Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Om Kompetanseløft 2025

Bakgrunn. Mål. Organisering. Samhandling. Brukermedvirkning.

Kompetanseløft 2025 (K2025) er den tredje handlingsplanen for kompetanseheving, rekruttering og fagutvikling.

Bakgrunn og utfordringsbilde

Kommunene står i årene fremover fortsatt overfor betydelige utfordringer med å møte brukernes behov for bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester med tilstrekkelig og kompetent personell.

Kompetanseløft 2025 tar utgangspunkt i følgende fire hovedutfordringer:

  • Knapphet på helse- og sosialfaglig personell
  • Mangel på kompetanse og kunnskapsgrunnlag
  • For lite brukermedvirkning, tverrfaglighet, samarbeid og samhandling
  • Svakheter i ledelsen, planleggingen og organiseringen av tjenestene

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Helsedirektoratet ansvar for gjennomføring av K2025 i oppdragsbrev av 4.mars 2021. K2025 skal følge opp en rekke nasjonale strategier og vedtatte planer med ulike former for tiltak knyttet til personell- og kompetansespørsmål, herunder:

K2025 skal gjennom sine oppdrag bidra til samordning av de statlige initiativene overfor kommunesektoren.

Formål

Kompetanseløft 2025 skal bidra til en faglig sterk tjeneste og sikre at den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten har tilstrekkelig og kompetent bemanning.

Mål

Programmets resultatmål leveres gjennom realisering av prosjekter og tiltak i de ulike strategiområdene. 

Tiltakene i K2025

Presentasjon av tiltakene i K2025 er fordelt under fire tjenesteområder. Disse er relatert til poster for bevilgning over statsbudsjettet i planperiodens oppstartsår:

Tiltakene er deretter fordelt i de fire strategiområdene innenfor hvert tjenesteområde.

Noen av tiltakene er oppført  under flere tjenesteområder og strategiområder.

De fire strategiske områdene omfatter totalt ca. 80 tiltak inkludert tilskuddsordninger, utredninger og andre tiltak. Flere tilskuddsordninger er videreført gjennom handlingsplanene fra K2015 og K2020, og nye tiltak og tilskuddsordninger har tilkommet underveis. K2025 er både en handlings- og strategiplan. Tiltak i planperioden vil revideres fortløpende; nye tiltak legges til og andre avsluttes i programmets periode.

Organisering og samhandling

K2025 er organisert som et program i Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet samarbeider med statsforvalteren, KS, fagorganisasjonene, utdanningssektoren, pårørende- og brukerorganisasjoner og andre aktører, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Statsforvalteren er gitt et særskilt ansvar for dialogen med og oppfølging av kommuner og fylkeskommuner i gjennomføringen.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning adresseres ved oppstart av alle nye tiltak. Programkontoret samarbeider med Senter for brukermedvirkning i Helsedirektoratet for å sikre god brukerinvolvering.

Statistikk og analyse

K2025 skal legge til rette for systematisk kunnskapsinnhenting og analyser underveis i planperioden til grunnlag for evaluering. Kunnskapen kan bidra til utforsking og eventuell justering av tiltak innen de fire strategiområdene som er i samsvar med kompleksiteten og utfordringsbildet i primærhelsetjenesten.

Statistikk som innhentes gjennom programperioden gjøres tilgjengelig gjennom Ressursportal.no for kommunene til bruk i deres planarbeid og for statsforvalterne i sin oppfølging på personell- og kompetanseområdet.

Evaluering

Kompetanseløft 2025 skal evalueres gjennom planperioden. Formålet med evalueringen er å følge med om utviklingen på personell og kompetanse-området i kommunale helse- og omsorgstjenester og fylkeskommunale tannhelsetjenester er i tråd med de fire strategiområdene.

Se også rapporter og evalueringer

Først publisert: 20.12.2021 Siste faglige endring: 09.02.2024 Se tidligere versjoner