Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regler for gammel spesialistutdanning - ortopedisk kirurgi

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger (PDF)

Krav til tjeneste

De generelle bestemmelsene krever full deltagelse i avdelingens vaktplan. Tjenestegjør man ved en avdeling med vaktordning, må man gjennom hele utdanningen delta i denne for å få tjenesten godkjent som spesialistutdanning.

1. HOVEDUTDANNING

1.1. Tjeneste i hovedspesialitet
6 års tjeneste i ortopedisk kirurgi

Minimum 2 år av den samlede tjenesten skal utføres ved avdeling hvor det drives utstrakt skadebehandling.

1.2 Annen relevant tjeneste
Inntil 1 år kan erstattes av:

a) forskningstjeneste

eller

b) tjeneste i relevante spesialiteter

eller

c) tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin.

Søknad skal vedlegges skjema med oversikt over utførte operasjoner. Det er vedtatt minstekrav til operasjonslister.

Kursutdanning

Gjeldende fra 1. januar 2017

270 timer, hvorav 248 timer obligatoriske kurs:

 1. Pre-, per- og postoperativ behandling og intensivmedisin, ca 12 timer
 2. Basiskurs i brudd- og skadebehandling (Vossa-kurset), ca 30 timer
 3. Håndkirurgi. Revmakirurgi, ca 24 timer
 4. Fotkirurgi. Amputasjoner og ortopediske hjelpemidler, ca 24 timer
 5. Leddskader og artroskopisk kirurgi. Bløtdelsskader, ca 30 timer
 6. Barneortopedi inkludert barnetraumatologi. Tumorkirurgi, ca 24 timer
 7. Implantatlære og protesekirurgi. Ortopediske infeksjoner, ca 30 timer
 8. Ryggkirurgi. Nevrotrauma, ca 24 timer
 9. Avansert skadebehandling (Oppdal-kurset), ca 30 timer
 10. Avansert Trauma Life Support (ATLS), ca 20 timer

For å oppfylle kravet om minimum 270 timer, skal det suppleres med 22 timer valgfrie, godkjente kurs.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Merknader

MERKNAD TIL 1.2a

Målene med forskning i spesialistutdanningen er at legen har kompetanse til:

 • Kritisk å kunne vurdere og ta i bruk resultatet fra vitenskapelige artikler i eget arbeid.
 • Å kunne med vitenskapelig metodikk evaluere arbeidsstedets eller egne resultater i diagnostikk og behandling (kvalitetssikring).
 • Å kunne kritisk vurdere og utarbeide systematiske oversikter over vitenskapelige arbeider som har sett på diagnostikk, behandling og prognostisk vurdering av de sentrale sykdommer innen spesialiteten.
 • Å formidle forskningsresultater til pasienter, pårørende, helsepersonell, beslutningstakere og allmennheten på egnet måte.

Med forskningstjeneste tellende for spesialistutdanningen menes tjeneste som lege i stipendiatstilling, i fordypningsstilling (forskningsdelen) eller tilsvarende, eller arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50% stilling.

Forskningstjenesten vil gi tellende tjeneste i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må ha relevans til medisinen og må dokumenteres med attest som beskriver det vitenskapelige arbeidet og attesterer tilfredsstillende utført tjeneste, herunder at målsettingen for forskningstjenesten er oppfylt. 

Det gjøres følgende presiseringer:

 1. Nordisk medisinsk doktorgrad (Ph.d) eller tilsvarende teller med 1 år.
 2. Øvrig medisinsk forskning, medisinsk relevant forskning innenfor andre fakulteter eller etablerte forskningsmiljøer, herunder mastergrad eller lignende, og medisinsk doktorgrad fra land utenfor Norden, må vurderes individuelt. Denne type forskningsarbeid må dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid som enten må være publisert i tidsskrift med fagfellevurdering (peer review) eller er vedlagt søknaden for vurdering.

  Av veiledererklæringen må det fremgå tid brukt til aktiv forskning, at legen har nødvendig kjennskap til forskningsmetoder og fortolkning av forskningsresultater, og at legen kritisk kan vurdere å ta i bruk resultater i vitenskapelige artikler.
 3. Forskningstjeneste relevant for medisin gjennomført før autorisasjon som lege, kan også telle for dette punktet i reglene, men må ha ført frem til en akademisk grad (doktorgrad, mastergrad eller lignende). Vedr. tellende tjeneste for doktorgrad gjelder punkt 1. For de øvrige grader gjelder reglene under punkt 2.

  Fullført forskerlinje under cand.med. studiet i Norge teller med 1 år.

MERKNAD TIL 1.2b

Med tjeneste i relevante spesialiteter menes akutt- og mottaksmedisin, anestesiologi, fysikalsk medisin og rehabilitering, generell kirurgi inkl. de kirurgiske grenspesialiteter, nevrokirurgi, nevrologi, plastikkirurgi, radiologi, revmatologi.

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for ortopedisk kirurgi (legeforeningen.no)

Godkjente utdanningsinstitusjoner

Godkjente utdanningsinstitusjoner for ortopedisk kirurgi (legeforeningen.no)

Først publisert: 31.08.2020 Sist faglig oppdatert: 30.06.2021