Import av tobakksvarer til Norge

Det må søkes bevilling, og kravene til merking av tobakksvarer må være oppfylt for å kunne importere tobakksvarer til Norge.

​Importere tobakksvarer for salg

Fra 1. november 2020 innføres en plikt for virksomheter til å søke bevilling for import av tobakksvarer og utstyr for tobakksproduksjon til Norge. Plikten vil også gjelde for eksport og produksjon. Det vil videre bli innført sektoravgift og etter hvert et merkings- og sporingssystem for tobakksvarer.

Ved import skal tobakksvarer deklareres overfor Tolletaten med riktig varenummer i tolltariffen. Spørsmål knyttet til dette kan rettes til Tolletaten. Import av tobakksvarer, både for virksomheter og private, må ellers følge reglene for merking av tobakksvarer.

Reglene for merking av tobakksvarer fremgår av ​forskrift om innhold i og merking og utforming av tobakksvarer (lovdata.no). Det er forbudt å føre inn i Norge, omsette eller på annen måte overdra tobakksvarer dersom tobakksvarepakningen ikke er merket i samsvar med forskriften. Som følge av at det er forbudt å «føre inn» umerkede varer til landet, må nødvendig merking være påsatt varene før de ankommer Norge.

Det gjelder et forbud mot alle former for tobakksreklame og mot sponsing som omtales i egen artikkel.

Standardiserte tobakkspakninger

Det er forbud mot å innføre eller selge tobakksvarer i Norge som ikke har standardisert innpakning. Standardiserte tobakkspakninger innebærer lik utforming og design av alle pakninger i samme produktkategori. Det er ikke tillatt å bruke produsentens egendesignede logoer, varemerker, symboler, bilder, farger eller andre designelementer på pakningene.

Detaljert informasjon om hvilke krav som stilles til tobakkspakningers utforming fremgår i forskrift (lovdata.no). Forskriften regulerer blant annet pakningsfarge (spesifikk grønnbrun farge), pakningselementer som materiale, glansgrad, åpningsmekanisme og form, samt størrelse på skriften når det gjelder merke- og variantnavn og informasjon på pakningene for øvrig.

Hvilke tobakksprodukter må ha standardiserte pakninger

Sigaretter, rulletobakk og snus skal ha standardisert innpakning. For tobakksprodukter som hovedsakelig benyttes av eldre og små forbrukergrupper, slik som sigarer, sigarillos og pipetobakk gjelder det ikke krav om standardisering. Myndighetene vil vurdere dette unntaket på nytt dersom brukerprofilen skulle endre seg i fremtiden.

Helseadvarsler

Alle tobakksvarer skal være merket med tekst og bilder som viser helseskadene ved bruk av tobakk. Forskrift om innhold i og merking av tobakksvarer (lovdata.no) inneholder detaljerte regler om merking​. På grunn av endringer i EUs regelverk vil disse bli endret, trolig i 2021. 

Formålet med standardiserte tobakkspakninger

Det overordnede formålet med standardiserte tobakkspakninger er å redusere andelen unge som begynner med tobakk. Ved å begrense emballasjens reklameeffekt skal tobakksvarer gjøres mindre attraktive. Hensikten med tiltaket er også å øke effekten av helseadvarslene og minimere risikoen for at pakkedesignen gir et villedende inntrykk av helserisikoen.

Norge var det fjerde landet i verden som innførte standardiserte røykpakker, og det første landet i verden som har innført standardiserte snusbokser. En omfattende kunnskapsoppsummering fra det australske helsedepartementet (health.gov.au) konkluderer med at innføringen av standardisert innpakning har hatt ønsket effekt.

Regler for merking av tobakksvarer

Alle tobakksvarer skal være merket med tekst og bilder som viser helseskadene ved bruk av tobakk etter tobakksskadeloven § 30a (lovdata.no)Forskrift om innhold i og merking og utforming av tobakksvarer (lovdata.no) inneholder detaljerte regler om merking​.

Kombinasjon av tekst- og bildeadvarsler

Tobakksvarepakninger (med unntak av røykfri tobakk) skal merkes på pakningens mest iøynefallende side med én av følgende generelle advarsler:

  • «Røyking dreper»
  • «Røyking er svært skadelig for deg og dine omgivelser»

I tillegg skal én av 14 supplerende kombinasjonsadvarsler (tekst og bilde) dekke tobakkspakkens andre brede side. Både den generelle og den supplerende advarselen skal trykkes vekselsvis på tobakkspakkene, slik at de forekommer regelmessig.

Innholdsstoffer i sigarettrøyk oppgis på pakken

Sigarettpakker skal være påtrykt en deklarasjon som angir innhold av tjære, nikotin og karbonmonoksid i sigarettrøyk.

Egne bestemmelser for snus og skrå

Røykfrie tobakksvarer som snus og skrå har egne merkebestemmelser og skal påføres «Denne tobakksvaren kan være helseskadelig og er avhengighetsskapende.» (forskriftens § 11 og § 15, siste ledd).

Forbud mot produkter som dekker advarslene

Det er forbudt å selge eller utdele etuier, omslag, innpakninger og ethvert annet produkt som har til hensikt helt eller de​lvis å skjule eller tilsløre helseadvarslene jf.tobakksskadeloven § 31 (lovdata.no).

Importere tobakksvarer – innførsel for privatpersoner

Den toll- og avgiftsfrie kvoten (tax-free) som reisende til Norge kan innføre (toll.no), er unntatt fra kravene om norske helseadvarsler på pakningen.

Dette unntaket gjelder også for mindre kvanta tobakksvarer som tas inn i landet som reisegods til eget bruk (siden 1. juli 2017 er det ikke lenger unntak for gavesendinger). Mindre kvanta er i praksis angitt til å være 500 gram, det vil si ca 400 sigaretter. Dette er varer som må fortolles inn.

Lovens aldersgrensebestemmelse på 18 år gjelder også for import.

Regler for innhold i tobakksvarer

Røyk fra sigaretter som tilvirkes, importeres eller omsettes skal per sigarett ikke inneholde mer enn:

  • 10 mg tjære
  • 1 mg nikotin
  • 10 mg karbonmonoksid

Alle produsenter eller importører av tobakksvarer til Norge er årlig pålagt å gi opplysninger om alle ingrediensene i tobakksvarene, inkludert mengdeangivelse jf.tobakksskadeloven § 38 (lovdata.no).

Rapporteringsrutiner

Det er laget en felles databaseløsning for EU- og EØS-landene (EU-CEG) for innrapportering av ingredienser og annen informasjon. Norge er ikke tilknyttet dette systemet før nytt regelverk trer i kraft, trolig i 2021.

Inntil videre skal fremdeles dagens standardiserte rapporteringsskjemaer brukes. Disse rapporteringsskjemaene inneholder to ulike tabeller for innholdsstoffer i tobakksprodukter. Ett skjema er for informasjon tiltenkt helsemyndighetene, mens det andre skjemaet skal nyttes for offentliggjøring overfor publikum. Det er utarbeidet en brukerveiledning: «Practical guide on reporting on tobacco product ingredients» fra 2007 (europa.eu, pdf).

Ovenstående informasjon skal sendes elektronisk til Helsedirektoratet. Informasjonen skal være på engelsk, og det kan ikke settes vilkår for Helsedirektoratets tilgang til opplysningene. Herunder gjelder enhver form for Digital Rights Management (DRM) teknologier, det vil si ulike digitale teknologier som har til hensikt å administrere eller begrense Helsedirektoratets adgang til informasjonen.

Tilsetningsstoffer i tobakk

De fleste tilsetningsstoffene som blir brukt i tobakksprodukter er enten fuktighetsbevarende stoffer eller søtstoffer som blir tilsatt for å dekke over ubehagelig smak. I tillegg kommer stoffer som brukes for at produktet skal tåle belastning under produksjon og transport, i tillegg til forbrenningsmodifiserende stoffer, konserveringsmidler og lim.

Folkehelseinstituttet gjorde i 2008 en helserisikovurdering av tilsetningsstoffer i tobakk (fhi.no). De poengterer at bruk av tobakksprodukter medfører en betydelig helserisiko, og at fjerning av tilsetningsstoffene neppe vil gjøre tobakksproduktene noe mindre helseskadelige, men at slike stoffer kan bidra til økt røyking.

Et EU-finansiert prosjekt førte i 2012 til disse faktaarkene om noen av de vanligste og viktigste tilsetningsstoffene i sigaretter (pdf), som for eksempel propylenglykol, mentol, glyserol og lakris.

Forbud mot import av nye tobakks- og nikotinprodukter

Etter forskrift om forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter § 2 er det forbudt å produsere, føre inn i Norge, omsette eller overlate til andre nye former for tobakks- og nikotinholdige produkter (lovdata.no). Forskriften er hjemlet i produktkontrolloven.

Det samme gjelder tobakks- og nikotinholdige produkter som forutsettes benyttet på andre måter enn de som er vanlige i Norge. Med «nye former» for tobakks- og nikotinholdige produkter menes i forskriften alle produkter som inneholder tobakk eller nikotin, med unntak av de produkter som tradisjonelt har vært i handelen i Norge (sigaretter, sigarer, cigarillos, røyketobakk, skråtobakk og snus) jf. § 3.

Forskriften ble innført i 1989 fordi helsemyndighetene ønsket å begrense tilgangen på nye tobakks- og nikotinprodukter og fordi man mente at det fantes nok slike produkter på det norske markedet.

Forbud mot salg av e-sigaretter med nikotin

Helsedirektoratet anser nikotinholdige elektroniske sigaretter som et nytt nikotinprodukt som omfattes av forskriften. Det er dermed forbudt å produsere, innføre og omsette i Norge. E-sigaretter uten nikotin er ikke omfattet av denne forskriften. E-sigaretter omtales i en egen artikkel.

Forbud mot salg av vannpipetobakk

Helsedirektoratet anser vannpipetobakk som et nytt tobakksprodukt som omfattes av forskriften. Det er dermed forbudt å produsere, innføre og omsette i Norge. Det fremheves at forbudet forutsetter at produktet inneholder tobakk eller nikotin. Frukt- og urteblandinger uten tobakk eller nikotin omfattes ikke av forskriften. Folkehelseinstituttet beskriver røyking av vannpipe og helserisiko (fhi.no).

Unntak for legemidler

Nikotinholdige produkter som markedsføres til røykeavvenning og som klassifiseres som le​gemidler (f.eks. nikotintyggegummi og -plaster) er unntatt fra forbudet jf. forskriften (lovdata.no) og legemiddelloven (lovdata.no)

Dispensasjon og tilsyn med importforbudet

Helsedirektoratet fører tilsyn med forskrift om forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter. Produsent eller importør kan søke Helsedirektoratet om unntak fra forbudet (dispensasjon) dersom det kan dokumenteres at det aktuelle produktet er vesentlig mindre helseskadelig enn andre nikotin- og tobakksprodukter som allerede er på det norske markedet, jf. forskriften § 8. For dispensasjon stilles det krav om vitenskapelig dokumentasjon, i form av for eksempel kliniske studier. Kravet til dokumentasjon er svært strengt, og så langt har det ikke blitt gitt dispensasjon for noen nye tobakks- og nikotinprodukter.

Først publisert: 02.10.2018 Sist faglig oppdatert: 29.10.2020