer gjøres mindre attraktive. Hensikten med tiltaket er også å øke effekten av helseadvarslene og minimere risikoen for at pakkedesignen gir et villedende inntrykk av helserisikoen.

Norge var det fjerde landet i verden som innførte standardiserte røykpakker, og det første landet i verden som har innført standardiserte snusbokser. En omfattende kunnskapsoppsummering fra det australske helsedepartementet (health.gov.au) konkluderer med at innføringen av standardisert innpakning har hatt ønsket effekt.

Regler for merking av tobakksvarer

Alle tobakksvarer skal være merket med tekst og bilder som viser helseskadene ved bruk av tobakk etter tobakksskadeloven § 30a (lovdata.no)Forskrift om innhold i og merking og utforming av tobakksvarer (lovdata.no) inneholder detaljerte regler om merking​.

Kombinasjon av tekst- og bildeadvarsler

Tobakksvarepakninger (med unntak av røykfri tobakk) skal merkes på pakningens mest iøynefallende side med én av følgende generelle advarsler:

  • «Røyking dreper»
  • «Røyking er svært skadelig for deg og dine omgivelser»

I tillegg skal én av 14 supplerende kombinasjonsadvarsler (tekst og bilde) dekke tobakkspakkens andre brede side. Både den generelle og den supplerende advarselen skal trykkes vekselsvis på tobakkspakkene, slik at de forekommer regelmessig.

Innholdsstoffer i sigarettrøyk oppgis på pakken

Sigarettpakker skal være påtrykt en deklarasjon som angir innhold av tjære, nikotin og karbonmonoksid i sigarettrøyk.

Egne bestemmelser for snus og skrå

Røykfrie tobakksvarer som snus og skrå har egne merkebestemmelser og skal påføres «Denne tobakksvaren kan være helseskadelig og er avhengighetsskapende.» (forskriftens § 11 og § 15, siste ledd).

Forbud mot produkter som dekker advarslene

Det er forbudt å selge eller utdele etuier, omslag, innpakninger og ethvert annet produkt som har til hensikt helt eller de​lvis å skjule eller tilsløre helseadvarslene jf.tobakksskadeloven § 31 (lovdata.no).

Regler for innhold i tobakksvarer

Røyk fra sigaretter som tilvirkes, importeres eller omsettes skal per sigarett ikke inneholde mer enn:

  • 10 mg tjære
  • 1 mg nikotin
  • 10 mg karbonmonoksid

Alle produsenter eller importører av tobakksvarer til Norge er årlig pålagt å gi opplysninger om alle ingrediensene i tobakksvarene, inkludert mengdeangivelse jf.tobakksskadeloven § 38 (lovdata.no).

Rapporteringsrutiner

Det er laget en felles databaseløsning for EU- og EØS-landene (EU-CEG) for innrapportering av ingredienser og annen informasjon. Norge er ikke tilknyttet dette systemet før nytt regelverk trer i kraft, trolig i første halvdel av 2022.

Inntil videre skal fremdeles dagens standardiserte rapporteringsskjemaer brukes. Disse rapporteringsskjemaene inneholder to ulike tabeller for innholdsstoffer i tobakksprodukter. Ett skjema er for informasjon tiltenkt helsemyndighetene, mens det andre skjemaet skal nyttes for offentliggjøring overfor publikum. Det er utarbeidet en brukerveiledning: «Practical guide on reporting on tobacco product ingredients» fra 2007 (europa.eu, pdf).

Ovenstående informasjon skal sendes elektronisk til Helsedirektoratet. Informasjonen skal være på engelsk, og det kan ikke settes vilkår for Helsedirektoratets tilgang til opplysningene. Herunder gjelder enhver form for Digital Rights Management (DRM) teknologier, det vil si ulike digitale teknologier som har til hensikt å administrere eller begrense Helsedirektoratets adgang til informasjonen.

Tilsetningsstoffer i tobakk

De fleste tilsetningsstoffene som blir brukt i tobakksprodukter er enten fuktighetsbevarende stoffer eller søtstoffer som blir tilsatt for å dekke over ubehagelig smak. I tillegg kommer stoffer som brukes for at produktet skal tåle belastning under produksjon og transport, i tillegg til forbrenningsmodifiserende stoffer, konserveringsmidler og lim.

Folkehelseinstituttet gjorde i 2008 en helserisikovurdering av tilsetningsstoffer i tobakk (fhi.no). De poengterer at bruk av tobakksprodukter medfører en betydelig helserisiko, og at fjerning av tilsetningsstoffene neppe vil gjøre tobakksproduktene noe mindre helseskadelige, men at slike stoffer kan bidra til økt røyking.

Et EU-finansiert prosjekt førte i 2012 til disse faktaarkene om noen av de vanligste og viktigste tilsetningsstoffene i sigaretter (pdf), som for eksempel propylenglykol, mentol, glyserol og lakris.

Godkjenningsordning for nye tobakks- og nikotinprodukter

En ny godkjenningsordning for nye tobakks- og nikotinprodukter trådte i kraft 1. juli 2021 jf. forskrift om godkjenningsordning for nye tobakks- og nikotinprodukter (lovdata.no).

Ordningen innebærer at virksomheter som ønsker å importere og/eller selge tobakks- og nikotinprodukter som ikke har vært på det norske markedet tidligere (før 19. mai 2014), må søke Helsedirektoratet om godkjenning av disse produktene. Produsenter eller importører må sende søknad til Helsedirektoratet senest seks måneder før produktet planlegges plassert på markedet.

Ved innsendelse av søknad skal det betales et søknadsgebyr på kr 50 000. Søknadsgebyret skal innbetales til kontonummer 7694 05 12162 (IBAN NO76 76940512162), SWIFT-koden er DNBANOKK. Innbetalingen merkes «130200 / OP-700-2 Godkjenningsordning». Kvittering på at søknadsgebyret er betalt vedlegges søknad.

Søknader om godkjenning sendes til Helsedirektoratet elektronisk via e-post til vårt postmottak (postmottak@helsedir.no). Søknaden skal inneholde følgende;

  1. en detaljert beskrivelse av produktet og dets funksjon
  2. hvis relevant, bruksanvisning og opplysninger om ingredienser og utslipp
  3. tilgjengelige vitenskapelige studier om produktets toksisitet, avhengighetsskapende egenskaper og attraktivitet, særlig med henblikk på ingredienser og utslipp
  4. tilgjengelige studier, oppsummeringer av disse og markedsundersøkelser av ulike forbrukergruppers preferanser, herunder unge og nåværende røykere
  5. annen tilgjengelig og relevant informasjon, herunder en nytte/risiko-analyse av produktet, forventede effekter på tobakksavvenning, forventede effekter på oppstart av tobakksbruk og antatt oppfatning av produktet hos forbrukere

Frem til en eventuell godkjenning er gitt vil det fortsatt være forbudt å innføre, omsette eller overlate til andre nye tobakks- og nikotinprodukter.

E-sigaretter og vannpipetobakk omfattes ikke av godkjenningsordningen. Se forskriften § 7 (lovdata.no). E-sigaretter vil omfattes av en egen registreringsordning som ennå ikke er trådt i kraft, se artikkel om e-sigaretter for mer informasjon.

Godkjenningsordningen erstatter tidligere Forskrift om forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter.

Unntak for legemidler

Nikotinholdige produkter som markedsføres til røykeavvenning og som klassifiseres som legemidler (f.eks. nikotintyggegummi og -plaster) er unntatt fra forbudet jf. forskriften § 3 (lovdata.no) og legemiddelloven (lovdata.no).

Importere tobakksvarer – innførsel for privatpersoner

Den toll- og avgiftsfrie kvoten (tax-free) som reisende til Norge kan innføre (toll.no), er unntatt fra kravene om norske helseadvarsler på pakningen.

Dette unntaket gjelder også for mindre kvanta tobakksvarer som tas inn i landet som reisegods til eget bruk (siden 1. juli 2017 er det ikke lenger unntak for gavesendinger). Mindre kvanta er i praksis angitt til å være 500 gram, det vil si ca 400 sigaretter. Dette er varer som må fortolles inn.

Lovens aldersgrensebestemmelse på 18 år gjelder også for import.

Først publisert: 02.10.2018 Sist faglig oppdatert: 23.09.2021 Se tidligere versjoner