Brev fra Helsedirektoratet (covid-19)

Brev sendt til helsetjenesten, kommuner, fylkesmenn og andre offentlige instanser.

Tips: Vend mobil/nettbrett på langs for bedre lesbarhet på liten skjerm. 

 • Orientering til alle aktører i cruisebransjen om regelverket for gjennomføring av cruisevirksomhet langs norskekysten og på Svalbard, samt om gjeldende regelverk knyttet til karantene for mannskap på cruiseskip  

Brev desember

Dato Tittel Innhold Mottaker
3. des
 • Presisering av bestemmelsene om arrangementer
 • Frivillighet Norge
3. des
 • Informasjon om bruk av hurtigtest
 • Alle landets kommuner

Brev november

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet i november
Dato Tittel Innhold Mottaker
13. nov
 • Brev med informasjon om evaluering av antigen hurtigtest, og vedlegg med anbefaling
  for bruk av hurtigtester.
 • Alle landets kommuner
 • Regionale helseforetak
 • Fylkesmenn
12. nov
 • Helsedirektoratet ber kommunene om å legge inn nye ordre på munnbind som innebærer en tredobling av det som fremkommer i forbrukskalkulatoren for smittevernutstyr.
 • Alle landets kommuner
11. nov.
 • Ved håndtering av større utbrudd er det ønskelig at smitteverntiltak er godt samordnet innenfor en bo- og arbeidsmarkedsregion.
 • Bærum kommune
 • Asker kommune
11. nov
 • Helsedirektoratets anbefaling om at landskampen avlyses.
 • Norges Fotballforbund
 • Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

7. nov
 • Informasjon om at rødt tiltaksnivå bør innføres på videregående skoler i kommuner med høyt smittenivå.
 • Alle landets kommuner
6. nov
 • Oppfordring til kommunene om å tilby tester til arbeids- og oppdragsgiver i Norge for alle arbeidsreisende i tilfeller der det ikke finnes et tilfredsstillende privat tilbud.
 • Alle landets kommuner
 • Fylkesmenn
3. nov
 • Veiledere, anbefalinger og råd blir oppdatert om barn og unge
 • Fylkesmenn
2. nov
 • Klargjøring om når EpiShuttle kuvøse skal brukes
 • Helse Nord RHF

Brev oktober

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet i oktober
Dato Tittel Innhold Mottaker
27. okt
 • Rapporteringer i helger skal nå gjenopptas fra og med lørdag 31.oktober.
 • Regionale helseforetak
 • Diakonhjemmet Sykehus 
 • Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
16. okt.
 • Evaluering av ordningen med testsentre ved grensepasseringer, og beslutning om videre drift.
 • Alle landets kommuner
 • Fylkesmenn
15. okt.
 • Informasjon om vurdering knyttet til innholdet i reisekarantene etter covid-19-forskriften.
 • Fylkesmenn
15. okt.
 • Informasjon om at testsentrene ved vei skal avvikles innen 15.11
 • At dette skal gjøres i dialog med Helsedirektoratet
 • Kommunen oppfordres til å finne fornuftig bruk av infrastruktur og personell etter avviklingen, f.eks. testing av pendlere.
 • Eidskog kommune
 • Meråker kommune
 • Halden kommune
 • Marker kommune
9. okt.
 • Vurdere kommunale tiltak ifm. lettelser i nasjonale tiltak
 • Kommunene i Viken fylke
2. okt.
 • Informasjon om nasjonale forventninger til kommunenes håndtering av covid-19-pandemien. 
 • Alle landets kommuner
 • Fylkesmenn

Brev september

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet i september
Dato Tittel Innhold Mottaker
29. sept. Helsedirektoratet og Nav kan bistå i rekrutteringsprosesser under covid-19
 • Veiledning og tips knyttet til rekruttering 
 • Alle landets kommuner
25. sept. Notat fra FHI og Helsedirektoratet om vurdering og aktuelle tiltak ved økt forekomst av covid-19 i Oslo
 • Vurdering og anbefaling om kraftigere virkemidler p.g.a. smittesituasjonen i Oslo
 • Oslo kommune v/byrådsavdelingen
23. sept. Innkjøp av personlig smittevernutstyr (PVU) i kommuner – tilbake til ordinære ansvarsforhold fra nyttår
 • Informasjon om at den midlertidige nasjonale innkjøpsordningen fortsetter ut 2020
 • Alle landets kommuner
15. sept. Testing av driftskritisk personell i kritiske samfunnsfunksjoner
 • Informasjon om testing av driftskritisk personell i kritiske samfunnsfunksjoner
 • Alle landets kommuner
14. sept. Rammeverk for testsentre ved grenseoverganger
 • Tydeliggjøring av rammeverket på bakgrunn av erfaringer fra kommunene
 • Kommuner med grenseoverganger og trafikknutepunkter


Brev august

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet i august
Dato Tittel Innhold Mottaker
28. aug. MSIS-meldinger er avgjørende for håndteringen av covid-19-epidemien - Rask innsending må prioriteres av legene
 • Informasjon om innsending av MSIS-meldinger
 • Alle landets kommuner
24. aug.  Endringer i Helsedirektoratets anbefalinger for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner
 • Informasjon om endringer i koronaveilederens kapittel om  besøk i  helse- og omsorgsinstitusjoner
 • Fylkesmenn
19. aug.  Bruk av personellressurser ved TISK
 • Informasjon om bruk av helsepersonell for å ta virusprøver
 • Alle landets kommuner
18. aug Etablering av testsentre for covid-19 ved større grenseoverganger i Norge
 • Informasjon om testsentre
 • Alle landets kommuner
9. aug Etablering av koronatestsentre ved grensepassering inn i Norge
 • Invitasjon til informasjons- og drøftingsmøte
 • Kommuner med grenseoverganger og trafikknutepunkter
  Orientering om regelverket for gjennomføring av cruisevirksomhet langs norskekysten og på Svalbard, samt om gjeldende regelverk knyttet til karantene for mannskap på cruiseskip
 • Regelverk for cruisevirksomhet og karantene
 • Alle aktører i cruisebransjen

 

 

Brev juli

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet i juli
Dato Tittel Innhold Mottaker
20. juli Råd til helsepersonell - utenlandsreiser og besøk av nærstående som kan ha SARS-CoV-2
 • Råd til helsepersonell om utenlandsreiser og besøk av nærstående som kan ha SARS-CoV-2
 • Alle landets helsepersonell
15. juli Veiledning om kommunenes tilsynsansvar overfor restaurant- og serveringsbransjen etter covid-19-forskriften og informasjon om servering av mat som buffet
 • Veiledning om kommunenes plikt til å føre tilsyn etter covid-19-forskriften, og informasjon i forbindelse med at forbudet mot buffetservering er opphevet.

  I e-post til fylkesmennene informerer vi om at forskriften nå også presiserer at servering av alkohol skal skje ved bordservering
 • Fylkesmenn
7. juli Smittevern i serverings- og restaurantbransjen - covid-19 - tilsyn
 • Oppfordring til kommunene om å styrke tilsynet med serverings- og restaurantbransjen i de store byene. 
 • Kommunene, via fylkesmenn
6. juli Brev til kommunene om informasjon til turister og andre innreisende
 • Økt innreise kan medføre økt smittepress, særlig i turistkommuner. Kommuner bør planlegge for hvordan tilreisende skal få informasjon.
 • Kommunene, via fylkesmenn
3. juli Operasjonalisering av testing, isolering, smittesporing og karantene (TISK) ved covid-19 i kommunene
 • Operasjonalisering av testing, isolering, smittesporing og karantene (TISK)
 • Kommuner

Brev juni

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet i juni
Dato Tittel Innhold Mottaker
23. juni Lovfortolkning om smittevernlovens regler om deling av opplysninger mellom kommuneleger om nærkontakter
 • Helsedirektoratets vurdering av kommunelegers rett og evt. plikt til å dele informasjon for smitteoppsporings- og overvåkingsformål
 • Fylkesmannen Vestfold og Telemark
 • Fylkeskommunene
 • FHI
 • HOD
12.  juni Økt innreise av turister til Norge og konsekvenser for smittevernet
 • Informasjon om smittevernberedskap i ferietiden
 • Kommuner
12. juni Forlengelse av midlertidig unntak fra krav om kundesignatur i forbindelse med Covid-19
 • Informasjon om forlengelse av midlertidig unntak fra krav om kundesignatur
 • Apotekforeningen
8. juni

Veileder Frivillige og tvungne smitteverntiltak (covid-19) med følgebrev

 • Helsedirektoratet gir en oppfølgende veiledning om gjennomføring av frivillige og tvungne smitteverntiltak mv.
 • Kommuner
 • Helseforetak
 • Fylkesmenn
4. juni Endring i rapporteringshyppighet - prevalensregistrering og rapportering om antall innlagte
på sykehus med påvist covid-19
 • Rapportering av antall innlagte med påvist covid-19 gjøres kun på hverdager
 • Regionale helseforetak

 

Brev mai

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet i mai
Dato Tittel Innhold Mottaker
29. mai Gjenåpning av kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Gjenåpning av tjenester og tilbud
 • Besøk
 • Forsvarlig utgang
 • Fylkesmenn
26. mai Fylkesmennenes og kontrollkommisjonenes virke under utbruddet av covid-19 - Midlertidige føringer for møtevirksomhet og saksbehandling iht. psykisk helsevernloven trekkes tilbake
 • Brev av 17. mars og 28. april om fylkesmennenes og kontrollkommisjonenes oppgaver iht. psykisk helsevernloven trekkes tilbake.
 • Fylkesmenn
 • Kontrollkommisjoner
15. mai Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratets svar på oppdrag fra HOD om ferie- og fritidsreiser
 • Oversendte råd
 • Helse- og omsorgsdepartementet
15. mai Svar på oppdrag fra HOD om tydeliggjøring av svar på oppdrag 58-4 om karantenepraksis og svar på oppdrag 74 om innreisekarantene  
 • Helse- og omsorgsdepartementet
11. mai Oversendelse - smittevernveileder for idrett under covid-19-utbruddet 2020
 • Helse- og omsorgsdepartementet
7. mai

Utfyllende informasjon til kommunene vedrørende oppdrag om utvidelse av prøvetakingskapasiteten ved covid-19 med vedlegg (momenter ved gjennomføring av økt testing for covid-19 i kommunene)

 • Utfyllende informasjon til kommunene vedrørende oppdrag om utvidelse av prøvetakingskapasiteten ved covid-19
 • Kommuner
6. mai Helsedirektoratets svar på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om besøksstans og sosial isolering under covid 19-pandemien
 • Svar på hvordan oppdraget skal løses.
 • Helse- og omsorgsdepartementet

 

Brev 16. april – 30. april

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 16.–30. april
Dato Tittel Innhold Mottaker
30. apr Informasjon om endring i diagnosekode for Covid-19 i ICPC-2 - Ny kode for bekreftet smitte
 • Nye og mer presise diagnosekoder om korona til bruk for fastlegene og primærhelsetjenesten
 • Fylkesmenn
 • Fastleger og legevaktsleger
 • FHI
 • RHF
 • Arbeids- og velferdsdir.
 • Legeforeningen
 • Norsk forening for allmennmedisin (NFA)
 • Allmennlegeforeningen (AF)
 • Senter for Kvalitet i legekontor (SKIL)
 • Direktoratet for e-helse
28. apr

Prioriteringsråd til sykehjem og hjemmebaserte tjenester (covid-19) med følgebrev

 • Prioriteringsråd til sykehjem og hjemmebaserte tjenester
 • Kommuner
 • Fylkesmenn
 • Regionale helseforetak
28. apr Ivaretakelse av rettssikkerheten til pasienter i tvungent psykisk helsevern under Covid-19-pandemien m.m. trukket tilbake. Se brev av 26. mai. 
 • pasientenes rett til privatliv og familieliv
 • Kontrollkommisjonenes møter
 • Sivilombudsmannens besøk ved Helse Stavanger HF
 • direktoratets nyeste fortolkninger av psykisk helsevernlov og forskrift
 • Institusjonene og kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet
28. apr Det regionale helseforetakets ansvar for å sørge for forsvarlig isolering i sykehus – Lovfortolkning – Smittevernloven § 7-3
 • forsvarlig isolering av smittede enkeltpersoner med utfordringer knyttet til rus og/eller psykiske lidelser
 • KS
24. apr

Utvidelse av prøvetakingskapasiteten for Covid-19 i alle kommuner - oppdrag fra Helsedirektoratet

Vedlegg: Rutine for innkjøp og fordeling av prøvetakingsutstyr

 • Oppdrag om å øke testkapasiteten i kommunene
 • Kommuner
22. apr Midlertidig unntak fra krav om kundesignatur i forbindelse med covid-19
 • Unntak fra krav om kundesignatur videreføres frem til 15. juni 2020 med mulighet for forlengelse etter ny vurdering. 
 • Helfo
 • Apotekforeningen
 • Apotekforeningen BNU
21. apr Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19 pandemien - oppdatering
 • Hvordan helse- og omsorgstjenestene kan etablere mer normal drift samtidig som det arbeides videre med planene for behandling av et høyt antall covid-19-pasienter.
 • Fylkesmenn
 • Regionale helseforetak
21. apr Presisering av anbefaling - tilbud om medikamentell abort i avtalepraksis under covid-19- pandemi - 2019-nCoV
 • Presisering av brevet fra 16. mars 2020
 • Fylkesmenn
 • Regionale helseforetak

Brev 1. april – 15. april

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 1.–15. april
Dato Tittel Innhold Mottaker
8. apr

Kommunenes ansvar for å fordele smittevernutstyr til fastleger

 • Anbefalinger
 • Fylkesmenn
7. apr Helsedirektoratets anbefaling om tiltak mot utbruddet av koronavirus i Norge
 • Anbefalinger
 • Helse- og omsorgsdepartementet
7. apr Høring - notat vedrørende prioritering i forbindelse med covid-19 - sykehjem og
hjemmebaserte tjenester
 • Høringsutkast -> Erstattet av prioriteringsråd av 28. april 2020
 • Se listen over høringsinstanser i høringsnotatet 
5. apr Henvendelse angående alpinanlegg
 • Svar på spørsmål om alpinanlegg omfattes av stenge- eller forbudsbestemmelsene
 • Bykle kommune
3. apr Informasjon til utdanningsinstitusjoner om lisens til helsefaglige studenter
 • Lisens til helsefaglige studenter (ny forskriftsbestemmelse)
 • Utdanningsinstitusjoner
 • Fylkeskommuner
3. apr Informasjon om midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av Covid-19

 

 • Regionale helseforetak

2. apr Det internasjonale helsereglement - IHR-forskriften
 • Informasjon til de som utsteder hygienesertifikat for skip
 • Kommuner/havner
2. apr Praktisering av regelverk om individuell plan, koordinator og koordinering som følge av midlertidige endringer i helselovgivningen fra 27.03.2020 – veiledning til tjenestene
 • Veiledning til tjenestene
 • Kommuner
 • Helseforetak
 • Fylkesmenn

 

Brev 31. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 31. mars
Tittel Innhold Mottaker
Henvendelse angående telefonkonsultasjonstakst - tannleger
 • Telefonkonsultasjonstakst for tannleger ifm. covid-19
 • Den norske tannlegeforening

Brev 27. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 27. mars
Tittel Innhold Mottaker

Veileder Frivillige og tvungne smitteverntiltak (covid-19) med følgebrev

 • Rettsgrunnlag for gjennomføring av smitteverntiltak
 • Kommuner og fylkesmenn
Tilgjengelighet og behov for pulsoksymetre og medisinsk oksygen i kommuner  
 • Fylkesmenn

Brev 26. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 26. mars

Tittel Innhold Mottaker
Arbeidsgivere bør så langt som mulig skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er gravide eller i risikogrupper for alvorlig sykdom og død ved smitte av SARS-CoV-2
 • Anbefalte tiltak for å skjerme ansatte som er gravide eller risikogrupper
 • Regionale helseforetak

 

Brev 25. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 25. mars
Tittel Innhold Mottaker
Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19 pandemien
 • Notatet erstatter prioriteringsbrev av 19. mars
 • Prioritering og råd
 
Planlagt transport fra flyplass til mottagende sykehus av pasienter som ankommer fra utlandet
 • Rutiner for transport av pasienter fra flyplass til mottakende sykehus
 • OUS HF - Ullevål sykehus

Brev 23. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 23. mars
Tittel Innhold Mottaker
Isolasjonsbestemmelser bønder med stell av dyr
 • Hvordan bønder i isolasjon eller karantene kan forholde seg til dyrestell
 • Mattilsynet

Brev 20. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 20. mars
Tittel Innhold Mottaker
Fylkesmennene bes sikre at kommunene ivaretar sitt sørge-for-ansvar for at befolkningen tilbys nødvendige allmennlegetjenester
 • Oppfølging av kommunene for at befolkningen får tilgang til nødvendige allmennlegetjenester
 • Kommuner
 • Fylkesmenn

Vedtak om unntak fra kravene gitt i gjeldende regelverk ved anskaffelse av smittevernutstyr

 • Unntak fra krav for å sikre tilgang til smittevernutstyr
 • Sykehusinnkjøp HF

Brev 19. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 19. mars
Tittel Innhold Mottaker
Midlertidige føringer for gjennomføring av tre mnd. kontrollundersøkelser, jf. psykisk helsevernloven § 4-9, under Covid-19
 • Midlertidige føringer for gjennomføringen av og frister for kontrollundersøkelsene
 • Regionale helseforetak / helseforetakene
 • Kontrollkommisjonene i psykisk helsevern

Prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19 epidemien

 • Høringsutkast -> Erstattet av prioriteringsnotat av 25. mars
 • Kommuner
 • Fylkesmenn
 • RHFer

Brev 18. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 18. mars
Tittel Innhold Mottaker
Krav om rapportering av kapasitet til å hjelpe i forbindelse med covid-19 pandemien
 • Aktuelle aktører utenfor offentlig helsetjeneste

Brev 17. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 17. mars
Tittel Innhold Mottaker
Vedtak etter helsekravforskriften § 22 jf. §§ 15 og 17 – forlengelse av helseerklæringers gyldighet
 • Forlengelse av helseerklæring for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs
 • Aktuelle etater
 • Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner

Revidert brev om opprettholdelse av varetransport og vei-infrastruktur i forbindelse med Covid-19

 • Presisering: Opprettholde varetransport/ vei-infrastruktur i forbindelse med Covid-19  
 • Kommuner
 • Fylkesmenn
 • Statens Vegvesen
 • Vegdirektoratet
Apotekpersonell er å anse som ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid og skal derfor testes for koronavirus på lik linje med annet helsepersonell
 • Testing av apotekpersonell
 • Regionale helseforetak
 • Kommuner
 • Fylkesmenn
 • Apotekforeningen
Midlertidige føringer for kontrollkommisjonenes og fylkesmennenes oppgaver etter psykisk helsevernloven under utbruddet av Covid-19 virus - trukket tilbake. Se brev av 26. mai. 
 • Midlertidige, supplerende føringer under utbruddet av Covid-19
 • Kontrollkommisjonene
 • Fylkesmenn
 • Regionale helseforetak
Prosedyre for håndtering av covid-19-positive mødre og deres nyfødte - 2019-nCoV
 • Henvisning til prosedyre hos Norsk barnelegeforening 
 • RHFer

Brev 16. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 16. mars
Tittel Innhold Mottaker

Brev til alle kommuner om at de må opprettholde varetransport/ vei-infrastruktur i forbindelse med Covid-19

- Se revidert versjon over ("Brev 17. mars"). 

 • Opprettholde varetransport/ vei-infrastruktur i forbindelse med Covid-19  
 • Kommuner
Tilbud om medikamentell abort i avtalepraksis under covid-19-pandemi - 2019-nCoV
 • Sikre tilbud om medikamentell abort
 • Fylkesmenn

Brev 15. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 15. mars
Tittel  Innhold Mottaker
Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om stenging av
virksomhet
 • Kommuner
 • Berørte organisasjoner

Brev 14. mars 

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 14. mars
Tittel Innhold Mottaker
Anmodning til den offentlige tannhelsetjenesten om etablering av tilbud om akuttbehandling til befolkningen under Covid-19
 • Etablere tilbud om akuttbehandling
 • Ledere i den offentlige tannhelsetjenesten
 • Fylkesmenn
Anmodning om etablering av tilbud om akuttbehandling i munnhule og kjeveområde ved Det
odontologisk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Etablere midlertidig tilbud om nødvendig akuttbehandling i munnhule og kjeveområde
 • Universitetet i Oslo
Adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner mm
 • Adgangskontroll og besøksstans for å beskytte sårbare pasienter
 • Fylkesmenn
 • Kommuner
 • RHF

Brev 13. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 13. mars
Tittel Innhold Mottaker
Råd til begravelsesbyråer og gravferdsetater for håndtering av døde med covid-19
 • Råd for håndtering av døde med covid-19
 • Virke Gravferd
Bandagistenes Næringspolitiske Utvalg - Spørsmål om ansatte ved bandasjistvirksomheter omfattes av gruppen personell som skal gis et tilbud til barn
 • Svar på spørsmål om ansatte ved bandasjistvirksomheter omfattes av gruppen personell som skal gis et tilbud til barn ,ifm. stenging av skoler og barnehager
 • Bandagistenes Næringspolitiske Utvalg
Vedtak etter lov om helsemessig og sosial beredskap § 4-1 første ledd om forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling
 • Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling
 

Brev 12. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 12. mars
Tittel Innhold Mottaker
Midlertidig unntak til krav om kundesignatur i forbindelse med utlevering på apotek
 • Unntak fra krav om kundesignatur på apotek

 

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om karantene (isolering) etter reiser utenfor Norden 

Vedtaket er erstattet av FOR-202-03-13-287 (lovdata.no)

English version: Decision under the Act relating to control of communicable diseases, section 4-1, second paragraph, on quarantine (isolation) after travelling outside the Nordic region

This decision is no longer valid. 

 • Karantene (isolering) etter reise utenfor Norden
 • English: Quarantine (isolation)
 
Plikt for leger til å delta i forebygging av en allmennfarlig smittsom sykdom etter vedtak
 • Plikt for leger til å delta i forebygging
 • Fastleger
 • Kommuner
 • Fylkeskommuner
Kartlegge akutt behov for personlig smittevernutstyr (PPE) i kommuner (xlsx)
 • Fylkesmannen har ansvaret for å samle inn behov for personlig smittevernutstyr (PPE) i alle kommuner i fylket
 • Frist: Så fort som mulig og innen 20.03.20
 • Fylkesmenn
Koordinering av innkjøp og fordeling av personlig smittevernutstyr til helseforetak og den kommunale helse- og omsorgstjenesten
 • Koordinering og fordeling av smittevernutstyr
 • Kommuner
 • Fylkesmenn
Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om møteforbud og stenging av virksomhet
 • Møteforbud
 • Stenging av virksomheter
   
 • Vedtaket er forlenget til og med 27.03.20
 • Kommuner
 • Barnehager
 • Barneskoler
 • Ungdomsskoler
 • Videregående skoler
 • Universiteter og høyskoler
 • Andre utdanningsinst. 
Vedtak etter lov om helsemessig og sosial beredskap § 4-1 første ledd om forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling
 • Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling
 

Brev 11. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 11. mars
Last ned brev Innhold i brevet Mottaker
Krav om innrapportering ifm. covid-19 epidemien
 • Rapportering om kapasitetssituasjon ved sykehusene
 • Regionale helseforetak
 • Diakonhjemmet sykehus
 • Haraldsplass diakonale sykehus
 • Lovisenberg sykehus
Helseforetakene anmodes om å iverksette tiltak for å sikre tilstrekkelig behandlingskapasitet
 • Iverksette tiltak for å sikre tilstrekkelig behandlingskapasitet
 • Helseforetakene
Anbefaling om å avlyse eller utsette kurs i akuttmedisin for legevakter og LIS1
 • Anbefaling om at alle kurs i akuttmedisin for legevaktleger og LIS1 f.o.m. i dag og ut april avlyses og at senere planlagte kurs vurderes utsatt.
 • Fylkesmenn
Brev til landets arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner i forbindelse med COVID-19 utbruddet
 • Råd om hjemmekontor og fleksibel arbeidstid
 • Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner
Korona - Be om bistand fra frivillig sektor og sørg for gode hygienetiltak på kollektivtransport
 • Bistand fra frivillig sektor
 • Hygienetiltak på kollektivtransport
 • Kommuner
 • Fylkeskommuner
 • Fylkesmenn

Brev 10. mars

Last ned brev Innhold i brevet Mottaker
Avlysning av store arrangementer
 • Anbefalinger for store arrangementer
 • Kommuner
Brev til landets kommuner med flyplasser
 • Håndtering av reisende fra smitteområder
 • Kommuner med flyplasser

Brev 1. mars – 9. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 1. mars - 9. mars
Dato Last ned brev Innhold i brevet Mottaker
9. mars Informasjon til Fylkesmenn og kystkommuner om håndtering av skip med mistenkt eller kjent smitte om bord
 • Håndtering av skip med mistenkt eller kjent smitte om bord.
 • Fylkesmenn
 • Kystkommuner
6. mars Restriksjoner for besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser
 • Besøksrestriksjoner
 • Kommuner
6, mars Informasjon til fastleger knyttet til beredskap
 • Kommunikasjon ved beredskap
 • Fastleger
6. mars Innspill til kommunal beredskapsplan covid-19
 • Konsekvenser for kommunen av mulig kapasitetsproblem i spesialisthelsetjenesten
 • Hjemmekarantene og hjemmeisolering
 • Kommunale heldøgnsinstitusjoner
 • Omplassering av beboere på sykehjem
 • Hjemmetjenesten og ulike pasientgrupper
 • Kommuner
6. mars Covid-19 - Informasjon om ny diagnosekode i ICPC-2 og fritak fra egenandel
 • Ny diagnosekode i ICPC-2
 • Fritak fra egenandel
 • Fylkesmenn
 • Helse Midt-Norge
 • Helse Nord
 • Helse Sør-Øst
 • Helse Vest
 • Fastleger
 • Legevakter
3. mars Truende mangelsituasjon for smittevernutstyr og tiltak i primærhelsetjenesten
 • Smittevernutstyr
 • Fylkesmenn
 • Kommuner
2. mars Råd om organisering av smitteverntiltak i kommunen
 • Beredskapsplanlegging
 • Håndtere henvendelser fra innbyggere
 • Prøvetaking
 • Smittevernutstyr
 • Samhandling med spesialisthelsetjenesten
 • Fylkesmenn
 • Kommuner
1. mars Oppdaterte råd for helse- og omsorgstjenesten - utbrudd av covid-19
 • Helsepersonell som har vært i smitteområder
 • Arbeidsgivers ansvar for å vurdere forsvarlighet
 • Helse Midt-Norge

Brev januar og februar

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet i januar og februar
Dato Last ned brev Innhold i brevet Mottaker
10. februar Informasjon til helsepersonell om håndtering av mistenkt koronavirus-infeksjon
 • Plikt til å videreformidle informasjon
 • Råd til AMK-sentraler og kommuneleger i flyplasskommuner
 • Helse Midt-Norge
 • Helse Nord
 • Helse Sør-Øst
 • Helse Vest
 • Kommuner
5. februar Nytt coronavirus - oppfølging av oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet
 • Transport av pasienter
 • Legemidler, medisinsk utstyr og forbruksmateriell
 • Tiltak på Svalbard
 • HOD
31. januar Oppdrag til de regionale helseforetak og fylkesmennene om smittevernberedskap i forbindelse med nytt coronavirus nCoV-2019
 • Oppdragsbeskrivelse
 • Beredskapsplanlegging
 • Meldeplikt MSIS
 • Hjemmeisolering
 • Helse Midt-Norge
 • Helse Nord
 • Helse Sør-Øst
 • Helse Vest
 • Fylkesmenn
30. januar Informasjon til de regionale helseforetakene, fylkesmennene og kommunene
 • Varsel om utbrudd av koronavirus
 • Helse Midt-Norge
 • Helse Nord
 • Helse Sør-Øst
 • Helse Vest
 • Fylkesmenn
 • Kommuner
22. januar

Informasjon til helsepersonell om håndtering av personer med mistenkt smitte av koronavirus

 • Råd for håndtering av personer som er mistenkt smittet av koronavirus.
 • Helse Midt-Norge
 • Helse Nord
 • Helse Sør-Øst
 • Helse Vest
 • Kommuner

Først publisert: 31.01.2020 Sist faglig oppdatert: 03.12.2020