Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Brev fra Helsedirektoratet (covid-19) - arkiv 2020

Brev sendt til helsetjenesten, kommuner, fylkesmenn og andre offentlige instanser.

Tips: Vend mobil/nettbrett på langs for bedre lesbarhet på liten skjerm.

Desember 2020

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet i desember 2020
Dato Tittel Innhold Mottaker
31. des Informasjon til landets kommuner - Innføring av obligatorisk testing ved innreise til Norge
 • Informasjon om det nye kravet om obligatorisk testing for covid-19 ved innreise til Norge
 • Informasjon om praktiske forhold og gjennomføring av testplikt
 • Alle landets kommuner
29. des Oppdrag til fylkesmennene i Troms- og Finnmark og i Nordland om å følge opp kommunenes beredskap for vinterfisket
 • Helsedirektoratet ber Fylkesmennene følge opp at kommunene har etablert beredskap for vinterfikset, og melde tilbake innen 12. januar 2021. 
 • Informasjon om nasjonal beredskapsstøtte.
 • Tiltaksplan for bedre smittevern under vinterfisket.
 • Fylkesmennene i Troms- og Finnmark og Nordland
22. des

Orientering om tiltak for å hindre smitte fra Storbritannia

 • Informasjon om stans i alle direkte flyvninger fra Storbritannia og testing av alle om har kommet fra Storbritannia de siste 14 dagene
 • Fylkesmenn
17. des

Informasjon om vaksineutstyr og kjølebokser

 • Informasjon om kjølebokser og temperaturmålere
 • Fylkesmenn
14. des

Råd til helse- og omsorgsinstitusjoner, samlokaliserte omsorgsboliger og lignende om besøk i julehøytiden

 • Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har i forbindelse med julen oppdatert de nasjonale rådene og anbefalingene om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner, samlokaliserte omsorgsboliger og lignende.
 • Fylkesmenn
10. des

Forsterket psykososial beredskap i forbindelse med jul og nyttår

 • Kommunene bør opprettholde aktiviteter som gir mulighet for sosial kontakt – med
  ivaretakelse av smittevern.
 • Alle landets kommuner
7. des

Likeverdig tilgang til helsehjelp og bruk av tolketjenester i helse- og omsorgstjenestene under koronapandemien

 • Ansvar for god kommunikasjon og vurdere bruk av tolk i møte med pasienter, brukere og pårørende med begrensede norskkunnskaper.
 • Alle landets kommuner
 • Helseforetak
3. des

Vurdering av virkeområde for covid-19-forskriftens bestemmelser om arrangementer sett opp mot aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner

 • Presisering av bestemmelsene om arrangementer
 • Frivillighet Norge
3. des

Informasjon om bruk av antigen hurtigtest ved covid-19

 • Informasjon om bruk av hurtigtest
 • Alle landets kommuner
1. des

Kommuner med akutt bemanningsbehov kan få bistand fra nasjonalt innsatspersonell

 • Informasjon om muligheten til å få bistand ved akutt bemanningsbehov gjennom innsatspersonell
 • Informasjon om hvordan dette gjøres, og hva kommunen må ha prøvd før man sender anmodning om personell
 • Informasjon om opprettelse av e-læringskurs i smittesporing og andre kompetansehevende tiltak
 • Alle landets kommuner

November 2020

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet i november 2020
Dato Tittel Innhold Mottaker
13. nov

Til landets kommuner, regionale helseforetak og fylkesmenn - Orientering om evaluering av antigen hurtigtest og bruk under utbrudd

 • Brev med informasjon om evaluering av antigen hurtigtest, og vedlegg med anbefaling
  for bruk av hurtigtester.
 • Alle landets kommuner
 • Regionale helseforetak
 • Fylkesmenn
12. nov

Utvidet bruk av munnbind i helsetjenesten relatert til covid-19

 • Helsedirektoratet ber kommunene om å legge inn nye ordre på munnbind som innebærer en tredobling av det som fremkommer i forbrukskalkulatoren for smittevernutstyr.
 • Alle landets kommuner
11. nov.

Brev til Bærum og Asker kommuner om covid-19 situasjonen i egen bo- og arbeidsregion

 • Ved håndtering av større utbrudd er det ønskelig at smitteverntiltak er godt samordnet innenfor en bo- og arbeidsmarkedsregion.
 • Bærum kommune
 • Asker kommune
11. nov

Helsedirektoratet anbefaler at dagens landskamp i fotball mellom Norge og Israel avlyses

 • Helsedirektoratets anbefaling om at landskampen avlyses.
 • Norges Fotballforbund
 • Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

7. nov

Tiltaksnivå i videregående skole må være i tråd med smittesituasjonen

 • Informasjon om at rødt tiltaksnivå bør innføres på videregående skoler i kommuner med høyt smittenivå.
 • Alle landets kommuner
6. nov

Tilby tester til alle arbeidsreisende der det ikke finnes et tilfredsstillende privat tilbud

 • Oppfordring til kommunene om å tilby tester til arbeids- og oppdragsgiver i Norge for alle arbeidsreisende i tilfeller der det ikke finnes et tilfredsstillende privat tilbud.
 • Alle landets kommuner
 • Fylkesmenn
3. nov

Brev til kommuner og fylkesmenn - Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet oppdaterer veiledere, anbefalinger og råd om barn og unge

 • Veiledere, anbefalinger og råd blir oppdatert om barn og unge
 • Fylkesmenn
2. nov

Covid19 - Prosedyre for bruk av EpiShuttle

 • Klargjøring om når EpiShuttle kuvøse skal brukes
 • Helse Nord RHF

Oktober 2020

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet i oktober 2020
Dato Tittel Innhold Mottaker
27. okt

Endring av rapporteringshyppighet ved rapportering om innlagte pasienter i sykehus med påvist covid19 - prevalensregistrering

 • Rapporteringer i helger skal nå gjenopptas fra og med lørdag 31.oktober.
 • Regionale helseforetak
 • Diakonhjemmet Sykehus 
 • Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
16. okt.

Koronatestsentre ved grensepasseringer – beslutning om videre drift

 • Evaluering av ordningen med testsentre ved grensepasseringer, og beslutning om videre drift.
 • Alle landets kommuner
 • Fylkesmenn
15. okt.

Innholdet i innreisekarantenen i covid-19-forskriften – turister/besøkende i Norge

 • Informasjon om vurdering knyttet til innholdet i reisekarantene etter covid-19-forskriften.
 • Fylkesmenn
15. okt.

Avvikling av koronatestsentre ved grenseoverganger ved vei

 • Informasjon om at testsentrene ved vei skal avvikles innen 15.11
 • At dette skal gjøres i dialog med Helsedirektoratet
 • Kommunen oppfordres til å finne fornuftig bruk av infrastruktur og personell etter avviklingen, f.eks. testing av pendlere.
 • Eidskog kommune
 • Meråker kommune
 • Halden kommune
 • Marker kommune
9. okt.

Anbefaling til kommuner rundt Oslo om å vurdere kommunale tiltak mot covid-19 ifm. lettelser i nasjonale tiltak

 • Vurdere kommunale tiltak ifm. lettelser i nasjonale tiltak
 • Kommunene i Viken fylke
2. okt.

Nasjonale forventninger til kommunenes håndtering ved utbrudd av covid-19

 • Informasjon om nasjonale forventninger til kommunenes håndtering av covid-19-pandemien. 
 • Alle landets kommuner
 • Fylkesmenn

September 2020

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet i september 2020
Dato Tittel Innhold Mottaker
29. sept. Helsedirektoratet og Nav kan bistå i rekrutteringsprosesser under covid-19
 • Veiledning og tips knyttet til rekruttering 
 • Alle landets kommuner
25. sept. Notat fra FHI og Helsedirektoratet om vurdering og aktuelle tiltak ved økt forekomst av covid-19 i Oslo
 • Vurdering og anbefaling om kraftigere virkemidler p.g.a. smittesituasjonen i Oslo
 • Oslo kommune v/byrådsavdelingen
23. sept. Innkjøp av personlig smittevernutstyr (PVU) i kommuner – tilbake til ordinære ansvarsforhold fra nyttår
 • Informasjon om at den midlertidige nasjonale innkjøpsordningen fortsetter ut 2020
 • Alle landets kommuner
17. sept. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - Brukerens rett til fritt å styre bruken av timene
 • Avklaring om kommunens adgang til å legge bindende føringer for BPA-brukerens disponering av timene
 • Fylkesmannen i Rogaland
15. sept. Testing av driftskritisk personell i kritiske samfunnsfunksjoner
 • Informasjon om testing av driftskritisk personell i kritiske samfunnsfunksjoner
 • Alle landets kommuner
14. sept. Rammeverk for testsentre ved grenseoverganger
 • Tydeliggjøring av rammeverket på bakgrunn av erfaringer fra kommunene
 • Kommuner med grenseoverganger og trafikknutepunkter

August 2020

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet i august 2020
Dato Tittel Innhold Mottaker
28. aug. MSIS-meldinger er avgjørende for håndteringen av covid-19-epidemien - Rask innsending må prioriteres av legene
 • Informasjon om innsending av MSIS-meldinger
 • Alle landets kommuner
24. aug.  Endringer i Helsedirektoratets anbefalinger for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner
 • Informasjon om endringer i koronaveilederens kapittel om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner
 • Fylkesmenn
19. aug.  Bruk av personellressurser ved TISK
 • Informasjon om bruk av helsepersonell for å ta virusprøver
 • Alle landets kommuner
18. aug Etablering av testsentre for covid-19 ved større grenseoverganger i Norge
 • Informasjon om testsentre
 • Alle landets kommuner
9. aug Etablering av koronatestsentre ved grensepassering inn i Norge
 • Invitasjon til informasjons- og drøftingsmøte
 • Kommuner med grenseoverganger og trafikknutepunkter
6. aug Orientering om regelverket for gjennomføring av cruisevirksomhet langs norskekysten og på Svalbard, samt om gjeldende regelverk knyttet til karantene for mannskap på cruiseskip
 • Regelverk for cruisevirksomhet og karantene
 • Alle aktører i cruisebransjen

Juli 2020

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet i juli 2020
Dato Tittel Innhold Mottaker
20. juli Råd til helsepersonell - utenlandsreiser og besøk av nærstående som kan ha SARS-CoV-2
 • Råd til helsepersonell om utenlandsreiser og besøk av nærstående som kan ha SARS-CoV-2
 • Alle landets helsepersonell
15. juli Veiledning om kommunenes tilsynsansvar overfor restaurant- og serveringsbransjen etter covid-19-forskriften og informasjon om servering av mat som buffet
 • Veiledning om kommunenes plikt til å føre tilsyn etter covid-19-forskriften, og informasjon i forbindelse med at forbudet mot buffetservering er opphevet.

  I e-post til fylkesmennene informerer vi om at forskriften nå også presiserer at servering av alkohol skal skje ved bordservering
 • Fylkesmenn
7. juli Smittevern i serverings- og restaurantbransjen - covid-19 - tilsyn
 • Oppfordring til kommunene om å styrke tilsynet med serverings- og restaurantbransjen i de store byene. 
 • Kommunene, via fylkesmenn
6. juli Brev til kommunene om informasjon til turister og andre innreisende
 • Økt innreise kan medføre økt smittepress, særlig i turistkommuner. Kommuner bør planlegge for hvordan tilreisende skal få informasjon.
 • Kommunene, via fylkesmenn
3. juli Operasjonalisering av testing, isolering, smittesporing og karantene (TISK) ved covid-19 i kommunene
 • Operasjonalisering av testing, isolering, smittesporing og karantene (TISK)
 • Kommuner

Juni 2020

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet i juni 2020
Dato Tittel Innhold Mottaker
23. juni Lovfortolkning om smittevernlovens regler om deling av opplysninger mellom kommuneleger om nærkontakter
 • Helsedirektoratets vurdering av kommunelegers rett og evt. plikt til å dele informasjon for smitteoppsporings- og overvåkingsformål
 • Fylkesmannen Vestfold og Telemark
 • Fylkeskommunene
 • FHI
 • HOD
12.  juni Økt innreise av turister til Norge og konsekvenser for smittevernet
 • Informasjon om smittevernberedskap i ferietiden
 • Kommuner
12. juni Forlengelse av midlertidig unntak fra krav om kundesignatur i forbindelse med Covid-19
 • Informasjon om forlengelse av midlertidig unntak fra krav om kundesignatur
 • Apotekforeningen
8. juni

Veileder Frivillige og tvungne smitteverntiltak (covid-19) med følgebrev

 • Helsedirektoratet gir en oppfølgende veiledning om gjennomføring av frivillige og tvungne smitteverntiltak mv.
 • Kommuner
 • Helseforetak
 • Fylkesmenn
4. juni Endring i rapporteringshyppighet - prevalensregistrering og rapportering om antall innlagte
på sykehus med påvist covid-19
 • Rapportering av antall innlagte med påvist covid-19 gjøres kun på hverdager
 • Regionale helseforetak

Mai 2020

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet i mai 2020
Dato Tittel Innhold Mottaker
29. mai Gjenåpning av kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Gjenåpning av tjenester og tilbud
 • Besøk
 • Forsvarlig utgang
 • Fylkesmenn
26. mai Fylkesmennenes og kontrollkommisjonenes virke under utbruddet av covid-19 - Midlertidige føringer for møtevirksomhet og saksbehandling iht. psykisk helsevernloven trekkes tilbake
 • Brev av 17. mars og 28. april om fylkesmennenes og kontrollkommisjonenes oppgaver iht. psykisk helsevernloven trekkes tilbake.
 • Fylkesmenn
 • Kontrollkommisjoner
15. mai Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratets svar på oppdrag fra HOD om ferie- og fritidsreiser
 • Oversendte råd
 • Helse- og omsorgsdepartementet
15. mai Svar på oppdrag fra HOD om tydeliggjøring av svar på oppdrag 58-4 om karantenepraksis og svar på oppdrag 74 om innreisekarantene  
 • Helse- og omsorgsdepartementet
11. mai Oversendelse - smittevernveileder for idrett under covid-19-utbruddet 2020
 • Oversendt veileder i smittevern for idrett 
 • Helse- og omsorgsdepartementet
7. mai

Utfyllende informasjon til kommunene vedrørende oppdrag om utvidelse av prøvetakingskapasiteten ved covid-19 med vedlegg (momenter ved gjennomføring av økt testing for covid-19 i kommunene)

 • Utfyllende informasjon til kommunene vedrørende oppdrag om utvidelse av prøvetakingskapasiteten ved covid-19
 • Kommuner
6. mai Helsedirektoratets svar på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om besøksstans og sosial isolering under covid 19-pandemien
 • Svar på hvordan oppdraget skal løses.
 • Helse- og omsorgsdepartementet

April 2020

Brev 16. april – 30. april

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 16.–30. april 2020
Dato Tittel Innhold Mottaker
30. apr Informasjon om endring i diagnosekode for Covid-19 i ICPC-2 - Ny kode for bekreftet smitte
 • Nye og mer presise diagnosekoder om korona til bruk for fastlegene og primærhelsetjenesten
 • Fylkesmenn
 • Fastleger og legevaktsleger
 • FHI
 • RHF
 • Arbeids- og velferdsdir.
 • Legeforeningen
 • Norsk forening for allmennmedisin (NFA)
 • Allmennlegeforeningen (AF)
 • Senter for Kvalitet i legekontor (SKIL)
 • Direktoratet for e-helse
28. apr

Prioriteringsråd til sykehjem og hjemmebaserte tjenester (covid-19) med følgebrev

 • Prioriteringsråd til sykehjem og hjemmebaserte tjenester
 • Kommuner
 • Fylkesmenn
 • Regionale helseforetak
28. apr Ivaretakelse av rettssikkerheten til pasienter i tvungent psykisk helsevern under Covid-19-pandemien m.m. trukket tilbake. Se brev av 26. mai. 
 • pasientenes rett til privatliv og familieliv
 • Kontrollkommisjonenes møter
 • Sivilombudsmannens besøk ved Helse Stavanger HF
 • direktoratets nyeste fortolkninger av psykisk helsevernlov og forskrift
 • Institusjonene og kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet
28. apr Det regionale helseforetakets ansvar for å sørge for forsvarlig isolering i sykehus – Lovfortolkning – Smittevernloven § 7-3
 • forsvarlig isolering av smittede enkeltpersoner med utfordringer knyttet til rus og/eller psykiske lidelser
 • KS
24. apr

Utvidelse av prøvetakingskapasiteten for Covid-19 i alle kommuner - oppdrag fra Helsedirektoratet

Vedlegg: Rutine for innkjøp og fordeling av prøvetakingsutstyr

 • Oppdrag om å øke testkapasiteten i kommunene
 • Kommuner
22. apr Midlertidig unntak fra krav om kundesignatur i forbindelse med covid-19
 • Unntak fra krav om kundesignatur videreføres frem til 15. juni 2020 med mulighet for forlengelse etter ny vurdering. 
 • Helfo
 • Apotekforeningen
 • Apotekforeningen BNU
21. apr Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19 pandemien - oppdatering
 • Hvordan helse- og omsorgstjenestene kan etablere mer normal drift samtidig som det arbeides videre med planene for behandling av et høyt antall covid-19-pasienter.
 • Fylkesmenn
 • Regionale helseforetak
21. apr Presisering av anbefaling - tilbud om medikamentell abort i avtalepraksis under covid-19- pandemi - 2019-nCoV
 • Presisering av brevet fra 16. mars 2020
 • Fylkesmenn
 • Regionale helseforetak

Brev 1. april – 15. april

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 1.–15. april 2020
Dato Tittel Innhold Mottaker
8. apr

Kommunenes ansvar for å fordele smittevernutstyr til fastleger

 • Anbefalinger
 • Fylkesmenn
7. apr Helsedirektoratets anbefaling om tiltak mot utbruddet av koronavirus i Norge
 • Anbefalinger
 • Helse- og omsorgsdepartementet
7. apr Høring - notat vedrørende prioritering i forbindelse med covid-19 - sykehjem og
hjemmebaserte tjenester
 • Høringsutkast -> Erstattet av prioriteringsråd av 28. april 2020
 • Se listen over høringsinstanser i høringsnotatet 
5. apr Henvendelse angående alpinanlegg
 • Svar på spørsmål om alpinanlegg omfattes av stenge- eller forbudsbestemmelsene
 • Bykle kommune
3. apr Informasjon til utdanningsinstitusjoner om lisens til helsefaglige studenter
 • Lisens til helsefaglige studenter (ny forskriftsbestemmelse)
 • Utdanningsinstitusjoner
 • Fylkeskommuner
3. apr Informasjon om midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av Covid-19

 

 • Regionale helseforetak

2. apr Det internasjonale helsereglement - IHR-forskriften
 • Informasjon til de som utsteder hygienesertifikat for skip
 • Kommuner/havner
2. apr Praktisering av regelverk om individuell plan, koordinator og koordinering som følge av midlertidige endringer i helselovgivningen fra 27.03.2020 – veiledning til tjenestene
 • Veiledning til tjenestene
 • Kommuner
 • Helseforetak
 • Fylkesmenn

Mars 2020

31. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 31. mars 2020
Tittel Innhold Mottaker
Henvendelse angående telefonkonsultasjonstakst - tannleger
 • Telefonkonsultasjonstakst for tannleger ifm. covid-19
 • Den norske tannlegeforening

27. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 27. mars 2020
Tittel Innhold Mottaker

Veileder Frivillige og tvungne smitteverntiltak (covid-19) med følgebrev

 • Rettsgrunnlag for gjennomføring av smitteverntiltak
 • Kommuner og fylkesmenn
Tilgjengelighet og behov for pulsoksymetre og medisinsk oksygen i kommuner  
 • Fylkesmenn

26. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 26. mars 2020

Tittel Innhold Mottaker
Arbeidsgivere bør så langt som mulig skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er gravide eller i risikogrupper for alvorlig sykdom og død ved smitte av SARS-CoV-2
 • Anbefalte tiltak for å skjerme ansatte som er gravide eller risikogrupper
 • Regionale helseforetak

25. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 25. mars 2020
Tittel Innhold Mottaker
Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19 pandemien
 • Notatet erstatter prioriteringsbrev av 19. mars
 • Prioritering og råd
 
Planlagt transport fra flyplass til mottagende sykehus av pasienter som ankommer fra utlandet
 • Rutiner for transport av pasienter fra flyplass til mottakende sykehus
 • OUS HF - Ullevål sykehus

23. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 23. mars 2020
Tittel Innhold Mottaker
Isolasjonsbestemmelser bønder med stell av dyr
 • Hvordan bønder i isolasjon eller karantene kan forholde seg til dyrestell
 • Mattilsynet

20. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 20. mars 2020
Tittel Innhold Mottaker
Fylkesmennene bes sikre at kommunene ivaretar sitt sørge-for-ansvar for at befolkningen tilbys nødvendige allmennlegetjenester
 • Oppfølging av kommunene for at befolkningen får tilgang til nødvendige allmennlegetjenester
 • Kommuner
 • Fylkesmenn

Vedtak om unntak fra kravene gitt i gjeldende regelverk ved anskaffelse av smittevernutstyr

 • Unntak fra krav for å sikre tilgang til smittevernutstyr
 • Sykehusinnkjøp HF

19. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 19. mars 2020
Tittel Innhold Mottaker
Midlertidige føringer for gjennomføring av tre mnd. kontrollundersøkelser, jf. psykisk helsevernloven § 4-9, under Covid-19
 • Midlertidige føringer for gjennomføringen av og frister for kontrollundersøkelsene
 • Regionale helseforetak / helseforetakene
 • Kontrollkommisjonene i psykisk helsevern

Prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19 epidemien

 • Høringsutkast -> Erstattet av prioriteringsnotat av 25. mars
 • Kommuner
 • Fylkesmenn
 • RHFer

18. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 18. mars 2020
Tittel Innhold Mottaker
Krav om rapportering av kapasitet til å hjelpe i forbindelse med covid-19 pandemien
 • Aktuelle aktører utenfor offentlig helsetjeneste

17. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 17. mars 2020
Tittel Innhold Mottaker
Vedtak etter helsekravforskriften § 22 jf. §§ 15 og 17 – forlengelse av helseerklæringers gyldighet
 • Forlengelse av helseerklæring for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs
 • Aktuelle etater
 • Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner

Revidert brev om opprettholdelse av varetransport og vei-infrastruktur i forbindelse med Covid-19

 • Presisering: Opprettholde varetransport/ vei-infrastruktur i forbindelse med Covid-19  
 • Kommuner
 • Fylkesmenn
 • Statens Vegvesen
 • Vegdirektoratet
Apotekpersonell er å anse som ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid og skal derfor testes for koronavirus på lik linje med annet helsepersonell
 • Testing av apotekpersonell
 • Regionale helseforetak
 • Kommuner
 • Fylkesmenn
 • Apotekforeningen
Midlertidige føringer for kontrollkommisjonenes og fylkesmennenes oppgaver etter psykisk helsevernloven under utbruddet av Covid-19 virus - trukket tilbake. Se brev av 26. mai. 
 • Midlertidige, supplerende føringer under utbruddet av Covid-19
 • Kontrollkommisjonene
 • Fylkesmenn
 • Regionale helseforetak
Prosedyre for håndtering av covid-19-positive mødre og deres nyfødte - 2019-nCoV
 • Henvisning til prosedyre hos Norsk barnelegeforening 
 • RHFer

16. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 16. mars 2020
Tittel Innhold Mottaker

Brev til alle kommuner om at de må opprettholde varetransport/ vei-infrastruktur i forbindelse med Covid-19

- Se revidert versjon over ("Brev 17. mars"). 

 • Opprettholde varetransport/ vei-infrastruktur i forbindelse med Covid-19  
 • Kommuner
Tilbud om medikamentell abort i avtalepraksis under covid-19-pandemi - 2019-nCoV
 • Sikre tilbud om medikamentell abort
 • Fylkesmenn

15. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 15. mars 2020
Tittel  Innhold Mottaker
Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om stenging av
virksomhet
 • Kommuner
 • Berørte organisasjoner

14. mars 

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 14. mars 2020
Tittel Innhold Mottaker
Anmodning til den offentlige tannhelsetjenesten om etablering av tilbud om akuttbehandling til befolkningen under Covid-19
 • Etablere tilbud om akuttbehandling
 • Ledere i den offentlige tannhelsetjenesten
 • Fylkesmenn
Anmodning om etablering av tilbud om akuttbehandling i munnhule og kjeveområde ved Det
odontologisk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Etablere midlertidig tilbud om nødvendig akuttbehandling i munnhule og kjeveområde
 • Universitetet i Oslo
Adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner mm
 • Adgangskontroll og besøksstans for å beskytte sårbare pasienter
 • Fylkesmenn
 • Kommuner
 • RHF

13. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 13. mars 2020
Tittel Innhold Mottaker
Råd til begravelsesbyråer og gravferdsetater for håndtering av døde med covid-19
 • Råd for håndtering av døde med covid-19
 • Virke Gravferd
Bandagistenes Næringspolitiske Utvalg - Spørsmål om ansatte ved bandasjistvirksomheter omfattes av gruppen personell som skal gis et tilbud til barn
 • Svar på spørsmål om ansatte ved bandasjistvirksomheter omfattes av gruppen personell som skal gis et tilbud til barn ,ifm. stenging av skoler og barnehager
 • Bandagistenes Næringspolitiske Utvalg
Vedtak etter lov om helsemessig og sosial beredskap § 4-1 første ledd om forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling
 • Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling
 

12. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 12. mars 2020
Tittel Innhold Mottaker
Midlertidig unntak til krav om kundesignatur i forbindelse med utlevering på apotek
 • Unntak fra krav om kundesignatur på apotek

 

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om karantene (isolering) etter reiser utenfor Norden 

Vedtaket er erstattet av FOR-202-03-13-287 (lovdata.no)

English version: Decision under the Act relating to control of communicable diseases, section 4-1, second paragraph, on quarantine (isolation) after travelling outside the Nordic region

This decision is no longer valid. 

 • Karantene (isolering) etter reise utenfor Norden
 • English: Quarantine (isolation)
 
Plikt for leger til å delta i forebygging av en allmennfarlig smittsom sykdom etter vedtak
 • Plikt for leger til å delta i forebygging
 • Fastleger
 • Kommuner
 • Fylkeskommuner
Kartlegge akutt behov for personlig smittevernutstyr (PPE) i kommuner (xlsx)
 • Fylkesmannen har ansvaret for å samle inn behov for personlig smittevernutstyr (PPE) i alle kommuner i fylket
 • Frist: Så fort som mulig og innen 20.03.20
 • Fylkesmenn
Koordinering av innkjøp og fordeling av personlig smittevernutstyr til helseforetak og den kommunale helse- og omsorgstjenesten
 • Koordinering og fordeling av smittevernutstyr
 • Kommuner
 • Fylkesmenn
Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om møteforbud og stenging av virksomhet
 • Møteforbud
 • Stenging av virksomheter
   
 • Vedtaket er forlenget til og med 27.03.20
 • Kommuner
 • Barnehager
 • Barneskoler
 • Ungdomsskoler
 • Videregående skoler
 • Universiteter og høyskoler
 • Andre utdanningsinst. 
Vedtak etter lov om helsemessig og sosial beredskap § 4-1 første ledd om forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling
 • Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling
 

11. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 11. mars 2020
Last ned brev Innhold i brevet Mottaker
Krav om innrapportering ifm. covid-19 epidemien
 • Rapportering om kapasitetssituasjon ved sykehusene
 • Regionale helseforetak
 • Diakonhjemmet sykehus
 • Haraldsplass diakonale sykehus
 • Lovisenberg sykehus
Helseforetakene anmodes om å iverksette tiltak for å sikre tilstrekkelig behandlingskapasitet
 • Iverksette tiltak for å sikre tilstrekkelig behandlingskapasitet
 • Helseforetakene
Anbefaling om å avlyse eller utsette kurs i akuttmedisin for legevakter og LIS1
 • Anbefaling om at alle kurs i akuttmedisin for legevaktleger og LIS1 f.o.m. i dag og ut april avlyses og at senere planlagte kurs vurderes utsatt.
 • Fylkesmenn
Brev til landets arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner i forbindelse med COVID-19 utbruddet
 • Råd om hjemmekontor og fleksibel arbeidstid
 • Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner
Korona - Be om bistand fra frivillig sektor og sørg for gode hygienetiltak på kollektivtransport
 • Bistand fra frivillig sektor
 • Hygienetiltak på kollektivtransport
 • Kommuner
 • Fylkeskommuner
 • Fylkesmenn

10. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 10. mars 2020
Last ned brev Innhold i brevet Mottaker
Avlysning av store arrangementer
 • Anbefalinger for store arrangementer
 • Kommuner
Brev til landets kommuner med flyplasser
 • Håndtering av reisende fra smitteområder
 • Kommuner med flyplasser

1. mars – 9. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 1.-9. mars 2020
Dato Last ned brev Innhold i brevet Mottaker
9. mars Informasjon til Fylkesmenn og kystkommuner om håndtering av skip med mistenkt eller kjent smitte om bord
 • Håndtering av skip med mistenkt eller kjent smitte om bord.
 • Fylkesmenn
 • Kystkommuner
6. mars Restriksjoner for besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser
 • Besøksrestriksjoner
 • Kommuner
6, mars Informasjon til fastleger knyttet til beredskap
 • Kommunikasjon ved beredskap
 • Fastleger
6. mars Innspill til kommunal beredskapsplan covid-19
 • Konsekvenser for kommunen av mulig kapasitetsproblem i spesialisthelsetjenesten
 • Hjemmekarantene og hjemmeisolering
 • Kommunale heldøgnsinstitusjoner
 • Omplassering av beboere på sykehjem
 • Hjemmetjenesten og ulike pasientgrupper
 • Kommuner
6. mars Covid-19 - Informasjon om ny diagnosekode i ICPC-2 og fritak fra egenandel
 • Ny diagnosekode i ICPC-2
 • Fritak fra egenandel
 • Fylkesmenn
 • Helse Midt-Norge
 • Helse Nord
 • Helse Sør-Øst
 • Helse Vest
 • Fastleger
 • Legevakter
3. mars Truende mangelsituasjon for smittevernutstyr og tiltak i primærhelsetjenesten
 • Smittevernutstyr
 • Fylkesmenn
 • Kommuner
2. mars Råd om organisering av smitteverntiltak i kommunen
 • Beredskapsplanlegging
 • Håndtere henvendelser fra innbyggere
 • Prøvetaking
 • Smittevernutstyr
 • Samhandling med spesialisthelsetjenesten
 • Fylkesmenn
 • Kommuner
1. mars Oppdaterte råd for helse- og omsorgstjenesten - utbrudd av covid-19
 • Helsepersonell som har vært i smitteområder
 • Arbeidsgivers ansvar for å vurdere forsvarlighet
 • Helse Midt-Norge

Februar 2020

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet i februar 2020
Dato Last ned brev Innhold i brevet Mottaker
10. februar Informasjon til helsepersonell om håndtering av mistenkt koronavirus-infeksjon
 • Plikt til å videreformidle informasjon
 • Råd til AMK-sentraler og kommuneleger i flyplasskommuner
 • Helse Midt-Norge
 • Helse Nord
 • Helse Sør-Øst
 • Helse Vest
 • Kommuner
5. februar Nytt coronavirus - oppfølging av oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet
 • Transport av pasienter
 • Legemidler, medisinsk utstyr og forbruksmateriell
 • Tiltak på Svalbard
 • HOD

Januar 2020

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet i januar 2020
Dato Last ned brev Innhold i brevet Mottaker
31. januar Oppdrag til de regionale helseforetak og fylkesmennene om smittevernberedskap i forbindelse med nytt coronavirus nCoV-2019
 • Oppdragsbeskrivelse
 • Beredskapsplanlegging
 • Meldeplikt MSIS
 • Hjemmeisolering
 • Helse Midt-Norge
 • Helse Nord
 • Helse Sør-Øst
 • Helse Vest
 • Fylkesmenn
30. januar Informasjon til de regionale helseforetakene, fylkesmennene og kommunene
 • Varsel om utbrudd av koronavirus
 • Helse Midt-Norge
 • Helse Nord
 • Helse Sør-Øst
 • Helse Vest
 • Fylkesmenn
 • Kommuner
22. januar

Informasjon til helsepersonell om håndtering av personer med mistenkt smitte av koronavirus

 • Råd for håndtering av personer som er mistenkt smittet av koronavirus.
 • Helse Midt-Norge
 • Helse Nord
 • Helse Sør-Øst
 • Helse Vest
 • Kommuner

Først publisert: 22.01.2020 Sist faglig oppdatert: 31.12.2020 Se tidligere versjoner