Varsel til blodbankene

Informasjon om utbrudd og smittesituasjoner. Oppdateres fortløpende.

Coronavirus (SARS-CoV-2 )

Generell vurdering av risiko for smitte med SARS-CoV-2 via transfusjon: Revidert 16.03.2020

Risikoen for smitte av SARS-CoV-2 i forbindelse med blodtransfusjon er så langt vi vet kun en teoretisk risiko.  Smitteoverføring av luftveisvirus (inkludert coronavirus) via transfusjon er ikke tidligere dokumentert.

Bakgrunnen for denne lave risikoen er at coronavirus og andre luftveisvirus har inngangsport via slimhinner i øvre luftveier. Tidlig i sykdomsforløpet vil disse virus oppformeres i celler i luftveiene, og dette kan begynne allerede før pasienten får symptomer. Det er kjent at flere luftveisvirus, inkludert influensavirus og de ulike coronavirus, i løpet av forløpet kan ha en forbigående viremisk fase. Denne fasen inntreffer først en stund etter den initiale oppformeringen av virus i luftveier, og som regel i forbindelse med symptomer. Man kan være smitteførende i inkubasjonstiden pga den initiale oppformeringen av virus i luftveiene, men en eventuell viremisk fase kommer først senere. Sannsynligheten for at en asymptomatisk person skal ha viremi er derfor svært lav, og risikoen for smitte relatert til transfusjon vurderes som enda lavere.

Rådene om karantene baserer seg på en føre-var holdning ettersom dette er et nytt virus det per i dag ikke er tilstrekkelig kunnskap om.

 

Karantene etter mulig eksponering for koronavirus

Karantene for giver etter risikosituasjon for smitte med SARS-CoV-2 er redusert fra 28 dager til 14 dager i henhold til anbefaling fra ECDC (rapid risk assessment 02.03.2020). Alle gjeldende geografiske kriterier knyttet til annen risiko enn covid-19 opprettholdes.

Det ble den 12.03.2020 innført en generell karantene i 14 dager for alle som har vært på reise utenfor Norge etter 28 februar. Dette gjaldt ikke reiser til Sverige eller Finland. 
Fra 17. mars er det generell karantene i 14. dager for alle som har vært utenfor Norge (også Sverige og Finland).

Merk at personer som er i 14. dagers karantene (hjemme eller annet sted) ikke skal oppsøke blodbanken, og følgelig skal de heller ikke gi blod.

I tillegg gjelder følgende:

  • Personer med luftveissymptomer eller feber skal ikke gi blod. Anbefalinger om blodgiving baseres på en klinisk vurdering og opplysninger om symptomer, på samme måte som det i dag praktiseres for influensa og andre luftveisinfeksjoner. Ved feber gjelder som tidligere 14 dager karantene etter at personen er frisk.
  • Personer med bekreftet covid-19 skal ha karantene i 14 dager etter symptomfrihet.
  • Personer som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19 skal ha karantene i 14 dager etter siste kontakt. For husstandsmedlemmer til bekreftede tilfeller, gjelder karantene i 14 dager etter symptomfrihet hos bekreftet tilfelle.

Vi henviser til Folkehelseinstituttets nettsider for oppdaterte definisjoner av nærkontakt og kriterier for hjemmekarantene. Det er ingen karantene for nærkontakter til asymptomatiske personer som har oppholdt seg utenfor Norge.

Det er ikke karantene for personer som er friske/symptomfrie, men bor i samme husstand som andre med lette luftveissymptomer, med mindre det sammenfaller med ett av kriteriene for karantene.

Testing av asymptomatiske personer er ikke aktuelt.

 

Givere som utvikler symptomer i etterkant av tapping

De allerede gjeldende retningslinjer vil også være dekkende for SARS-CoV-2. Giver skal være frisk, skal ikke ha feber eller luftveissymptomer, og skal gi beskjed til blodbanken dersom dette oppstår innen 7 dager etter tapping. For SARS-CoV-2 anses det tilstrekkelig å ta hensyn til symptomer som oppstår mindre enn 3 dager etter tapping. Vi oppfordrer til å være ekstra oppmerksomme også på lette luftveissymptomer de tre første dagene etter tapping.

 

Smitterisiko for personale i blodbankene

Vi henviser til råd fra FHI til helsepersonell samt lokale retningslinjer for sykehusene.

 

FHI: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/.

Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus

ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

 

Vestnilfeber

ECDC har erklært 2019-sesongen for utbrudd av vestnilfeber som avsluttet, og det er dermed ikke lenger nødvendig med blodgiverkarantene som følge av opphold i land og områder med utbrudd av vestnilvirus.

Vestnilvirus forekommer hvert år i mange land i Sør- og Mellom-Europa. Sesongen varer vanligvis fra cirka juni til november måned. De siste årene har ECDC rapportert flere hundre tilfeller årlig av humane tilfeller i EU/EØS-området og naboland. Tilfellene er ofte sporadiske og lokalisert til mindre områder i de aktuelle landene. Helsedirektoratet vil  sende varsel til alle blodbankene dersom det innføres generell karantene for blodgivere som har oppholdt seg i nærmere bestemte områder med utbrudd av vestnilfeber.

Informasjon om vestnilfeber: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Informasjon om vestnilfeber (fhi.no)

Ebola

Utbrudd av ebolavirussykdom forekommer med jevne mellomrom i tropiske deler av Afrika. Dette er områder som er endemisk for malaria.

Ifølge gjeldende utvelgelseskriterier for blodgivere er personer som har oppholdt seg i malariaendemisk område i inntil seks måneder utelukket fra blodgivning i 12 måneder etter at vedkommende forlot området, eventuelt fire måneder dersom test for malaria har vist negativt resultat. Disse karanteneregler er dekkende med tanke på eksponering for ebolasmitte i utbruddsområder.

Også personer som har vært eksponert for ebolasmitte utenfor områdene med pågående utbrudd må avstå fra blodgivning i to måneder etter eksponeringen. Dette gjelder for eksempel helsepersonell som tar del i behandling av ebolasyke som er transportert ut for behandling.

Zika

I samråd med FHI og transfusjonstjenestens kvalitetsråd ber Helsedirektoratet alle blodbanker om å innføre følgende forholdsregler ved blodgivning:

  • Blodgivere som har oppholdt seg i områder med utbrudd eller økende forekomst av zikafeber skal avstå fra blodgivning i minst 28 dager etter å ha forlatt området.
  • Blodgivere som har hatt ubeskyttet seksuell kontakt med en kvinne som har vært diagnostisert med zikafeber eller med en kvinne som har oppholdt seg i områder med zikaforekomst i løpet av en tomåneders periode forut for den ubeskyttede seksuelle kontakten, skal avstå fra blodgivning i minst 28 dager etter siste ubeskyttede seksuelle kontakt.
  • Blodgivere som har hatt ubeskyttet seksuell kontakt med en mann som har vært diagnostisert med zikafeber eller med en mann som har oppholdt seg i områder med zikaforekomst i løpet av en tremåneders periode forut for den ubeskyttede seksuelle kontakten, skal avstå fra blodgivning i minst 28 dager etter siste ubeskyttede seksuelle kontakt.

Oppdatert oversikt over områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber (fhi.no) 

Først publisert: 02.05.2019 Sist faglig oppdatert: 25.02.2020