Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regler for gammel spesialistutdanning - nukleærmedisin

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger (PDF)

De nye spesialistreglene er obligatoriske fra 1.1.2020. I de nye reglene er tjeneste i "klinisk kjemi" fjernet som alternativ tjeneste i punkt 2.

I forbindelse med endringer i kurskravene er det anledning til å søke om spesialistgodkjenning i nukleærmedisin på bakgrunn av gammelt kurskrav, nytt kurskrav, eller en kombinasjon av disse, i en overgangsperiode frem til og med 31.12.2021.

Krav til tjenesten gjeldende til og med 31.12.2019

De generelle bestemmelsene krever full deltagelse i avdelingens vaktplan. Tjenestegjør man ved en avdeling med vaktordning, må man gjennom hele utdanningen delta i denne for å få tjenesten godkjent som spesialistutdanning.

1. HOVEDUTDANNING

1.1 Tjeneste i hovedspesialitet
4 års tjeneste i spesialiteten nukleærmedisin

1.2 Annen relevant tjeneste
Inntil 1 år kan erstattes av:

a) forskningstjeneste eller relevant universitets/høyskoleutdanning

eller

b) tjeneste i relevante spesialiteter

eller

c) tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin.


2. SIDEUTDANNING

1 års tjeneste i spesialiteten radiologi eller klinisk kjemi

Søknad om spesialistgodkjenning i nukleærmedisin kreves vedlagt attestert liste over gjennomførte prosedyrer.

Krav til tjenesten obligatorisk fra 1.1.2020

De generelle bestemmelsene krever full deltagelse i avdelingens vaktplan. Tjenestegjør man ved en avdeling med vaktordning, må man gjennom hele utdanningen delta i denne for å få tjenesten godkjent som spesialistutdanning.

1. 4 års tjeneste i nukleærmedisin

Inntil 1 år kan erstattes av:

a) forskningstjeneste eller relevant universitets/høyskoleutdanning

eller

b) tjeneste i relevante spesialiteter

eller

c) tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin.

2. 1 års tjeneste i radiologi

Søknad om spesialistgodkjenning i nukleærmedisin kreves vedlagt attestert liste over gjennomførte prosedyrer.

Kursutdanning gjeldende til til og med 31.12.2021

210 timer hvorav 60 timer obligatorisk kurs i strålevern. Øvrige godkjente kurs i nukleærmedisin og billeddiagnostikk.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Kursutdanning obligatorisk fra 01.01.2022

210 timer hvorav 60 timer obligatorisk kurs i strålevern og 30 timer obligatorisk kurs i klinisk nukleærmedisin. Øvrige godkjente kurs i nukleærmedisin og billeddiagnostikk.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Merknader

MERKNAD TIL PUNKT 1.2a)

Målene med forskning i spesialistutdanningen er at legen har kompetanse til:

 • Kritisk å kunne vurdere og ta i bruk resultatet fra vitenskapelige artikler i eget arbeid.
 • Å kunne med vitenskapelig metodikk evaluere arbeidsstedets eller egne resultater i diagnostikk og behandling (kvalitetssikring).
 • Å kunne kritisk vurdere og utarbeide systematiske oversikter over vitenskapelige arbeider som har sett på diagnostikk, behandling og prognostisk vurdering av de sentrale sykdommer innen spesialiteten.
 • Å formidle forskningsresultater til pasienter, pårørende, helsepersonell, beslutningstakere og allmennheten på egnet måte.

Med forskningstjeneste tellende for spesialistutdanningen menes tjeneste som lege i stipendiatstilling, i fordypningsstilling (forskningsdelen) eller tilsvarende, eller arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50% stilling.

Forskningstjenesten vil gi tellende tjeneste i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må ha relevans til medisinen og må dokumenteres med attest som beskriver det vitenskapelige arbeidet og attesterer tilfredsstillende utført tjeneste, herunder at målsettingen for forskningstjenesten er oppfylt. 

Det gjøres følgende presiseringer:

 1. Nordisk medisinsk doktorgrad (Ph.d) eller tilsvarende teller med 1 år.
 2. Øvrig medisinsk forskning, medisinsk relevant forskning innenfor andre fakulteter eller etablerte forskningsmiljøer, herunder mastergrad eller lignende, og medisinsk doktorgrad fra land utenfor Norden, må vurderes individuelt. Denne type forskningsarbeid må dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid som enten må være publisert i tidsskrift med fagfellevurdering (peer review) eller er vedlagt søknaden for vurdering.

  Av veiledererklæringen må det fremgå tid brukt til aktiv forskning, at legen har nødvendig kjennskap til forskningsmetoder og fortolkning av forskningsresultater, og at legen kritisk kan vurdere å ta i bruk resultater i vitenskapelige artikler.
 3. Forskningstjeneste relevant for medisin gjennomført før autorisasjon som lege, kan også telle for dette punktet i reglene, men må ha ført frem til en akademisk grad (doktorgrad, mastergrad eller lignende). Vedr. tellende tjeneste for doktorgrad gjelder punkt 1. For de øvrige grader gjelder reglene under punkt 2.

  Fullført forskerlinje under cand.med. studiet i Norge teller med 1 år.

MERKNAD TIL PUNKT 1.2a)

Med relevant universitets/høyskoleutdanning under punkt 1 menes eksamen på cand.mag.nivå eller høyere i medisinsk fysikk, strålefysikk, kjernekjemi, farmasi, biokjemi/molekylærbiologi, elektronikk eller
informasjonsteknologi.


MERKNAD TIL PUNKT 1.2b)
Med tjeneste i relevante spesialiteter menes akutt- og mottaksmedisin, anestesiologi, barnesykdommer, klinisk kjemi, generell kirurgi, indremedisin, onkologi, radiologi.

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for nukleærmedisin (legeforeningen.no)

Godkjente utdanningsinstitusjoner

Godkjente utdanningsinstitusjoner for nukleærmedisin (legeforeningen.no)

Først publisert: 31.08.2020