Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Gjennomføre forebyggende hjemmebesøk i kommunen

Veiledningsmateriellet bygger på erfaringene fra det treårige utviklingsprogrammet for forebyggende hjemmebesøk til eldre.

Forebyggende hjemmebesøk anses som helsehjelp og skal journalføres.

Journalføringen skal ikke omfatte mer informasjon enn det som er nødvendig for å dokumentere helsehjelpen. Utdypende bestemmelser er gitt i forskrift om pasientjournal. Det er kun relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen som skal journalføres. Helseopplysninger skal behandles i samsvar med pasientjournalloven.

Den som yter helsehjelp, skal i henhold til Helsepersonelloven § 3, nedtegne, registrere og oppbevare opplysninger i en journal for den enkelte pasient. Siden helsepersonelloven gjelder for alle som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, gjelder journalføringsplikten uavhengig av om det er autorisert helsepersonell eller ikke som utfører dette. Det avgjørende er om det ytes helsehjelp etter loven.

Gruppemøter omfattes ikke av lovverket om å journalføre siden det ikke blir ansett som individuell veiledning og helsehjelp.

Taushetsplikt

Tilbudet omfattes av taushetsplikt.

Helsepersonell og annet personell som yter helsetjenester plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til pasientopplysninger. Pasient- og brukerrettighetsloven (60) § 3-6 gir brukeren tilsvarende rett til vern mot spredning av opplysninger. Personer som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven er omfattet av helsepersonellovens bestemmelser, herunder reglene om taushetsplikt, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 2-1.

Dersom det forebyggende hjemmebesøket avdekker et behov for tjenester fra kommunens helse- og omsorgstjeneste, må det innhentes samtykke for å dele opplysninger om tjenestebehovet med kommunens tildelingsenhet. Det er ingen formkrav til samtykket, og det vil være tilstrekkelig å spørre vedkommende om det er greit at opplysningene videreformidles.

Taushetsplikten er imidlertid ikke absolutt selv om det ikke foreligger et samtykke til å dele informasjon. I en rekke tilfeller kan det være andre interesser som tilsier at informasjon kan deles. Det følger av helsepersonelloven § 23 at helsepersonell kan ha en rett til å dele opplysninger der:

  • den som mottar opplysningene er kjent med opplysningene fra før
  • det foreligger ingen berettiget interesse som tilsier hemmelighold
  • opplysningene er anonymiserte
  • når tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det
  • dersom man har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt
  • det er fastsatt regler i lov at taushetsreglene ikke skal gjelde

Så lenge pasienten ikke motsetter seg det kan også taushetsbelagte opplysninger etter helsepersonelloven § 25 gis videre til samarbeidende personell. Bestemmelsen innebærer at det er tilstrekkelig å orientere om at man kommer til å dele informasjon med samarbeidende personell. Unntaket kan derfor være praktisk ved behov for å kontakte vedkommendes fastlege. Bestemmelsen gjelder bare samarbeid om helsehjelp. Det innebærer at dersom man ønsker å dele informasjon med tildelingsenhet eller annen forvaltningsenhet i kommunen må man ha et gyldig samtykke.

Se også Helsepersonelloven med kommentarer.

Først publisert: 28.02.2017 Siste faglige endring: 28.02.2017 Se tidligere versjoner