Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Legemidler og medisinsk utstyr

Sammen med Legemiddelverket og Mangelsenteret har Helsedirektoratet vurdert hvilke legemidler vi bør ha utvidet beredskap på i forbindelse med utbrudd av covid-19.

Helsedirektoratet har ansvar for å koordinere arbeidet med forsyningssikkerhet av legemidler i samarbeid med andre aktører som Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, de regionale helseforetakene og kommunene.

Helsemyndighetene har inngått avtale med de tre store legemiddelgrossistene om utvidelse av beredskapslagrene, og ber dem kjøpe inn legemidler som er viktige i primærhelsetjenesten. Den praktiske forvaltningen av avtalene om beredskapslagring av legemidler til primærhelsetjenesten er delegert til Statens legemiddelverk.

I dialog med Sykehusinnkjøp arbeides det med utvidelse av lager for h-reseptlegemidler og utvidelse av lager for legemidler til bruk i spesialisthelsetjenesten (antibiotika og intensivlegemidler) som kan være viktige i forbindelse med utbrudd av covid-19. Eventuelle spørsmål om legemiddelforsyning rettes til Statens legemiddelverk.

Rasjonering og prioriteringskriterier for legemidler

Hvis det oppstår situasjoner der det som følge av covid-19 blir  mangel på bestemte legemidler, kan Statens legemiddelverk iverksette rasjonering. Listen over disse legemidlene blir fortløpende oppdatert av Legemiddelverket.

Se oppdatert liste på Legemiddelverkets nettsider.

Hvilke bestemte pasienter/-grupper som skal få legemidler utlevert fra apotek skal baseres på en samlet vurdering av de generelle prioriteringskriteriene nytte, alvorlighet og ressursbruk

Dette vil gjelde forhold som pasientgruppers samlede helsetilstand relatert til aktuell diagnose og eventuell komorbiditet, samt forventet ressursbruk, risiko og nytte av henholdsvis legemiddelbehandling, tilgjengelige alternativer inkludert ingen behandling.

For øvrig må prioritering av legemidler til bestemte pasienter også ses i sammenheng med øvrige føringer om prioritering og faglige anbefalinger gitt av Helsedirektoratet.

Det er behov for å ha et system for forvaltning av prioriteringsbestemmelsene herunder fra varsel på mangel, vurdering, beslutning og implementering. Ansvar og praktisk gjennomføring beskrives nedenfor.

Ansvarsfordeling knyttet til prioritering av legemidler 

Helsedirektoratet skal:

 • Ha ansvar for å vedlikeholde en liste over legemidler som er underlagt prioriteringsbestemmelser. Listen gjelder som forskrift
 • Gjøre prioriteringslisten tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider når beslutning om prioritering er fattet
 • Gi retningslinjer for prioritering av legemidler på listen
 • Formidle prioriteringsbestemmelsene via HELFO og Fylkesmennene
 • Sikre medvirkning og forankring hos aktører i helsevesenet

Statens legemiddelverk skal: 

 • Ha løpende overvåkning av forsyningskjeden og dialog med Nasjonalt senter for legemiddelmangel og -beredskap i spesialisthelsetjenesten slik at rasjonering og prioritering kan innføres på kort varsel ved behov
 • Avhjelpe mangelsituasjoner i dialog med relevante fagmiljøer, kompetansesentre og virksomheter gjennom å rasjonere legemidler
 • Melde til Helsedirektoratet om situasjoner som krever prioritering etter forskriftens § 4
 • Formidle prioriteringsbestemmelser gjennom etatens kanaler som FEST
 • Bidra med fagpersoner ved utredning og utarbeidelse av prioriteringsbestemmelser

Praktisk gjennomføring

Varsel 

 • Legemiddelverket varsler Helsedirektoratet om fare for eller oppståtte mangler som vil kunne kreve prioritering
 • Et varsel inneholder
  • Problembeskrivelser
  • Hastegrad
  • Forventet varighet av mangelsituasjon
  • Gjennomførte eller pågående tiltak
  • Innspill til tiltak, inkludert foretrukket alternativ, hvis flere tiltak
  • Hvilke aktører/fagressurser bør involveres
  • Hvilke offentlige kilder kan inneholde anbefalinger
  • Annet relevant kunnskapsgrunnlag

Vurdering 

Helsedirektoratet 

 • Beslutter videre saksbehandling av varselet
 • Nedsetter ved videre utredning en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som også inkluderer eksterne aktører ved behov
 • Orienterer hovedaktørene om utredningen og ber underveis om innspill

Beslutning

Helsedirektoratet beslutter prioriteringsbestemmelse for utlevering av legemidler til reseptkunder eller til virksomheter.

Implementering

 • Prioriteringsbestemmelsene publiseres på Helsedirektoratets nettsider
 • Informere hovedaktørene som listet over om beslutningen
 • Iverksette kommunikasjon om prioriteringsbestemmelsen

Utvikling av vaksiner

Myndighetene verden over støtter forskere og firmaer i utviklingen av vaksiner og andre legemidler mot virussykdommen. Det pågår utprøving av en rekke legemidler mot Covid-19, og Norge samarbeider tett med EU for å legge til rette for rask utvikling av slike legemidler. Det vil ta mange måneder før noe vaksine kan testes ut i større skala.

Les mer om utvikling og utprøving av legemidler og vaksiner mot Covid-19 på Legemiddelverket.

Apotek

Apotekene i Norge har en samfunnskritisk funksjon med å sikre at legemidler, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler er tilgjengelig for befolkningen.

Apotekforeningen har tatt på seg ansvaret for koordinering av mange tiltak i apotekbransjen, og har løpende dialog med helsemyndighetene. Les mer om dette på deres hjemmesider.


Apotekforeningen har en oversikt over midlertidig stengte apotek pga koronasituasjonen.

Først publisert: 26.03.2020 Sist faglig oppdatert: 28.07.2020 Se tidligere versjoner