Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regler for gammel spesialistutdanning - psykiatri

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger (PDF)

Krav til tjeneste

De generelle bestemmelsene krever full deltagelse i avdelingens vaktplan. Tjenestegjør man ved en avdeling med vaktordning, må man gjennom hele utdanningen delta i denne for å få tjenesten godkjent som spesialistutdanning.

1. HOVEDUTDANNING

1.1 Tjeneste i hovedspesialitet

5 års tjeneste i psykiatri.

Tjenesten må være variert og dekke alle sentrale psykiatriske arbeidssituasjoner, diagnostisk og behandlingsmessig.

Det forutsettes veiledning i psykoterapi av godkjent veileder én time per uke i minimum 3 år, minimum 105 timer, samt én times ukentlig klinisk veiledning gjennom hele utdanningstiden.

1.2 Annen relevant tjeneste
Inntil 1 år kan erstattes av:

a) forskningstjeneste

eller

b) tjeneste i annen medisinsk spesialitet

eller

c) tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin

1.3 Tjeneste i barne- og ungdomspsykiatri
Tellende tjeneste i barne- og ungdomspsykiatri kan benyttes for inntil 24 måneder av utdanningen.

Det er vedtatt minstekrav til utførte prosedyrer, utredninger og behandlinger. Søknad om spesialistgodkjenning skal vedlegges attestasjonsskjema for spesialiteten psykiatri. 

Kursutdanning

270 timer, herav

 • obligatorisk grunnkurs, 120 timer
 • obligatoriske emnekurs, 100 timer
 • relevante valgfrie kurs godkjent for spesialistutdanningen i psykiatri, 50 timer 

Obligatoriske kurs avsluttes med kursprøve som kreves bestått.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Merknader

MERKNAD TIL PUNKT 1

Tjenesten må dekke følgende tjenesteområder:

 • Akuttjeneste: Diagnostikk og behandling av akutte tilstander i døgnavdeling med stor sirkulasjon, øyeblikkelig-hjelp-plikt (akuttavdeling) og med vakttjeneste. Minst 12 måneder.
 • Rehabilitering av langtidssyke med alvorlige sinnslidelser: Tjenesten skal dekke tverrfaglig planlegging og gjennomføring av rehabilitering av disse pasientene. Minimum 9 måneder, hvorav minimum 6 måneder må tas sammenhengende. 
 • Poliklinikk allmennpsykiatri: Vurdering, diagnostisering og behandling ved en allmennpsykiatrisk poliklinikk for et geografisk begrenset opptaksområde. Minimum 12 måneder. Kortere perioder kan dekkes av tjeneste ved spesialpoliklinikker eller spesialteam; maksimalt 1 dag pr uke eller 3 av 12 måneder på fulltid. 
 • Fordypningstjeneste: Tjeneste innen et nærmere definert fordypningsområde ved avdelinger og enheter som er spesielt godkjent for fordypningstjeneste. Minimum 9 måneder. Tjeneste ved utdanningsinstitusjon godkjent for hovedutdanning i spesialitetene barne- og ungdomspsykiatri eller rus- og avhengighetsmedisin kan telle med inntil 9 måneder.

Den 3-årige psykoterapiveiledningen skal bestå av 2 års grunnleggende psykoterapiveiledning på psykodynamisk grunnlag(minst 70 timer) etterfulgt av 1 års (minst 35 timer) veiledning i valgfri terapiform: individuell psykodynamisk psykoterapi, kognitiv terapi eller gruppeterapi.

All psykoterapiveiledning skal gis av særskilt godkjent veileder og gjennomføres under tjenesten i psykiatri.


MERKNAD TIL FORSKNINGSTJENESTE

Målene med forskning i spesialistutdanningen er at legen har kompetanse til:

 • Kritisk å kunne vurdere og ta i bruk resultatet fra vitenskapelige artikler i eget arbeid.
 • Å kunne med vitenskapelig metodikk evaluere arbeidsstedets eller egne resultater i diagnostikk og behandling (kvalitetssikring).
 • Å kunne kritisk vurdere og utarbeide systematiske oversikter over vitenskapelige arbeider som har sett på diagnostikk, behandling og prognostisk vurdering av de sentrale sykdommer innen spesialiteten.
 • Å formidle forskningsresultater til pasienter, pårørende, helsepersonell, beslutningstakere og allmennheten på egnet måte.

Med forskningstjeneste tellende for spesialistutdanningen menes tjeneste som lege i stipendiatstilling, i fordypningsstilling (forskningsdelen) eller tilsvarende, eller arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50% stilling.

Forskningstjenesten vil gi tellende tjeneste i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må ha relevans til medisinen og må dokumenteres med attest som beskriver det vitenskapelige arbeidet og attesterer tilfredsstillende utført tjeneste, herunder at målsettingen for forskningstjenesten er oppfylt. 

Det gjøres følgende presiseringer:

 1. Nordisk medisinsk doktorgrad (Ph.d) eller tilsvarende teller med 1 år.
 2. Øvrig medisinsk forskning, medisinsk relevant forskning innenfor andre fakulteter eller etablerte forskningsmiljøer, herunder mastergrad eller lignende, og medisinsk doktorgrad fra land utenfor Norden, må vurderes individuelt. Denne type forskningsarbeid må dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid som enten må være publisert i tidsskrift med fagfellevurdering (peer review) eller er vedlagt søknaden for vurdering.

  Av veiledererklæringen må det fremgå tid brukt til aktiv forskning, at legen har nødvendig kjennskap til forskningsmetoder og fortolkning av forskningsresultater, og at legen kritisk kan vurdere å ta i bruk resultater i vitenskapelige artikler.
 3. Forskningstjeneste relevant for medisin gjennomført før autorisasjon som lege, kan også telle for dette punktet i reglene, men må ha ført frem til en akademisk grad (doktorgrad, mastergrad eller lignende). Vedr. tellende tjeneste for doktorgrad gjelder punkt 1. For de øvrige grader gjelder reglene under punkt 2.

  Fullført forskerlinje under cand.med. studiet i Norge teller med 1 år.

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for psykiatri (legeforeningen.no)

Godkjente utdanningsinstitusjoner

Godkjente utdanningsinstitusjoner for psykiatri (legeforeningen.no)

Først publisert: 31.08.2020 Siste faglige endring: 31.08.2020