Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hjelp til diagnostikk av transfusjonsreaksjoner 2023

Type reaksjonDefinisjon/symptomerLaboratoriefunnTiltak

Akutt hemolytisk transfusjons-
reaksjon (AHTR)

Feber

Frysninger/skjelvinger

Rødflammet ansikt

Brystsmerter, magesmerter, rygg-/flankesmerter

Kvalme/oppkast, diaré

Blodtrykksfall, blekhet

Ikterus

Oliguri, anuri

Diffuse blødninger,

mørk urin

Hemoglobinemi

Hemoglobinuri

Nedsatt haptoglobin Hyperbilirubinemi

Økt s-LD

Nedsatt Hb/manglende Hb-stigning

Pos/neg/mixed field ved DAT

Pos forlik mellom pasient og donor

Stopp transfusjonen
straks!
Ringer-acetat/
natriumkloridinfusjon

Diuretika (opprettholde urinproduksjon på>1ml/kg/time)
Mannitol

OBS! utvikling til DIC
Varsle blodbanken!
Innsending av blodprøve
til blodbanken for utredning

Forsinket
hemolytisk transfusjons-
reaksjon

Tilsvarende funn som ved AHTR, men de er ofte mindre alvorlige

Manglende stigning eller uforklarlig fall i Hb etter transfusjon, med eller uten pos. DAT

Laboratoriefunn som ved AHTR kan forekomme, avhengig av hemolysegraden

Ingen behandling dersom ikke alvorlig hemolyse

Transfusjon av forlikelige erytrocyttkonsentrat

Febril non-
hemolytisk transfusjons-
reaksjon (FNHTR)

Feber (≥ 38 ºC,eller temperaturstigning ≥ 1 ºC i forhold til temperaturen før transfusjon)

Frysninger, hodepine, kvalme

Ingen spesifikke funn

Antipyretika

Allergiske reaksjoner

Utslett med kløe, urtikaria, lokalisert angioødem, ødem i lepper, tunge og drøvel, erythem, konjunktivalt ødem

Ingen spesifikke funn

Antihistaminer

Vurder premedikasjon ved gjentatte reaksjoner

Anafylaktisk reaksjon

Allergisymptomer

Dyspné, hoste, stridor, bronkospasme hypotensjon, synkope

IgA nivå

Anti-IgA hos pasienter med IgA mangel

Økt tryptase: sammenligne verdi rett etter reaksjon med basalnivå tatt etter minst 24 timer/ev. analysert i prøve tatt før reaksjon

Anti-Haptoglobin

Adrenalin

Vasopressorbehandling

Antihistaminer.

Vurder premedikasjon og/eller vaskede cellulære produkter ved gjentatte reaksjoner

Transfusjonsassosiert overbelastning av kretsløpet (TACO) Dyspné, tachykardi, hypertensjon, akutt lungeødem eller forverring av lungeødem på rtg. thorax. Symptomer/funn forenlig med positiv væskebalanse. Inntil 12 timer etter transfusjon.Forhøyet BNP og NT-proBNP støtter mistanken om TACO.Diuretika • Respirasjonsstøtte • Se TACO sjekkliste for forbygning av TACO.
Transfusjonsassosiert akutt lungeskade (TRALI)

Nyoppstått akutt lungeskade

Bilaterale lungeinfiltrater ved rtg. Thorax

Hypoxemi, cyanose, feber, oftest hypotensjon

Ingen tegn til veskeoverbelastning

Ingen spesifikke funn

HLA-/HNA- antistoff hos pasient/ eller giver kan bekrefte diagnose

Ingen spesifikk behandling

O2 tilførsel

Respirasjonsstøtte

Transfusjonsassosiert dyspné (TAD)

Dyspné innen 24 timer etter en transfusjon, der kriteriene for TRALI, TACO eller allergisk reaksjon ikke er til stede og der respirasjonssymptomene ikke kan skyldes pasientens underliggende sykdom eller andre årsaker.

Ingen spesifikke funn

Ingen spesifikk behandling

O2 tilførsel

Respirasjonsstøtte

Aktuelle sider

Mistanke om akutt transfusjonsreaksjon

Først publisert: 08.08.2023 Sist faglig oppdatert: 19.09.2023 Se tidligere versjoner