Tiltaksnivå B: Høyt tiltaksnivå

Regionale tiltak iverksatt av regjeringen ved smitteutbrudd.

Tiltaksnivå B gjelder:

 • Bamble, Porsgrunn og Skien (til og med 25. mai).
 • Bærum, Drammen, Lier, Lillestrøm, Lørenskog, Nordre Follo, Rælingen, Ullensaker og Ås (til og med 21. mai).

Flere kommuner har innført lokale tiltak. Se nettsiden til din kommune (helsenorge.no).

Om regionale tiltak

Regjeringen kan iverksette regionale tiltak ved smitteutbrudd. Det vil alltid være de strengeste innførte tiltakene (lokalt, regionalt, nasjonalt) i et område som gjelder. Det betyr for eksempel at dersom de regionale tiltakene er strengere enn de nasjonale tiltakene, så gjelder de regionale tiltakene, eller omvendt.

Det regionale tiltakssystemet har tre nivåer: A, B og C. Les mer om systemet: Tiltaksnivå A–C ved smitteutbrudd (regjeringen.no)

Se også: Tiltaksnivå A | Tiltaksnivå C 

Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

 • Det er i mange tilfeller klart om en virksomhet som tilbyr trening, er et treningssenter eller ikke. Dette kan typisk være virksomheter hvor det er: 

  • mulighet for styrketrening med apparater og vekter, kondisjonstrening og lignende
  • instruktører og personlige trenere som tilbyr tilrettelegging for individuelle opplegg
  • tilbud om ulike former for gruppetrening som aerobic, styrketrening i gruppe, pilates, yoga og kampsport
  • garderober, dusjfasiliteter og felles utstyr, uavhengig av om dette er i bruk eller ikke
  • potensiale til å samle større ansamlinger med mennesker eller ha mange besøkende innom daglig
  • sannsynlig å møte ulike personer fra gang til gang

  Er man i tvil om virksomheten er et treningssenter, skal man vurdere om tilbudet ligner det som gis på et treningssenter. Et annet moment ved den konkrete totalvurderingen kan være næringskoden som virksomheten er registrert med i Brønnøysundregistrene, selv om heller ikke dette er avgjørende. Spørsmålet om en virksomhet er et «treningssenter» avhenger dermed av en konkret vurdering av hver enkelt virksomhet. Virksomheten må selv gjøre denne vurderingen.​​​​

  Kommunen fører tilsyn med at virksomhetene i covid-19-forskriften kapittel 5 driver smittevernfaglig forsvarlig og at bestemmelsene i kapittel 5A-C overholdes. Se også covid-19-forskriften § 23. Virksomheter som er i tvil om hva som gjelder for dem kan henvende seg til kommunen.

  skal ha stengt, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
  • Utendørs gruppetrening for de som er bosatt i kommunen.
  • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • Individuell trening og behandling som det kan bestilles time til. Individuell trening kan være timer med personlig trener, både én til én-timer og én til to-timer (såkalte duotimer). Behandling kan være time hos for eksempel en massør eller fysioterapeut i treningssenteret.
  • Bakgrunnen for å stenge treningssentre er at det ofte er stor utskiftning av personer som er til stede ved et treningssenter, og med et betydelig antall besøkende fra større områder i løpet av en dag. Et påbud om å stenge treningssentre vil ha til formål å begrense denne mobiliteten og unngå at mange samles i fysisk aktivitet som innebærer svetting, tung pust og bruk av felles utstyr, dusj og garderober.

 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende skal holde stengt, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

  • Skolesvømming, organiserte svømmekurs, organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere. Svømmekurs for babyer og småbarn kan gjennomføres med én foresatt per barn til stede.
  • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
 • Museer.
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Offentlige steder og virksomheter kan likevel holde åpnet for organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter for:

 • barn og unge under 20 år
 • utendørs aktivitet for voksne
 • trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere

Følgende virksomheter og steder kan holde åpent:

 • Butikker og kjøpesentre
 • Én-til-én-tjenester, som frisør mv.
 • Helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv.
 • Serveringssteder. Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.
 • Bibliotek
 • Tros- og livssynshus. Se informasjon om arrangementer nedenfor. 

Listen er ikke uttømmende. 

Forbud mot arrangementer

Hovedregelen er at det ikke er tillatt å gjennomføre arrangementer.

Det er likevel tillatt å arrangere:

 • Begravelser, bisettelser og seremonier ved grav i henhold til nasjonale regler (endres til maksimalt 50 personer f.o.m. mandag 10. mai).
 • Andre livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus (inkludert vielser, dåp og konfirmasjon) med inntil 20 personer, i tillegg til ansatte som er nødvendige for gjennomføringen.
 • Arrangementer som sendes digitalt med fem personer til stede fysisk, i tillegg til utøvere og nødvendig produksjonspersonell.
 • Utendørs treningskamper og seriekamper i fotballens to øverste divisjoner for kvinner og menn, uten publikum til stede.
 • Serie- og NM-finale i topphåndballen for kvinner, opp- og nedrykkskvalifiseringsspill til REMA 1000-ligaen for menn, samt nødvendige treningskamper som forberedelse til dette, uten publikum til stede.
 • Midlertidige utendørsmarkeder.

Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

Opplærings- og utdanningsinstitusjoner

Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved kursaktivitet under studieforbund og Kompetanse pluss.

Biblioteker og lesesaler i lokalene kan holde åpent.

Institusjonene kan gjøre unntak fra kravet til stenging dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet. Dette gjelder ikke studieforbund og Kompetanse pluss.

Ordinær undervisning i mindre grupper på inntil 10 personer tillatt.

Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig.

Lokaler ved skoler godkjent etter friskolelova kapittel 6A skal ikke være stengt for elevene. Skoler med internat skal følge regler og anbefalinger for folkehøyskoler, mens skoler uten internat følger regler og anbefalinger for videregående opplæring.

Voksenopplæringen (inkludert opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven) skal følge veileder i smittevern for videregående skole.

Gjennomføring av praksis for studenter

Elev- og studentpraksis i virksomheter som for eksempel helseinstitusjoner, barnehager, skoler etc. kan i utgangspunktet gjennomføres. Gjennomføringen vil imidlertid kunne bli påvirket av stengingspåbudet for andre virksomheter (covid-19-forskriften § 17a), påbud om hjemmekontor (§ 17b) og stenging av lokaler ved opplærings- og undervisningsinstitusjoner (§ 17e). Lokale tiltak, som for eksempel stenging av barnehager, vil også kunne påvirke. Videre må praksisstudenten og praksisstedet forholde seg til de anbefalingene som følger for kommuner med høyt tiltaksnivå (kommuner omfattet av kapittel 5B) og for landet generelt. Det vises blant annet til anbefaling om å unngå unødvendige reiser.

For praksisplasser i helse- og omsorgsinstitusjoner, gjelder at helse- og omsorgstjenesten har en plikt til å drive forsvarlig, og at de må vurdere den smittevernfaglige forsvarligheten av å anvende praksiselever og -studenter i den foreliggende smittesituasjonen. Særlig gjelder dette dersom elevene/studentene kommer fra kommuner med høyt smittenivå. Faglig forsvarlighet tilsier for øvrig at helse- og omsorgstjenesten ikke baserer normal drift på bruk av praksiselever- og studenter. Kommuner i kritisk bemanningssituasjonen kan benytte den nasjonale ressurspoolen for helsepersonell.

Skoler og barnehager

Det er gult tiltaksnivå i skoler og barnehager som for resten av landet.

I tråd med smittesituasjonen må det gjøres lokale vurderinger. Kommunen kan beslutte rødt nivå der det er nødvendig ut fra en smittevernfaglig vurdering.

Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind

 • i butikker
 • i fellesarealene på kjøpesentre
 • på serveringssteder
 • i tros- og livssynshus
 • på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder
 • i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Anbefalinger

 • Man bør ikke ha flere enn fem gjester i eget hjem. Det oppfordres til å møtes utendørs.
 • Antallet kontakter gjennom en uke bør begrenses mest mulig.
 • Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer i risikogrupper, og i situasjoner der smitterisikoen antas å være høyere (f. eks. ved fysisk aktivitet med høy intensitet, synging eller roping).
 • Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
 • Bosatte i kommunen anbefales å benytte lokale kjøpesentre/varehus.
 • Innbyggerne kan dra til fritidsbolig. Reis bare sammen med medlemmer fra egen husstand, og ta ikke imot besøk. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem.
 • Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.
 • En-til-en virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt.
 • Testing og oppfølging av nærkontakter og husstandsmedlemmer:
  • personer som er i smittekarantene anbefales å teste seg på dag 7-10 i karantenetiden.
  • nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av det muterte koronaviruset, testes med PCR-test både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst dag 7).
  • husstandsmedlemmer av nærkontakter bør være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten. Dette gjelder i utbrudd tilknytning til den engelske virusvarianten.

Først publisert: 10.02.2021 Sist faglig oppdatert: 13.05.2021 Se tidligere versjoner