Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Meld uønsket hendelse blodgivning og blodtransfusjon (hemovigilans)

Slik melder du. Dette skal meldes. Hvilken tilbakemelding får du?

Slik melder du

Bruk meldeskjemaet nedenfor når du skal melde en uønsket hendelse. Veiledning til utfylling ligger i skjemaet.

Hvem skal melde?

Hvem som helst kan melde til hemovigilans; hemovigilans kontaktpersoner, pasientens lege, sykepleiere, blodbankleger og annet blodbankpersonell.

Dersom andre enn blodbankpersonell sender en melding til hemovigilansgruppen, er det viktig å informere blodbanken om dette, se blodforskriften § 3-4 (lovdata.no), gjerne ved å sende en kopi av kvitteringen for innsendt melding.

Dersom du er i tvil om du skal melde selv, ta kontakt med hemovigilans kontaktpersonen ved ditt sykehus. Vet du ikke hvem det er, ta kontakt med lokal blodbank eller hemovigilansgruppen.

Det er mulig å melde anonymt. Vi oppfordrer imidlertid til å oppgi kontaktinformasjon ved melding. Da vil du motta kvittering, og det blir mulig for hemovigilansgruppen å innhente supplerende opplysninger ved behov. Melder og melders institusjon vil kun være kjent for hemovigilansgruppen. I årsrapportene vil det aldri fremgå hvem som har meldt.

Hva skal meldes?

Ifølge blodforskriften (lovdata.no) skal følgende meldes:

1. Alvorlige transfusjonsreaksjoner hos pasienter

Bivirkninger er alvorlige hvis de er fatale, livstruende, invalidiserende, medfører arbeidsudyktighet eller forårsaker eller forlenger sykehusopphold eller sykdomstilstand.

Vi oppfordrer til også å melde mindre alvorlige bivirkninger og hendelser: Alle transfusjonskomplikasjoner, unntatt milde, febrile non-hemolytiske transfusjonsreaksjoner, se definisjoner transfusjonsreaksjoner (PDF).

2. Feil blod transfundert

3. Alvorlige bivirkninger hos blodgivere

Bivirkninger er alvorlige hvis de er fatale, livstruende, invalidiserende, medfører arbeidsudyktighet eller forårsaker eller forlenger sykehusopphold eller sykdomstilstand.

Vi oppfordrer til også å melde følgende giverkomplikasjoner, selv om de oppfattes som mindre alvorlige:

  • Symptomer/funn som varer mer enn ei uke
  • Synkoper, med eller uten traume
  • Alvorlige vasovagale reaksjoner uten synkope
  • Komplikasjoner som medfører henvisning til en annen lege enn blodbanklegen eller den som vanligvis behandler blodgivere
  • Komplikasjoner som medfører sykemelding

Se også definisjoner giverkomplikasjoner (pdf).

4. Alvorlige uønskede hendelser som kan påvirke kvaliteten og sikkerheten ved blod og blodkomponenter

Hendelser er alvorlige hvis de kunne ført til alvorlige bivirkninger. Klare definisjoner av «alvorlige uønskede hendelser» mangler, men kort sagt kan man si at det skal meldes hvis blodet har kommet et trinn for langt i prosessen fra giver til pasient, og må trekkes tilbake eller kastes.

Er man i tvil om hvorvidt noe skal meldes, er det bedre å melde en gang for mye enn en gang for lite. Kan andre lære noe av hendelsen, er det også viktig å melde. Du kan også diskutere hendelsen med hemovigilansgruppen før melding sendes.

Se også eksempler på klassifikasjon av andre uønskede hendelser (pdf).

Send melding snarest

Alvorlige meldinger skal sendes snarest.

Dersom alvorlige uønskede hendelser kan utgjøre en fare for andre givere og/eller mottakere enn dem som er direkte berørt av hendelsen, skal blodbanken straks melde hendelsen til hemovigilanssystemet. I disse tilfellene ber vi om at du også varsler et av hemovigilansgruppens medlemmer på telefon.

Mindre alvorlige meldinger bør også sendes så snart som mulig, mens du ennå husker hendelsen og det er enkelt å skaffe supplerende opplysninger. Det er mulig å sende oppfølgingsmelding med korrigerte eller supplerende opplysninger i ettertid.

Etter at du har sendt meldingen

Hemovigilansgruppen går gjennom meldingen og etterspør tilleggsopplysninger om nødvendig. Av og til vil vi reklassifisere meldingen, som oftest i dialog med deg som har meldt.

Du kan få en oversikt over meldingene du selv har sendt ved å gå inn i oppfølgingsmelding/ meldingsoversikt. I denne oversikten kan du se eventuelle endringer som du eller hemovigilansgruppen har gjort.

Overvåking av blod i Norge – hemovigilansrapporter

Meldingen blir en del av årsrapporten Overvåking av blod i Norge. Noen meldinger vil bli brukt som eksempler i undervisning. Det vil aldri bli opplyst om hvem som har meldt eller hvor hendelsen er skjedd.

Om meldeordningen

Hemovigilans betyr overvåkning av blod. Hemovigilanssystemer skal kartlegge alvorlige eller uventede komplikasjoner og hendelser ved fremstilling og overføring av blod og blodprodukter, analysere årsaker og foreslå tiltak for å unngå alvorlige komplikasjoner i fremtiden. Formålet er å bedre kvaliteten i transfusjonstjenesten.

Hemovigilansarbeidet er basert på et elektronisk meldesystem, der helsepersonell sender meldinger. Hemovigilansgruppen analyserer meldingene, lager årlige rapporter og foreslår tiltak for å skape forbedring.

Det norske hemovigilanssystemet startet som en frivillig meldeordning opprettet av Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin (NFIT) i 2003. Ved implementering av endringer i blodforskriften (lovdata.no) i januar 2007 ble melding av alvorlige transfusjonsreaksjoner og alvorlige uønskede hendelser som kan påvirke kvaliteten og sikkerheten ved blod og blodkomponenter, obligatorisk og lovpålagt (§ 3-3, 3-4 og 3-5).

Skjema for årsmeldinger

Blodforskriften pålegger blodbankene å sende en årlig rapport med totalt antall alvorlige transfusjonsreaksjoner og totalt antall alvorlige uønskede hendelser til hemovigilanssystemet (§ 3-6).

​Alvorlige bivirkninger plasma – skjema for årsmelding (DOC)

Alvorlige bivirkninger trombocytter – skjema for årsmelding (DOC)

Alvorlige bivirkninger erytrocytter – skjema for årsmelding (DOC)

Alvorlige uønskede hendelser – skjema for årsmelding (DOC)

Kontakt 

Helsedirektoratet har ansvaret for meldeordningen.

[email protected]​helsedir.no

Øystein Flesland: oystein.flesland@helsedir.no, tlf: 45 96 97 07

Aurora Espinosa: aurora.espinosa@ous-hf.no, tlf: 90 86 65 57

Først publisert: 02.05.2019 Sist faglig oppdatert: 02.05.2019