Brev fra Helsedirektoratet (covid-19)

Brev sendt til helsetjenesten, kommuner, fylkesmenn og andre offentlige instanser.

Tips: Vend mobil/nettbrett på langs for bedre lesbarhet på liten skjerm.        

                                    

Brev 15. mai 

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 15. mai
Tittel Innhold Mottaker
Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratets svar på oppdrag fra HOD om ferie- og fritidsreiser
 
 • Oversendte råd
 • Helse- og omsorgsdepartementet
Svar på oppdrag fra HOD om tydeliggjøring av svar på oppdrag 58-4 om karantenepraksis og svar på oppdrag 74 om innreisekarantene

 

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 

Brev 11. mai

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 11. mai
Tittel Innhold Mottaker
Oversendelse - smittevernveileder for idrett under covid-19-utbruddet 2020
 • Helse- og omsorgsdepartementet

Brev 7. mai

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 7. mai
Tittel Innhold Mottaker

Utfyllende informasjon til kommunene vedrørende oppdrag om utvidelse av prøvetakingskapasiteten ved covid-19 med vedlegg (momenter ved gjennomføring av økt testing for covid-19 i kommunene)

 • Utfyllende informasjon til kommunene vedrørende oppdrag om utvidelse av prøvetakingskapasiteten ved covid-19
 • Kommuner

Brev 6. mai

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 6. mai
Tittel Innhold Mottaker
Helsedirektoratets svar på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om besøksstans og sosial isolering under covid 19-pandemien
 • Svar på hvordan oppdraget skal løses.
 • Helse- og omsorgsdepartementet

Brev 30. april

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 30. april
Tittel Innhold Mottaker
Informasjon om endring i diagnosekode for Covid-19 i ICPC-2 - Ny kode for bekreftet smitte
 • Nye og mer presise diagnosekoder om korona til bruk for fastlegene og primærhelsetjenesten
 • Fylkesmenn
 • Fastleger og legevaktsleger
 • FHI
 • RHF
 • Arbeids- og velferdsdir.
 • Legeforeningen
 • Norsk forening for allmennmedisin (NFA)
 • Allmennlegeforeningen (AF)
 • Senter for Kvalitet i legekontor (SKIL)
 • Direktoratet for e-helse

Brev 28. april

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 28. april
Tittel Innhold Mottaker

Prioriteringsråd til sykehjem og hjemmebaserte tjenester (covid-19) med følgebrev

 • Prioriteringsråd til sykehjem og hjemmebaserte tjenester
 • Kommuner
 • Fylkesmenn
 • Regionale helseforetak
Ivaretakelse av rettssikkerheten til pasienter i tvungent psykisk helsevern under Covid-19-pandemien m.m.
 • pasientenes rett til privatliv og familieliv
 • Kontrollkommisjonenes møter
 • Sivilombudsmannens besøk ved Helse Stavanger HF
 • direktoratets nyeste fortolkninger av psykisk helsevernlov og forskrift
 • Institusjonene og kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet
Det regionale helseforetakets ansvar for å sørge for forsvarlig isolering i sykehus – Lovfortolkning – Smittevernloven § 7-3
 • forsvarlig isolering av smittede enkeltpersoner med utfordringer knyttet til rus og/eller psykiske lidelser
 • KS

Brev 24. april

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 24. april

Utvidelse av prøvetakingskapasiteten for Covid-19 i alle kommuner - oppdrag fra Helsedirektoratet

Vedlegg: Rutine for innkjøp og fordeling av prøvetakingsutstyr

 • Oppdrag om å øke testkapasiteten i kommunene
 • Kommuner

Brev 22. april

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 22. april
Tittel Innhold Mottaker
Midlertidig unntak fra krav om kundesignatur i forbindelse med covid-19
 • Unntak fra krav om kundesignatur videreføres frem til 15. juni 2020 med mulighet for forlengelse etter ny vurdering. 
 • Helfo
 • Apotekforeningen
 • Apotekforeningen BNU

Brev 21. april

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 21. april
Tittel Innhold Mottaker
Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19 pandemien - oppdatering
 • Hvordan helse- og omsorgstjenestene kan etablere mer normal drift samtidig som det arbeides videre med planene for behandling av et høyt antall covid-19-pasienter.
 • Fylkesmenn
 • Regionale helseforetak
Presisering av anbefaling - tilbud om medikamentell abort i avtalepraksis under covid-19- pandemi - 2019-nCoV
 • Presisering av brevet fra 16. mars 2020
 • Fylkesmenn
 • Regionale helseforetak

Brev 8. april 

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 8. april
Tittel Innhold Mottaker

Kommunenes ansvar for å fordele smittevernutstyr til fastleger

 • Anbefalinger
 • Fylkesmenn

Brev 7. april 

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 7. april
Tittel Innhold Mottaker
Helsedirektoratets anbefaling om tiltak mot utbruddet av koronavirus i Norge
 • Anbefalinger
 • Helse- og omsorgsdepartementet
Høring - notat vedrørende prioritering i forbindelse med covid-19 - sykehjem og
hjemmebaserte tjenester
 • Høringsutkast -> Erstattet av prioriteringsråd av 28. april 2020
 • Se listen over høringsinstanser i høringsnotatet 

Brev 5. april

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 5. april
Tittel Innhold Mottaker
Henvendelse angående alpinanlegg
 • Svar på spørsmål om alpinanlegg omfattes av stenge- eller forbudsbestemmelsene
 • Bykle kommune

Brev 3. april

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 3. april
Tittel Innhold Mottaker
Informasjon til utdanningsinstitusjoner om lisens til helsefaglige studenter
 • Lisens til helsefaglige studenter (ny forskriftsbestemmelse)
 • Utdanningsinstitusjoner
 • Fylkeskommuner
Informasjon om midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av Covid-19

 

 • Regionale helseforetak

Brev 2. april

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 2. april
Tittel Innhold Mottaker
Det internasjonale helsereglement - IHR-forskriften
 • Informasjon til de som utsteder hygienesertifikat for skip
 • Kommuner/havner
Praktisering av regelverk om individuell plan, koordinator og koordinering som følge av midlertidige endringer i helselovgivningen fra 27.03.2020 – veiledning til tjenestene
 • Veiledning til tjenestene
 • Kommuner
 • Helseforetak
 • Fylkesmenn

Brev 31. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 31. mars
Tittel Innhold Mottaker
Henvendelse angående telefonkonsultasjonstakst - tannleger
 • Telefonkonsultasjonstakst for tannleger ifm. covid-19
 • Den norske tannlegeforening

Brev 27. mars

Brev 26. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 26. mars

Tittel Innhold Mottaker
Arbeidsgivere bør så langt som mulig skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er gravide eller i risikogrupper for alvorlig sykdom og død ved smitte av SARS-CoV-2
 • Anbefalte tiltak for å skjerme ansatte som er gravide eller risikogrupper
 • Regionale helseforetak

 

Brev 25. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 25. mars
Tittel Innhold Mottaker
Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19 pandemien
 • Notatet erstatter prioriteringsbrev av 19. mars
 • Prioritering og råd
 
Planlagt transport fra flyplass til mottagende sykehus av pasienter som ankommer fra utlandet
 • Rutiner for transport av pasienter fra flyplass til mottakende sykehus
 • OUS HF - Ullevål sykehus

Brev 23. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 23. mars
Tittel Innhold Mottaker
Isolasjonsbestemmelser bønder med stell av dyr
 • Hvordan bønder i isolasjon eller karantene kan forholde seg til dyrestell
 • Mattilsynet

Brev 20. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 20. mars
Tittel Innhold Mottaker
Fylkesmennene bes sikre at kommunene ivaretar sitt sørge-for-ansvar for at befolkningen tilbys nødvendige allmennlegetjenester
 • Oppfølging av kommunene for at befolkningen får tilgang til nødvendige allmennlegetjenester
 • Kommuner
 • Fylkesmenn

Vedtak om unntak fra kravene gitt i gjeldende regelverk ved anskaffelse av smittevernutstyr

 • Unntak fra krav for å sikre tilgang til smittevernutstyr
 • Sykehusinnkjøp HF

Brev 19. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 19. mars
Tittel Innhold Mottaker
Midlertidige føringer for gjennomføring av tre mnd. kontrollundersøkelser, jf. psykisk helsevernloven § 4-9, under Covid-19
 • Midlertidige føringer for gjennomføringen av og frister for kontrollundersøkelsene
 • Regionale helseforetak / helseforetakene
 • Kontrollkommisjonene i psykisk helsevern

Prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19 epidemien

 • Høringsutkast -> Erstattet av prioriteringsnotat av 25. mars
 • Kommuner
 • Fylkesmenn
 • RHFer

Brev 18. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 18. mars
Tittel Innhold Mottaker
Krav om rapportering av kapasitet til å hjelpe i forbindelse med covid-19 pandemien
 • Aktuelle aktører utenfor offentlig helsetjeneste

Brev 17. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 17. mars
Tittel Innhold Mottaker
Vedtak etter helsekravforskriften § 22 jf. §§ 15 og 17 – forlengelse av helseerklæringers gyldighet
 • Forlengelse av helseerklæring for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs
 • Aktuelle etater
 • Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner

Revidert brev om opprettholdelse av varetransport og vei-infrastruktur i forbindelse med Covid-19

 • Presisering: Opprettholde varetransport/ vei-infrastruktur i forbindelse med Covid-19  
 • Kommuner
 • Fylkesmenn
 • Statens Vegvesen
 • Vegdirektoratet
Apotekpersonell er å anse som ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid og skal derfor testes for koronavirus på lik linje med annet helsepersonell
 • Testing av apotekpersonell
 • Regionale helseforetak
 • Kommuner
 • Fylkesmenn
 • Apotekforeningen
Midlertidige føringer for kontrollkommisjonenes og fylkesmennenes oppgaver etter psykisk helsevernloven under utbruddet av Covid-19 virus
 • Midlertidige, supplerende føringer under utbruddet av Covid-19
 • Kontrollkommisjonene
 • Fylkesmenn
 • Regionale helseforetak
Prosedyre for håndtering av covid-19-positive mødre og deres nyfødte - 2019-nCoV
 • Henvisning til prosedyre hos Norsk barnelegeforening 
 • RHFer

Brev 16. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 16. mars
Tittel Innhold Mottaker

Brev til alle kommuner om at de må opprettholde varetransport/ vei-infrastruktur i forbindelse med Covid-19

- Se revidert versjon over ("Brev 17. mars"). 

 • Opprettholde varetransport/ vei-infrastruktur i forbindelse med Covid-19  
 • Kommuner
Tilbud om medikamentell abort i avtalepraksis under covid-19-pandemi - 2019-nCoV
 • Sikre tilbud om medikamentell abort
 • Fylkesmenn

Brev 15. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 15. mars
Tittel  Innhold Mottaker
Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om stenging av
virksomhet
 • Kommuner
 • Berørte organisasjoner

Brev 14. mars 

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 14. mars
Tittel Innhold Mottaker
Anmodning til den offentlige tannhelsetjenesten om etablering av tilbud om akuttbehandling til befolkningen under Covid-19
 • Etablere tilbud om akuttbehandling
 • Ledere i den offentlige tannhelsetjenesten
 • Fylkesmenn
Anmodning om etablering av tilbud om akuttbehandling i munnhule og kjeveområde ved Det
odontologisk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Etablere midlertidig tilbud om nødvendig akuttbehandling i munnhule og kjeveområde
 • Universitetet i Oslo
Adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner mm
 • Adgangskontroll og besøksstans for å beskytte sårbare pasienter
 • Fylkesmenn
 • Kommuner
 • RHF

Brev 13. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 13. mars
Tittel Innhold Mottaker
Råd til begravelsesbyråer og gravferdsetater for håndtering av døde med covid-19
 • Råd for håndtering av døde med covid-19
 • Virke Gravferd
Bandagistenes Næringspolitiske Utvalg - Spørsmål om ansatte ved bandasjistvirksomheter omfattes av gruppen personell som skal gis et tilbud til barn
 • Svar på spørsmål om ansatte ved bandasjistvirksomheter omfattes av gruppen personell som skal gis et tilbud til barn,i.f.m. stenging av skoler og barnehager
 • Bandagistenes Næringspolitiske Utvalg
Vedtak etter lov om helsemessig og sosial beredskap § 4-1 første ledd om forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling
 • Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling
 

Brev 12. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 12. mars
Tittel Innhold Mottaker
Midlertidig unntak til krav om kundesignatur i forbindelse med utlevering på apotek
 • Unntak fra krav om kundesignatur på apotek

 

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdmmer § 4-1 andre ledd om karantene (isolering) etter reiser utenfor Norden 

Vedtaket er erstattet av FOR-202-03-13-287 (lovdata.no)

English version: Decision under the Act relating to control of communicable diseases, section 4-1, second paragraph, on quarantine (isolation) after travelling outside the Nordic region

This decision is no longer valid. 

 • Karantene (isolering) etter reise utenfor Norden
 • English: Quarantine (isolation)
 
Plikt for leger til å delta i forebygging av en allmennfarlig smittsom sykdom etter vedtak
 • Plikt for leger til å delta i forebygging
 • Fastleger
 • Kommuner
 • Fylkeskommuner
Kartlegge akutt behov for personlig smittevernutstyr (PPE) i kommuner (xlsx)
 • Fylkesmannen har ansvaret for å samle inn behov for personlig smittevernutstyr (PPE) i alle kommuner i fylket
 • Frist: Så fort som mulig og innen 20.03.20
 • Fylkesmenn
Koordinering av innkjøp og fordeling av personlig smittevernutstyr til helseforetak og den kommunale helse- og omsorgstjenesten
 • Koordinering og fordeling av smittevernutstyr
 • Kommuner
 • Fylkesmenn
Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om møteforbud og stenging av virksomhet
 • Møteforbud
 • Stenging av virksomheter
   
 • Vedtaket er forlenget til og med 27.03.20
 • Kommuner
 • Barnehager
 • Barneskoler
 • Ungdomsskoler
 • Videregående skoler
 • Universiteter og høyskoler
 • Andre utdanningsinst. 
Vedtak etter lov om helsemessig og sosial beredskap § 4-1 første ledd om forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling
 • Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling
 

Brev 11. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 11. mars
Last ned brev Innhold i brevet Mottaker
Krav om innrapportering ifm. covid-19 epidemien
 • Rapportering om kapasitetssituasjon ved sykehusene
 • Regionale helseforetak
 • Diakonhjemmet sykehus
 • Haraldsplass diakonale sykehus
 • Lovisenberg sykehus
Helseforetakene anmodes om å iverksette tiltak for å sikre tilstrekkelig behandlingskapasitet
 • Iverksette tiltak for å sikre tilstrekkelig behandlingskapasitet
 • Helseforetakene
Anbefaling om å avlyse eller utsette kurs i akuttmedisin for legevakter og LIS1
 • Anbefaling om at alle kurs i akuttmedisin for legevaktleger og LIS1 f.o.m. i dag og ut april avlyses og at senere planlagte kurs vurderes utsatt.
 • Fylkesmenn
Brev til landets arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner i forbindelse med COVID-19 utbruddet
 • Råd om hjemmekontor og fleksibel arbeidstid
 • Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner
Korona - Be om bistand fra frivillig sektor og sørg for gode hygienetiltak på kollektivtransport
 • Bistand fra frivillig sektor
 • Hygienetiltak på kollektivtransport
 • Kommuner
 • Fylkeskommuner
 • Fylkesmenn

Brev 10. mars

Last ned brev Innhold i brevet Mottaker
Avlysning av store arrangementer
 • Anbefalinger for store arrangementer
 • Kommuner
Brev til landets kommuner med flyplasser
 • Håndtering av reisende fra smitteområder
 • Kommuner med flyplasser

Brev 1. mars – 9. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 1. mars - 9. mars
Dato Last ned brev Innhold i brevet Mottaker
9. mars Informasjon til Fylkesmenn og kystkommuner om håndtering av skip med mistenkt eller kjent smitte om bord
 • Håndtering av skip med mistenkt eller kjent smitte om bord.
 • Fylkesmenn
 • Kystkommuner
6. mars Restriksjoner for besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser
 • Besøksrestriksjoner
 • Kommuner
6, mars Informasjon til fastleger knyttet til beredskap
 • Kommunikasjon ved beredskap
 • Fastleger
6. mars Innspill til kommunal beredskapsplan covid-19
 • Konsekvenser for kommunen av mulig kapasitetsproblem i spesialisthelsetjenesten
 • Hjemmekarantene og hjemmeisolering
 • Kommunale heldøgnsinstitusjoner
 • Omplassering av beboere på sykehjem
 • Hjemmetjenesten og ulike pasientgrupper
 • Kommuner
6. mars Covid-19 - Informasjon om ny diagnosekode i ICPC-2 og fritak fra egenandel
 • Ny diagnosekode i ICPC-2
 • Fritak fra egenandel
 • Fylkesmenn
 • Helse Midt-Norge
 • Helse Nord
 • Helse Sør-Øst
 • Helse Vest
 • Fastleger
 • Legevakter
3. mars Truende mangelsituasjon for smittevernutstyr og tiltak i primærhelsetjenesten
 • Smittevernutstyr
 • Fylkesmenn
 • Kommuner
2. mars Råd om organisering av smitteverntiltak i kommunen
 • Beredskapsplanlegging
 • Håndtere henvendelser fra innbyggere
 • Prøvetaking
 • Smittevernutstyr
 • Samhandling med spesialisthelsetjenesten
 • Fylkesmenn
 • Kommuner
1. mars Oppdaterte råd for helse- og omsorgstjenesten - utbrudd av covid-19
 • Helsepersonell som har vært i smitteområder
 • Arbeidsgivers ansvar for å vurdere forsvarlighet
 • Helse Midt-Norge

Brev januar og februar

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet i januar og februar
Dato Last ned brev Innhold i brevet Mottaker
10. februar Informasjon til helsepersonell om håndtering av mistenkt koronavirus-infeksjon
 • Plikt til å videreformidle informasjon
 • Råd til AMK-sentraler og kommuneleger i flyplasskommuner
 • Helse Midt-Norge
 • Helse Nord
 • Helse Sør-Øst
 • Helse Vest
 • Kommuner
5. februar Nytt coronavirus - oppfølging av oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet
 • Transport av pasienter
 • Legemidler, medisinsk utstyr og forbruksmateriell
 • Tiltak på Svalbard
 • HOD
31. januar Oppdrag til de regionale helseforetak og fylkesmennene om smittevernberedskap i forbindelse med nytt coronavirus nCoV-2019
 • Oppdragsbeskrivelse
 • Beredskapsplanlegging
 • Meldeplikt MSIS
 • Hjemmeisolering
 • Helse Midt-Norge
 • Helse Nord
 • Helse Sør-Øst
 • Helse Vest
 • Fylkesmenn
30. januar Informasjon til de regionale helseforetakene, fylkesmennene og kommunene
 • Varsel om utbrudd av koronavirus
 • Helse Midt-Norge
 • Helse Nord
 • Helse Sør-Øst
 • Helse Vest
 • Fylkesmenn
 • Kommuner
22. januar

Informasjon til helsepersonell om håndtering av personer med mistenkt smitte av koronavirus

 • Råd for håndtering av personer som er mistenkt smittet av koronavirus.
 • Helse Midt-Norge
 • Helse Nord
 • Helse Sør-Øst
 • Helse Vest
 • Kommuner

Først publisert: 31.01.2020 Sist faglig oppdatert: 15.05.2020