Tiltaksnivå A: Særlig høyt tiltaksnivå

Tiltak som gjelder i kommuner med særlig høyt tiltaksnivå ved smitteutbrudd.

Ingen kommuner er for øyeblikket omfattet av det regionale tiltaksnivået.

Flere kommuner har innført strengere tiltak som følge av forhøyet smitte lokalt. Se nettsiden til din kommune (helsenorge.no) for informasjon.

Om regionale tiltaksnivå

Les om systemet: 

Tiltaksnivå A–C ved smitteutbrudd (regjeringen.no)

Se også: 

Tiltaksnivå B | Tiltaksnivå C 

Stenging av virksomheter

Butikker skal holde stengt, likevel slik at følgende butikker kan holde åpent:

 • Matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer.
  • Matvarer må utgjøre den vesentlige delen av varesortimentet i butikken. Ved salg av dagligvarer må matvarene utgjøre den vesentlige delen, og de andre dagligvarene en mindre del. 
 • Utsalgssteder som selger dyrefor og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr.
  • Dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr må utgjøre den vesentlige delen av varesortimentet i butikken. Butikker som selger dyrefôr o.l. er ikke unntatt når den i hovedsak er innrettet for salg av et annet varesortiment.
 • Apotek
 • Bandasjister
 • Optikere
 • Vinmonopolet
 • Bensinstasjoner
 • Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
 • Lager- og grossistdelen i forretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende
 • Kjøpesenter er en samling av flere selvstendige eller enkeltstående butikker og virksomheter i en bygning eller et bygningskompleks med felles senteradministrasjon. Senterets størrelse er ikke avgjørende. Også såkalte nærsentre er omfattet. Butikker og virksomheter som har egen inngang mot gateplan, må også holde stengt.

  Varehus er enkeltstående større butikker som kan tiltrekke kunder fra et større omland, på samme måte som et kjøpesenter. Det vil være en stor butikk, typisk med mange avdelinger og/eller et bredt vareutvalg.

  Varehus kan selge ulike varer eller være spesialisert innen én bransje. Det betyr at for eksempel møbelvarehus må holdes stengt.

  For å anses som et varehus må det være av en viss størrelse (anslagvis over 4000 kvm), ha kaféer eller lignende sosiale samlingspunkt eller oppfattes som en attraktiv destinasjon.

  , med unntak av arealer med vare- og tjenestetilbud som nevnt listen over.

Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene: 

 • Med smittevernfaglige forsvarlige løsninger menes generelle smittevernråd, og smittevernråd som gjelder for bransjen, samt kravet til smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften § 15 b. Hva som er smittevernfaglig forsvarlig i de ulike situasjonene for avhenting av varer kan være forskjellig fra sted til sted, men generelt vil det bety å holde minst en meters avstand og sørge for god hygiene og renhold her som ellers.
 • Det er ikke krav om at varene må hentes andre steder enn i butikklokalet. Det bør vurderes om det er en smittevernfaglig forsvarlig løsning at kundene henter varene når de selv vil, eller om det for eksempel må avtales hentetidspunkt dersom det er risiko for kødannelse.  

Følgende steder og virksomheter skal også holde stengt:

 • Serveringssteder, som restauranter, kafeer, barer og puber, og utested, som diskotek, nattklubber og lignende. Serveringssteder kan likevel holde åpent for å selge mat og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet. Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester. Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.
 • Treningssentre
  • Bakgrunnen for å stenge treningssentre er at det ofte er stor utskiftning av personer som er til stede ved et treningssenter, og med et betydelig antall besøkende fra større områder i løpet av en dag. Et påbud om å stenge treningssentre vil ha til formål å begrense denne mobiliteten og unngå at mange samles i fysisk aktivitet som innebærer svetting, tung pust og bruk av felles utstyr, dusj og garderober.
  • Det er i mange tilfeller klart om en virksomhet som tilbyr trening, er et treningssenter eller ikke. Dette kan typisk være virksomheter hvor det er: 
   • mulighet for styrketrening med apparater og vekter, og kondisjonstrening og lignende
   • instruktører og personlige trenere som tilbyr tilrettelegging for individuelle opplegg
   • tilbud om ulike former for gruppetrening som aerobic, styrketrening i gruppe, pilates, yoga og kampsport
   • garderober, dusjfasiliteter og felles utstyr, uavhengig av om dette er i bruk eller ikke
   • potensiale til å samle større ansamlinger med mennesker eller ha mange besøkende innom daglig
   • sannsynlig å møte ulike personer fra gang til gang
  • Er man i tvil om virksomheten er et treningssenter, skal man vurdere om tilbudet ligner det som gis på et treningssenter. Et annet moment ved den konkrete totalvurderingen kan være næringskoden som virksomheten er registrert med i Brønnøysundregistrene, selv om heller ikke dette er avgjørende. Spørsmålet om en virksomhet er et "treningssenter" avhenger dermed av en konkret vurdering av hver enkelt virksomhet. Virksomheten må selv gjøre denne vurderingen.
  • Se også covid-19-forskriften § 23 hvor det fremgår at kommunen fører tilsyn med at virksomhetene i kapittel 4 og 5 driver smittevernfaglig forsvarlig og at bestemmelsene i kapittel 5A–5D overholdes. Virksomheter som er i tvil om hva som gjelder for dem kan henvende seg til kommunen.
 • Tros- og livssynshus, med unntak ved begravelser og bisettelser og ved samtaler mellom representant for tros- og livssynsamfunn og enkeltpersoner
 • Biblioteker
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende
 • Museer
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Forbud mot arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, med unntak av begravelser og bisettelser.

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten

Opplærings- og utdanningsinstitusjoner

Lokaler ved universiteter, høyskoler og fagskoler skal holdes stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt.

Det samme gjelder lokaler som benyttes ved opplæring eller undervisning til:

 • personer over 20 år i grunnskole
 • voksne i videregående skole
 • voksne i opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven
 • kursaktivitet under studieforbund og Kompetanse pluss

Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig.

Gjennomføring av praksis for studenter

Elev- og studentpraksis i virksomheter som for eksempel helseinstitusjoner, barnehager, skoler etc. kan i utgangspunktet gjennomføres. Gjennomføringen vil imidlertid kunne bli påvirket av stengingspåbudet(§ 16b), påbud om hjemmekontor (§ 16d) og stenging av lokaler ved opplærings- og undervisningsinstitusjoner (§ 16f). Lokale tiltak, som for eksempel stenging av barnehager, vil også kunne påvirke. Videre må praksisstudenten og praksisstedet forholde seg til de anbefalingene som følger for kommuner med særlig høyt tiltaksnivå (kommuner omfattet av kapittel 5A) og for landet generelt. Det vises blant annet til anbefaling om å unngå unødvendige reiser.

For praksisplasser i helse- og omsorgsinstitusjoner, gjelder at helse- og omsorgstjenesten har en plikt til å drive forsvarlig, og at de må vurdere den smittevernfaglige forsvarligheten av å anvende praksiselever og -studenter i den foreliggende smittesituasjonen. Særlig gjelder dette dersom elevene/studentene kommer fra kommuner med høyt smittenivå. Faglig forsvarlighet tilsier for øvrig at helse- og omsorgstjenesten ikke baserer normal drift på bruk av praksiselever- og studenter. Kommuner i kritisk bemanningssituasjonen kan benytte den nasjonale ressurspoolen for helsepersonell.

Skoler og barnehager

Det er gult tiltaksnivå i skoler og barnehager som for resten av landet.

I tråd med smittesituasjonen må det gjøres lokale vurderinger. Kommunen kan beslutte rødt nivå der det er nødvendig ut fra en smittevernfaglig vurdering.

Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind

 • i butikker
 • i fellesarealene på kjøpesentre
 • på serveringssteder
 • i tros- og livssynshus
 • på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder
 • i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Anbefalinger

 • Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Det er unntak for:
  • Nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.
  • Aleneboende, de kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand.
  • Barn kan ha besøk av eller gå på besøk til egen barnehage- og barneskolekohort i tillegg til én til to faste venner.
  • Unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner.
 • Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer. Unntatt er mennesker i egen husstand, og mennesker nevnt i kulepunktet ovenfor.
 • Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
 • Bosatte i kommunen anbefales ikke å dra til åpne kjøpesentre eller varehus i nabokommuner.
 • Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk.
 • Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.
 • En-til-en virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt.
 • Testing og oppfølging av nærkontakter og husstandsmedlemmer:
  • personer som er i smittekarantene anbefales å teste seg på dag 7-10 i karantenetiden.
  • nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av det muterte koronaviruset, testes med PCR-test både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst dag 7).
  • husstandsmedlemmer av nærkontakter bør være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten. Dette gjelder i utbrudd tilknytning til den engelske virusvarianten.

Om regionale tiltaksnivå

Les om systemet: 

Tiltaksnivå A–C ved smitteutbrudd (regjeringen.no) 

Se også: 

Tiltaksnivå B | Tiltaksnivå C 

Først publisert: 10.02.2021 Sist faglig oppdatert: 23.02.2021 Se tidligere versjoner