Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tobakkssalgsregisteret

For å selge tobakk og tobakkssurrogater (f. eks. e-sigaretter) må man være registrert i Tobakkssalgsregisteret. Dette gjelder både grossister og for salg til forbruker. Registreringsplikten omfatter per i dag ikke nettsalg.

Tobakkssalgsregisteret er offentlig og skal gi oversikt over:

  • lovlige salgssteder og grossister av tobakksvarer og tobakkssurrogater
  • hvilke salgssteder og grossister det lovlig kan omsettes tobakksvarer og tobakkssurrogater til og fra
  • hvilke salgssteder og grossister det skal føres tilsyn med

Registrerings- og tilsynsordningen for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater skal bedre salgsstedenes overholdelse av tobakksskadeloven og særlig hindre salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater til mindreårige, ifølge tobakksskadeloven kapittel 2 (lovdata.no).

Alle som selger tobakk og tobakkssurrogater er registreringspliktige

Bare salgssteder som er registrert i Tobakkssalgsregisteret, kan lovlig selge tobakksvarer eller tobakkssurrogater. Dette er regler fra 1. januar 2018 og gjelder:

  • Virksomheter som selger tobakksvarer og/eller tobakkssurrogater til forbruker (detaljister) fra salgssteder
  • Grossister som selger tobakksvarer og tobakkssurrogater

Inntil videre gjelder registreringsplikten ikke nettsalg og annet fjernsalg, da dette vil omfattes av en egen ordning som ikke er trådt i kraft ennå.

Det er virksomheten som er juridisk ansvarlig for salgsstedet som er registreringspliktig. Personer som ikke er knyttet til et enkeltpersonforetak, kan ikke registrere seg og selge tobakksvarer og tobakksurrogater.

Det er ingen spesielle vilkår for registrering, annet enn at virksomheten må være registrert i Enhetsregisteret.

Frist for registrering

Registrering må skje senest 14 dager før salget starter, for å sikre at kommunen kan planlegge og føre tilsyn.

Flere salgssteder under samme juridiske virksomhet

Dersom den juridiske enheten har flere salgssteder, skal hvert enkelt salgssted registreres. Grunnen er at det trengs oversikt over alle stedene det skal føres tilsyn med og at opplysningene skal være riktige for hvert enkelt salgssted.

Virksomhet som er både grossist og utsalg

Dersom en virksomhet driver både engrossalg og detaljsalg, må virksomheten registrere seg som både grossist og detaljist på grunn av at det stilles ulike krav til opplysninger.

Fast og midlertidig salg

Registreringsplikten gjelder både fast og midlertidig salg.

At alle salgssteder må registreres innebærer at omreisende salg kun er tillatt der hvert enkelt salgssted er registrert, slik at kommunen kan føre tilsyn der salget skjer til enhver tid. Unntak gjelder for tog og skip som er kollektive transportmidler og cruiseskip, som Helsedirektoratet skal føre tilsyn med.

Ved registrering av midlertidig salg for en periode opp til 30 dager, vil tilsynsavgiften reduseres.

Nettsalg og fjernsalg

Nettsalg og annet fjernsalg av tobakksvarer følger en annen ordning, som ikke er trådt i kraft ennå.

Unntak fra registreringsplikten

Salg av tobakksvarer og tobakksurrogater til forbruker på petroleumsinstallasjoner til havs er ikke registreringspliktig.

På Svalbard er det kun registreringsplikt for salgssteder i Longyearbyen.

Registrering i Tobakkssalgsregisteret 

Registrering via Altinn eller tbr.helsedirektoratet.no

Registrering og vedlikehold i Tobakkssalgsregisteret gjøres via:

Innlogging skjer ved bruk av ID-porten/MinID.

Hvilke personer som kan registrere

For å kunne registrere på vegne av en virksomhet, må du ha en bestemt rolle i den juridiske virksomheten, for eksempel daglig leder, styreleder eller lignende. Det er ikke tilstrekkelig å ha rolle eller rettighet kun i en underenhet.

Personer som har en forhåndstildelt rolle som utfyller/innsender i Altinn, for eksempel regnskapsfører, har rett til å registrere på vegne av den juridiske virksomheten. Mer informasjon om forhåndstildelte roller i Altinn.no.

Dersom du ikke har en rolle eller rettighet i den juridiske virksomheten, kan rettighet delegeres til deg. Mer informasjon om å delegere roller i Altinn.no.

Innlogging i registeret gjøres ved bruk av ID-porten.

Registrering av kommunale institusjoner som selger tobakksvarer mv.

Registreringsplikten omfatter alle steder som selger tobakksvarer mv., herunder også kommunale institusjoner. Tilgangen til å registrere salgssted kan ikke kombineres med kommunal tilgang til å registrere i Bevillingsregisteret eller ta fullstendige uttrekk fra Tobakkssalgsregisteret. Bakgrunnen for dette er for å unngå sammenblanding av hvordan Tobakkssalgsregisteret og Bevillingsregisteret fungerer.

Hvem som skal oppgis som kontaktperson

Kontaktopplysningene skal benyttes av tilsynsmyndigheten, i utgangspunktet kommunen, i forbindelse med tilsynsoppfølgingen.

Kommunen kan ha behov for dialog med salgsstedet i form av veiledning, oppfølging etter tilsynsbesøk eller spørsmål knyttet til internkontroll eller driften for øvrig.

Det er opp til virksomheten å vurdere hvem som bør oppgis som kontaktperson, men butikksjef eller daglig leder på stedet er personer som kan være egnet til å håndtere kommunens oppfølging. Det bør være en person som har en tilknytning til driften og salget av tobakk ved stedet.

Hvordan få bekreftet at man er registrert

Umiddelbart etter at en registrering er utført i registeret, kommer det opp en godt synlig beskjed om at virksomheten er registrert.

I tillegg kan virksomheten og salgsstedet søkes opp i registeret, og på den måten kan dere få bekreftet at dere er registrert. På forsiden av registeret, øverst til høyre, finner dere et søkefelt, der dere f.eks. kan søke på organisasjonsnummer. Ved å klikke på treff i søket, vil dere kunne se registrert informasjon.

Hvordan korrigere registrerte opplysninger eller avregistrere virksomheten

Du kan enkelt korrigere registrerte opplysninger om virksomheten i registeret.

Logg inn i registeret og søk på virksomhetens organisasjonsnummer i søkevinduet øverst i høyre hjørne. Da kommer du rett til oversikt over virksomhetens registreringer.

Ved hver registrering er det tre ikoner på høyre side, en penn for korrigering av opplysninger, en søppelkasse for avregistrering av virksomhet og en «V» for visning av registrerte opplysninger.

Dersom du klikker på ikonet for korrigering av opplysninger, vil du komme til en egen side der korrigeringen kan gjøres.  Der kan du blant annet endre på og legge til produkter som selges eller endre kontaktopplysninger.

Brukerstøtte og spørsmål

Plikt til å oppdatere opplysninger

For å sikre at registeret og ordningen, inkludert tilsynet, fungerer optimalt, er det viktig at registeret inneholder oppdaterte og korrekte opplysninger.

Opplysninger som oppdateres automatisk fra Enhetsregisteret

Opplysninger om salgsstedet når det er registrert ved bruk av underenhet, navn og adresse til virksomheten og næringskode, vil oppdateres automatisk i Tobakkssalgsregisteret ved endringer i Enhetsregisteret.

Virksomheten må sikre at disse opplysningene er korrekte i Enhetsregisteret. Ved feil opplysninger må virksomheten oppdatere dette i Enhetsregisteret, som automatisk fører til at opplysningene også endres i Tobakksalgsregisteret. 

Opplysninger som må vedlikeholdes i Tobakkssalgsregisteret

Virksomheten må oppdatere kontaktopplysninger, varekategori eller salgsperiode direkte i Tobakkssalgsregisteret, da disse opplysningene ikke hentes fra Enhetsregisteret.

Dersom salgssted er registrert manuelt, og det ikke er brukt underenhet fra Enhetsregisteret, må endringer i navn på salgssted, adresse og kommune oppdateres manuelt ved endringer.

Virksomheter og grossister plikter å oppdatere registrerte opplysninger innen 30 dager ved endringer, jf. tobakkssalgsforskriften § 12.

Bortfall, sletting, eierskifte, konkurs

Registreringen bortfaller automatisk ved opphør av virksomheten i Enhetsregisteret, dvs. når virksomheten slettes. 

Eierskifte eller konkurs medfører ikke bortfall av registreringen, men ny eier, evt. konkursbo, må registrere sin virksomhet og salgssted i Tobakksalgsregisteret på vanlig måte.

Plikt for detaljister og grossister å sjekke om kjøper/selger er registrert

Til forbruker er det kun tillatt å selge tobakksvarer og tobakksurrogater som er lovlig importert eller kjøpt fra registrerte grossister, jf. tobakksskadeloven § 4 tredje ledd.

Engrossalg av tobakksvarer mv. kan bare skje til registrerte salgssteder og grossister, jf. tobakksskadeloven § 6 annet ledd. Både detaljister og grossister må derfor bruke Tobakkssalgsregisteret til å oppfylle plikten til å gjensidig sjekke at den de handler med er registrert.

Tobakkssalgsregisteret: last ned oversikt uten kontaktopplysninger

Tobakkssalgsregisteret er offentlig, noe som innebærer at enhver kan søke i registeret. Etter søk kan enhver hente ut oversikt over alle registreringer som er søkt opp, forutsatt at man legitimerer seg via ID-porten. For å hente ut oversikt, se valgmulighet for «Hent ut oversikt» nederst på første side med søkeresultat.

Oversikten som enhver kan hente ut inneholder ikke kontaktopplysninger til salgsstedene. Kontaktopplysninger ligger imidlertid offentlig tilgjengelig i selve registeret.

Den nedlastbare oversikten vil gjøre det enklere for grossistene å føre kontroll med at de oppfyller sin lovpålagte plikt til ikke å selge tobakksvarer og tobakkssurrogater til salgssteder som ikke er registrert, jf. tobakksskadeloven. § 6.

Tobakkssalgsregisteret og Bevillingsregisteret i felles løsning

Tobakkssalgsregisteret er utviklet i samme tekniske løsning som Bevillingsregisteret etter alkoholloven fordi:

  • flere av brukerne er felles for registrene (kommuner og grossister)
  • registrene inneholder mange av de samme opplysningene

Helsedirektoratet skal forvalte og drifte begge registrene

Først publisert: 11.01.2019 Siste faglige endring: 01.07.2022 Se tidligere versjoner