Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Informasjon om endrede kliniske læringsmål for del 1

Her finner du informasjon om endringer i Spesialistforskriftens vedlegg 2, inkludert forskriftsfestede kliniske læringsmål for leger i spesialisering (LIS) del 1, publisert i Lovdata 16.9.19. De nye kliniske læringsmålene for LIS del 1 trer i kraft 1. mars 2020.

Bakgrunn

Læringsmål for spesialistutdanningens del 1 ble vedtatt og forskriftsfestet av Helsedirektoratet i mars 2017. I etterkant mottok Helsedirektoratet innspill fra Legeforeningen med bemerkninger til form og innhold av disse læringsmålene. Det ble avholdt felles møte med berørte parter hvor man kom til enighet om et felles utkast til nye kliniske læringsmål for LIS del 1. I utkastet hadde man ryddet for upresise formuleringer, presisert kompetansenivå og tatt hensyn til mange av innspillene som hadde kommet inn.

Forslaget ble sendt på høring i mai 2018. Høringssvarene som Helsedirektoratet mottok gikk hovedsakelig i to retninger. De fleste ga støtte til høringsutkastet, med forslag til enklere justeringer og språklige endringer. Noen ønsket større endringer i formatet med færre og kortere læringsmål. Etter en samlet vurdering av alle høringsinnspillene, og oppfølging i form av møter med berørte parter, har Helsedirektoratet utformet reviderte kliniske læringsmål for LIS del 1 i tråd med flertallets innspill. Mer radikale endringer av format og innhold av læringsmålene vil eventuelt bli foretatt ved neste større revisjon av læringsmålene for både del 1 og del 2/3.

Sentrale endringer i kliniske læringsmål for LIS1

Reviderte kliniske læringsmål for spesialistutdanningens del 1 teller 101 læringsmål. Dette innebærer ingen endring i antallet fra allerede forskriftsfestede læringsmål. Læringsmålene har fått ny benevnelse DEL1-xxx.

Læringsmålene i spesialisthelsetjenesten for psykiatri er ikke endret, annet enn korrektur av skrivefeil. Disse læringsmålene har imidlertid fått nye nummer da rekkefølge og antall læringsmål i foregående deler (indremedisin og kirurgi) er endret. Felles kompetansemål (FKM) er ikke revidert eller endret, og har fortsatt samme benevnelse/nummer.

Organisering av læringsmål:

De kliniske læringsmålene for LIS del 1 var tidligere delt inn i temaområder som korresponderte med en rekke spesialiteter. I de reviderte kliniske læringsmålene er denne underkapittelinndelingen fjernet og erstattet med følgende temaoverskrifter:

 • Spesialisthelsetjenesten – spesialitetsnøytrale læringsmål
 • Spesialisthelsetjenesten – indremedisin
 • Spesialisthelsetjenesten – kirurgi
 • Spesialisthelsetjenesten – psykiatri
 • Kommunehelsetjenesten

Endring i form og innhold:

 • Begrepet "klinisk beslutningsprosess" er tatt ut av læringsmålene til fordel for mer presise og detaljerte læringsmål. I forbindelse med at klinisk beslutningsprosess er løst opp er enkelte deler av innholdet i dette begrepet gjort om til ulike læringsmål med ulike kompetansenivå. Det vil for eksempel si at opptak av sykehistorie og klinisk undersøkelse skal, etter endt del 1, kunne gjøres selvstendig, men kravet til avansert pasientbehandling er at det skal kunne gjøres under supervisjon.
 • Informasjon, som tidligere lå i utdypende tekst, er i stor grad tatt inn i læringsmålene. Utdypende tekst er nå kun brukt i et fåtall av tilfeller som presisering av innholdet i læringsmålet.
 • Noen læringsmål er flyttet fra temaområdet "spesialisthelsetjenesten – indremedisin" til delen som omhandler spesialitetsnøytrale læringsmål, da innholdet i læringsmålene er relevante for flere spesialiteter i spesialisthelsetjenesten.
 • Læringsmålene har gjennomgått språkvask.
 • Riktig og hensiktsmessig kompetansenivå for hvert læringsmål er revidert og rett ordbruk er sikret.

Faglige endringer:

I forbindelse med revisjonen er det gjort endringer som kan ha faglig konsekvens for LIS. Det dreier seg om endringer slik som nytt læringsmål, presisering av faglig innhold i et læringsmål, økt kompetansenivå på kunnskap eller tillegg av praktisk ferdighet i et læringsmål.

Oppsummering av de viktigste faglige endringene:

 • Ny kompetanse som omhandler vurdering av førerrett for pasienter finnes i nye læringsmål DEL1-006 og -101.
 • Nye læringsmål i spesialisthelsetjenesten som omhandler tilstander i gastrointestinal traktus/lever/galleveier er DEL1-016 og -026.
 • Kompetanse om pakkeforløp og kreftsykdommer er tatt inn i spesialisthelsetjenesten i nytt læringsmål DEL1-014; og kompetanse om screening av kreftsykdommer er tatt inn som nytt læringsmål i kommunehelsetjenesten, DEL1-088.
 • Kompetanse som omhandler fremmedlegeme i luftveier er flyttet fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten, DEL1-066.
 • Et nytt læringsmål i kommunehelsetjenesten som omhandler kompetanse innenfor rus og avhengighet er DEL1-094.

Læringsarenaer og læringsaktiviteter

De reviderte kliniske læringsmålene skal ikke gi behov for andre læringsarenaer enn de som er benyttet så langt. Samtidig er de reviderte kliniske læringsmålene ikke til hinder for at flere læringsarenaer ved sykehusene kan benyttes, for eksempel arenaer som går utover generell indremedisin og kirurgi.

Endringene kan ha betydning for læringsaktivitetene som LIS er engasjert i. Imidlertid vurderer vi at endringene ikke er av dramatisk karakter og at helheten er bevart.

Tidsramme

De nye kliniske læringsmålene for LIS del 1 trer i kraft 1.3.2020. Dette vil gi tilstrekkelig tid til å få nye læringsmål inn i kompetanseportalen og ikke minst til å gjøre nødvendige endringer i utdanningsløpet for de LIS som skal følge de reviderte læringsmålene. Helsedirektoratet vil revidere utdanningsplanen for LIS1 i kommunehelsetjenesten, som vil bli lagt inn i kompetanseportalen. RHF/HF må revidere tilsvarende for sykehustjenesten. Helsedirektoratet vil lage en oversikt over anbefalte læringsaktiviteter for del 1 tilsvarende det som er gjort for del 2/3. Oversikten vil bli publisert på Helsedirektoratets nettsider.

Overgangsordning

Det er i forskriften tatt inn følgende overgangsbestemmelse:

 • Lege i spesialisering (LIS) som har startet del 1 sykehustjenesten før ikrafttredelsen, kan fullføre sykehustjenesten etter læringsmålene da de startet tjenesten, men ikke lenger enn til 1. september 2021.
 • LIS som starter del 1 kommunehelsetjenesten fra ikrafttredelsen, skal følge de nye læringsmålene i kommunehelsetjenestedelen. LIS som har startet tjeneste i kommunehelsetjenesten før ikrafttredelsen, kan fullføre etter læringsmålene da de startet tjenesten, men ikke lenger enn til 1. mars 2021.

Overgangsbestemmelsen er utarbeidet slik for å ta høyde for at LIS som har startet i gammel plan kan fullføre i denne. Dette gir forutsigbarhet for LIS og vil spare tid og arbeid for både LIS og leder/veileder som da slipper å konvertere fra gammel til ny plan. LIS som har påbegynt del 1 i sykehus 1.9.19 eller før, og som av ulike grunner er forsinket i del 1, vil også kunne fullføre sykehusdelen av sin utdanning i gammel plan inntil 1.9.21 da gammel plan vil være utgått og alle må over i ny plan. Vi har satt opphør av denne overgangsbestemmelsen til 1.9.21 for å ta hensyn til at alle skal kunne få gjennomføre inntil 1 års permisjon uten å måtte over i ny sykehusplan ved tilbakekomst. Dersom LIS og leder/veileder blir enige om overgang til ny plan allikevel er det selvfølgelig mulig.

De som skal starte i kommunedelen fra og med 1. mars 2020 vil få tildelt plan etter nye læringsmål. De som har startet i kommunedelen i gammel plan kan fullføre denne, men bare inntil 1.3.21 da gammel plan vil være utgått for kommunedelen. Også denne overgangsbestemmelsen vil gi mulighet for inntil 1 års permisjon for alle LIS uten å måtte skifte plan ved tilbakekomst.

Læringsmål for LIS1 anses oppnådd endelig når del 1 er fullført, evt. nye læringsmål som måtte komme til i del 1 vil da ikke måtte oppnås på nytt etter at del 1 er endelig godkjent.

Først publisert: 04.09.2020 Siste faglige endring: 06.07.2023