Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Varsel til blodbankene

Informasjon om utbrudd og smittesituasjoner. Oppdateres fortløpende.

Apekopper

I forbindelse med utbrudd av apekopper i flere europeiske land gis følgende råd fra FHI og Helsedirektoratet:

  • Personer med bekreftet infeksjon med apekoppevirus skal ikke gi blod før tidligst en uke etter symptomfrihet.
  • Personer som har vært eksponert for apekopper skal ikke gi blod før det har gått 21 dager etter siste eksponering. Vi henviser til Folkehelseinstituttets nettsider med tabell for klassifisering av eksponeringsgrad (fhi.no).

Risiko for smitte med apekoppevirus i forbindelse med blodtransfusjon anses som lav, og det er ikke dokumentert noen tilfeller av smitte via transfusjon. Det er likevel grunn til å anta at apekoppevirus kan overføres via blod og blodprodukter, men datagrunnlaget er begrenset.

Se også: Informasjon om apekopper (fhi.no) & Informasjon om apekopper (ecdc.europe.eu).

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Om blodgiverkarantene etter koronavaksinasjon

Både mRNA-vaksinene (fra BioNTech/Pfizer og Moderna) og de ikke-replikerende vektorbaserte vaksinene fra AstraZeneca og Janssen anses som ikke-levende vaksiner og kan ikke gi infeksjonssykdom. Som et føre-var-prinsipp anbefaler vi likevel at man venter 7 dager etter vaksinasjon før man gir blod.

Dette er i tråd med anbefaling fra ECDC. Rådet vil kunne modifiseres etter hvert som man får mer kunnskap. Det er ikke planlagt leveranser av levende attenuerte vaksiner til Norge.

Generell vurdering av risiko for smitte med SARS-CoV-2 via transfusjon

Risikoen for smitte av SARS-CoV-2 i forbindelse med blodtransfusjon er så langt vi vet kun en teoretisk risiko. Smitteoverføring av luftveisvirus (inkludert koronavirus) via transfusjon er ikke tidligere dokumentert. Bakgrunnen for denne lave risikoen er at koronavirus og andre luftveisvirus har inngangsport via slimhinner i øvre luftveier. Tidlig i sykdomsforløpet vil disse virus oppformeres i celler i luftveiene, og dette kan begynne allerede før pasienten får symptomer.

Det er kjent at flere luftveisvirus, inkludert influensavirus og de ulike koronavirus, i løpet av forløpet kan ha en forbigående viremisk fase. Denne fasen inntreffer først en stund etter den initiale oppformeringen av virus i luftveier, og som regel i forbindelse med symptomer. Man kan være smitteførende i inkubasjonstiden på grunn av den initiale oppformeringen av virus i luftveiene, men en eventuell viremisk fase kommer først senere. Sannsynligheten for at en asymptomatisk person skal ha viremi er derfor svært lav, og risikoen for smitte relatert til transfusjon vurderes som enda lavere. Siden starten av pandemien er det ikke rapportert om noen tilfeller av smitte av SARS-CoV-2 via transfusjon, noe som tyder på slik smitte i praksis ikke forekommer, eller er svært sjelden.

Karantene etter mulig eksponering for koronavirus eller etter reise

Reise: Alle gjeldende geografiske kriterier knyttet til annen risiko enn covid-19 opprettholdes. Det er ingen ytterligere karanteneplikt for covid-19 etter reise.

Anbefalinger om blodgiving baseres på en klinisk vurdering og opplysninger om symptomer, på samme måte som det praktiseres for influensa og andre luftveisinfeksjoner. Ved feber gjelder vanlig anbefaling om 14 dager karantene fra å gi blod etter at personen er frisk.

Det er ikke karantene for personer som er friske/symptomfrie, men bor i samme husstand som andre med lette luftveissymptomer, med mindre det sammenfaller med ett av kriteriene for karantene.

Testing av asymptomatiske givere uten konkret smitterisiko er ikke aktuelt.

Givere som utvikler symptomer i etterkant av tapping

Allerede gjeldende retningslinjer vil også være dekkende for SARS-CoV-2. Giver skal være frisk, skal ikke ha feber eller luftveissymptomer, og skal gi beskjed til blodbanken dersom dette oppstår innen 7 dager etter tapping. For SARS-CoV-2 anses det tilstrekkelig å ta hensyn til symptomer som oppstår mindre enn 3 dager etter tapping.

Smitterisiko for personale i blodbankene

Vi henviser til råd fra FHI til helsepersonell samt lokale retningslinjer for sykehusene.

Vestnilfeber (oppdatering 29. november 2022)

Forekommer hvert år i mange land i Sør- og Mellom-Europa. Sesongen varer vanligvis fra cirka juni til november måned, men de senere år har det ikke blitt meldt om utbrudd før i august.

EDCD sin overvåking av Vestnilsesongen 2022 ble avsluttet i uke 47, og det er fra 29. november 2022 ikke lenger grunnlag for å opprettholde anbefaling om karantene.

Helsedirektoratet vil oppdatere informasjonen på denne siden samt varsle blodbankene når det igjen bør innføres karantene for blodgivere som har oppholdt seg i områder med utbrudd av vestnilfeber.

Informasjon om vestnilfeber: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Informasjon om vestnilfeber (fhi.no).

Ebola

Utbrudd av ebolavirussykdom forekommer med jevne mellomrom i tropiske deler av Afrika. Dette er områder som er endemisk for malaria.

Ifølge gjeldende utvelgelseskriterier for blodgivere er personer som har oppholdt seg i malariaendemisk område i inntil seks måneder utelukket fra blodgivning i 12 måneder etter at vedkommende forlot området, eventuelt fire måneder dersom test for malaria har vist negativt resultat. Disse karanteneregler er dekkende med tanke på eksponering for ebolasmitte i utbruddsområder.

Også personer som har vært eksponert for ebolasmitte utenfor områdene med pågående utbrudd må avstå fra blodgivning i to måneder etter eksponeringen. Dette gjelder for eksempel helsepersonell som tar del i behandling av ebolasyke som er transportert ut for behandling.

Zika

De store utbruddene av zikafeber som man så i mange deler av verden i 2015 og 2016 har avtatt, men zikavirus kan forekomme endemisk som sporadiske tilfeller i store deler av Amerika, Sørøst-Asia, Afrika og Oseania.

I samråd med FHI og transfusjonstjenestens kvalitetsråd ber Helsedirektoratet alle blodbanker om å praktisere følgende forholdsregler ved blodgivning:

  • Blodgivere som har oppholdt seg i områder med forekomst av zikafeber skal avstå fra blodgivning i minst 28 dager etter å ha forlatt området.
  • Blodgivere som har hatt ubeskyttet seksuell kontakt med en kvinne som har vært diagnostisert med zikafeber eller med en kvinne som har oppholdt seg i områder med zikaforekomst i løpet av siste to måneder forut for den ubeskyttede seksuelle kontakten, skal avstå fra blodgivning i minst 28 dager etter siste ubeskyttede seksuelle kontakt.
  • Blodgivere som har hatt ubeskyttet seksuell kontakt med en mann som har vært diagnostisert med zikafeber eller med en mann som har oppholdt seg i områder med zikaforekomst i løpet av siste tre måneder forut for den ubeskyttede seksuelle kontakten, skal avstå fra blodgivning i minst 28 dager etter siste ubeskyttede seksuelle kontakt.

Zikavirus overføres gjennom stikk av ulike arter Aedes-mygg. Området med slik mygg utvides som følge av klimaendringer. Det kan også medføre at utbredelsen av zikavirus øker.

WHO publiserer liste over land og territorier som har rapportert innenlandssmittede tilfeller, og land der myggen lever uten at det er meldt om tilfeller av zikafeber. Denne oversikten over land og områder finnes på FHI sine sider.

Anbefaling om karantene gjelder kun for områder der det er påvist innenlandssmitte av zika.

Først publisert: 02.05.2019 Sist faglig oppdatert: 18.01.2023 Se tidligere versjoner