Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Import av tobakksvarer til Norge

Det må søkes bevilling, og kravene til merking av tobakksvarer må være oppfylt for å kunne importere tobakksvarer til Norge. Ny godkjenningsordning for nye tobakks- og nikotinprodukter fra 1. juli 2021.

Tobakksdirektivet innlemmes i EØS-avtalen – lovendringer ventes i 2024

Tobakksdirektivet er en del av EØS-avtalen fra 4. februar 2022. Direktivet regulerer blant annet helseadvarsler, e-sigaretter, tilsetninger, sikkerhetsmerke, sporingssystem, fjernsalg og rapporteringsplikter.

Les mer om ikrafttredelse og overgangsordninger

​Importere tobakksvarer for salg

Ny bevillingsordning for import, eksport og produksjon av tobakksvarer og produksjonsutstyr trådte i kraft i 2020. Bevillingsplikt gjelder også utførsel og produksjon. Det er innført en sektoravgift, og det blir etter hvert innført et merkings- og sporingssystem for tobakksvarer.

Ved import skal tobakksvarer deklareres overfor Tolletaten med riktig varenummer i tolltariffen. Spørsmål knyttet til dette kan rettes til Tolletaten. Import av tobakksvarer, både for virksomheter og private, må ellers følge reglene for merking av tobakksvarer.

Reglene for merking av tobakksvarer fremgår av ​forskrift om innhold i og merking og utforming av tobakksvarer (lovdata.no). Det er forbudt å føre inn i Norge, omsette eller på annen måte overdra tobakksvarer dersom tobakksvarepakningen ikke er merket i samsvar med forskriften. Som følge av at det er forbudt å «føre inn» umerkede varer til landet, må nødvendig merking være påsatt varene før de ankommer Norge.

Det gjelder et forbud mot alle former for tobakksreklame og mot sponsing som omtales i egen artikkel.

Standardiserte tobakkspakninger

Det er forbud mot å innføre eller selge tobakksvarer i Norge som ikke har standardisert innpakning. Standardiserte tobakkspakninger innebærer lik utforming og design av alle pakninger i samme produktkategori. Det er ikke tillatt å bruke produsentens egendesignede logoer, varemerker, symboler, bilder, farger eller andre designelementer på pakningene.

Detaljert informasjon om hvilke krav som stilles til tobakkspakningers utforming fremgår i forskrift (lovdata.no). Forskriften regulerer blant annet pakningsfarge (spesifikk grønnbrun farge), pakningselementer som materiale, glansgrad, åpningsmekanisme og form, samt størrelse på skriften når det gjelder merke- og variantnavn og informasjon på pakningene for øvrig.

Hvilke tobakksprodukter må ha standardiserte pakninger

Sigaretter, rulletobakk og snus skal ha standardisert innpakning. For tobakksprodukter som hovedsakelig benyttes av eldre og små forbrukergrupper, slik som sigarer, sigarillos og pipetobakk gjelder det ikke krav om standardisering. Myndighetene vil vurdere dette unntaket på nytt dersom brukerprofilen skulle endre seg i fremtiden. Unntaket for sigarer, sigarillos og pipetobakk gjelder ikke krav om helseadvarsel. Dette innebærer at også disse produktene må være påført helseadvarsel.

Formålet med standardiserte tobakkspakninger

Det overordnede formålet med standardiserte tobakkspakninger er å redusere andelen unge som begynner med tobakk. Ved å begrense emballasjens reklameeffekt skal tobakksvarer gjøres mindre attraktive. Hensikten med tiltaket er også å øke effekten av helseadvarslene og minimere risikoen for at pakkedesignen gir et villedende inntrykk av helserisikoen.

Norge var det fjerde landet i verden som innførte standardiserte røykpakker, og det første landet i verden som har innført standardiserte snusbokser. En omfattende kunnskapsoppsummering fra det australske helsedepartementet (health.gov.au) konkluderer med at innføringen av standardisert innpakning har hatt ønsket effekt.

Regler for merking av tobakksvarer

Alle tobakksvarer skal være merket med tekst og bilder som viser helseskadene ved bruk av tobakk etter tobakksskadeloven § 30a (lovdata.no)Forskrift om innhold i og merking og utforming av tobakksvarer (lovdata.no) inneholder detaljerte regler om merking​.

Kravet om helseadvarsel gjelder også for tobakksblader som er tørket eller bearbeidet på annen måte, da dette er produkter som er ansett som en tobakksvare etter tobakksskadeloven § 2 (lovdata.no).

Kombinasjon av tekst- og bildeadvarsler

Tobakksvarepakninger (med unntak av snus og skrå) skal merkes på pakningens mest iøynefallende side med én av følgende generelle advarsler:

  • «Røyking dreper»
  • «Røyking er svært skadelig for deg og dine omgivelser»

I tillegg skal én av 14 supplerende kombinasjonsadvarsler (tekst og bilde) dekke tobakkspakkens andre brede side. Både den generelle og den supplerende advarselen skal trykkes vekselsvis på tobakkspakkene, slik at de forekommer regelmessig.

Innholdsstoffer i sigarettrøyk oppgis på pakken

Sigarettpakker skal være påtrykt en deklarasjon som angir innhold av tjære, nikotin og karbonmonoksid i sigarettrøyk.

Egne bestemmelser for snus og skrå

Røykfrie tobakksvarer som snus og skrå har egne merkebestemmelser og skal påføres «Denne tobakksvaren kan være helseskadelig og er avhengighetsskapende.» (forskriftens § 11 og § 15, siste ledd).

Forbud mot produkter som dekker advarslene

Det er forbudt å selge eller utdele etuier, omslag, innpakninger og ethvert annet produkt som har til hensikt helt eller de​lvis å skjule eller tilsløre helseadvarslene jf.tobakksskadeloven § 31 (lovdata.no).

Regler for innhold i tobakksvarer

Røyk fra sigaretter som tilvirkes, importeres eller omsettes skal per sigarett ikke inneholde mer enn:

  • 10 mg tjære
  • 1 mg nikotin
  • 10 mg karbonmonoksid

Alle produsenter eller importører av tobakksvarer til Norge er årlig pålagt å gi opplysninger om alle ingrediensene i tobakksvarene, inkludert mengdeangivelse jf.tobakksskadeloven § 38 (lovdata.no).

Rapporteringsrutiner

Det er laget en felles databaseløsning for EU- og EØS-landene (EU-CEG) for innrapportering av ingredienser og annen informasjon. Norge er ikke tilknyttet dette systemet før nytt regelverk trer i kraft i 2024.

Inntil videre skal fremdeles dagens standardiserte rapporteringsskjemaer brukes. Disse rapporteringsskjemaene inneholder to ulike tabeller for innholdsstoffer i tobakksprodukter. Ett skjema er for informasjon tiltenkt helsemyndighetene, mens det andre skjemaet skal nyttes for offentliggjøring overfor publikum. Det er utarbeidet en brukerveiledning: «Practical guide on reporting on tobacco product ingredients» fra 2007 (europa.eu, pdf).

Ovenstående informasjon skal sendes elektronisk til Helsedirektoratet. Informasjonen skal være på engelsk, og det kan ikke settes vilkår for Helsedirektoratets tilgang til opplysningene. Herunder gjelder enhver form for Digital Rights Management (DRM) teknologier, det vil si ulike digitale teknologier som har til hensikt å administrere eller begrense Helsedirektoratets adgang til informasjonen.

Tilsetningsstoffer i tobakk

De fleste tilsetningsstoffene som blir brukt i tobakksprodukter er enten fuktighetsbevarende stoffer eller søtstoffer som blir tilsatt for å dekke over ubehagelig smak. I tillegg kommer stoffer som brukes for at produktet skal tåle belastning under produksjon og transport, i tillegg til forbrenningsmodifiserende stoffer, konserveringsmidler og lim.

Folkehelseinstituttet gjorde i 2008 en helserisikovurdering av tilsetningsstoffer i tobakk (fhi.no). De poengterer at bruk av tobakksprodukter medfører en betydelig helserisiko, og at fjerning av tilsetningsstoffene neppe vil gjøre tobakksproduktene noe mindre helseskadelige, men at slike stoffer kan bidra til økt røyking.

Et EU-finansiert prosjekt førte i 2012 til disse faktaarkene om noen av de vanligste og viktigste tilsetningsstoffene i sigaretter (pdf), som for eksempel propylenglykol, mentol, glyserol og lakris.

Godkjenningsordning for nye tobakks- og nikotinprodukter

Siden 2021 er det en godkjenningsordning for nye tobakks- og nikotinprodukter jf. forskrift om godkjenningsordning for nye tobakks- og nikotinprodukter (lovdata.no). Godkjenningsordningen har som hovedformål å beskytte barn og unge mot nye produkter og nikotinavhengighet.

Ordningen innebærer at virksomheter som ønsker å importere og/eller selge tobakks- og nikotinprodukter som ikke har vært på det norske markedet tidligere (før 19. mai 2014), må søke Helsedirektoratet om godkjenning av disse produktene. Produsenter eller importører må sende søknad til Helsedirektoratet senest seks måneder før produktet planlegges plassert på markedet.

Ved innsendelse av søknad skal det betales et søknadsgebyr på kr 50 000. Søknadsgebyret skal innbetales til kontonummer 7694 05 12162 (IBAN NO76 76940512162), SWIFT-koden er DNBANOKK. Innbetalingen merkes «130200 / OP-700-4 Godkjenningsordning». Kvittering på at søknadsgebyret er betalt vedlegges søknad.

Søknader om godkjenning sendes til Helsedirektoratet elektronisk via e-post til vårt postmottak (postmottak@helsedir.no). Søknaden skal inneholde følgende;

  1. en detaljert beskrivelse av produktet og dets funksjon
  2. hvis relevant, bruksanvisning og opplysninger om ingredienser og utslipp
  3. tilgjengelige vitenskapelige studier om produktets toksisitet, avhengighetsskapende egenskaper og attraktivitet, særlig med henblikk på ingredienser og utslipp
  4. tilgjengelige studier, oppsummeringer av disse og markedsundersøkelser av ulike forbrukergruppers preferanser, herunder unge og nåværende røykere
  5. annen tilgjengelig og relevant informasjon, herunder en nytte/risiko-analyse av produktet, forventede effekter på tobakksavvenning, forventede effekter på oppstart av tobakksbruk og antatt oppfatning av produktet hos forbrukere

Frem til en eventuell godkjenning er gitt vil det fortsatt være forbudt å innføre, omsette eller overlate til andre nye tobakks- og nikotinprodukter.

E-sigaretter og vannpipetobakk omfattes ikke av godkjenningsordningen. Se forskriften § 7 (lovdata.no). E-sigaretter vil omfattes av en egen registreringsordning som ennå ikke er trådt i kraft, se artikkel om e-sigaretter for mer informasjon.

Godkjenningsordningen erstatter tidligere Forskrift om forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter.

Forbud mot salg av nikotinsnus i Norge

Direktoratet behandlet i 2021 og 2022 flere søknader fra produsenter som ønsker tobakksfri snus med nikotin (nikotinsnus) på markedet. I Helsedirektoratets vurderinger skal det legges vesentlig vekt på om produktet vil kunne ha appell hos barn og unge. Søknadene ble på dette grunnlaget avslått.

Tre av avslagene ble påklaget til Helse- og omsorgsdepartementet som i juli 2023 avgjorde sakene. Departementet støtter Helsedirektoratets vurderinger og viser til at også nye tall og undersøkelser underbygger at nikotinsnus har appell hos unge og derfor lett kan bli et startprodukt for nikotinavhengighet.

Søknadene om godkjenning for nikotinsnus er med dette endelig avgjort og produktet er ikke tillatt solgt på det norske markedet.

Innførsel av nikotinsnus fra utlandet

Regelverket forbyr innførsel av produkter som ikke er godkjent for salg i Norge. Innførsel av nikotinsnus fra utlandet vil derfor være forbudt også for privatpersoner som ønsker å ta dette med til Norge eller bestille fra utenlandske nettbutikker.

Unntak for legemidler

Nikotinholdige produkter som markedsføres til røykeavvenning og som klassifiseres som legemidler (f.eks. nikotintyggegummi og -plaster) er unntatt fra forbudet jf. forskriften § 3 (lovdata.no) og legemiddelloven (lovdata.no).

Importere tobakksvarer – innførsel for privatpersoner

Den toll- og avgiftsfrie kvoten (tax-free) som reisende til Norge kan innføre (toll.no) er unntatt fra kravene om norske helseadvarsler på pakningen og kravene om standardisert innpakning.

Dette unntaket gjelder også for mindre kvanta tobakksvarer som tas inn i landet som reisegods til eget bruk (i tillegg til den avgiftsfrie kvoten). Mindre kvanta anses å være 500 gram. Som reisende til Norge kan du derfor ta med inntil 400 sigaretter eller andre tobakksvarer som til sammen utgjør 500 g (for eksempel snus). Dette er varer som må fortolles inn.

Det gjelder ikke unntak for gavesendinger.

Det er heller ikke unntak fra kravene om helseadvarsel og standardisert innpakning ved kjøp av tobakksvarer på Internett fra utlandet. Varer som ikke oppfyller kravene vil anses som ulovlig innført og kan destrueres av tollmyndighetene. Lovens aldersgrensebestemmelse på 18 år gjelder også for import.

Først publisert: 02.10.2018 Siste faglige endring: 23.08.2023 Se tidligere versjoner