Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Introduksjonsavtaler i allmennmedisin

Introduksjonsavtaler gir både leger under spesialisering i allmennmedisin og fastleger rett til trygderefusjon, også når begge er på legekontoret samtidig. Hovedformålet er å legge til rette for spesialisering for leger som arbeider utenfor fastlegeordningen. For fastlegene som er med i en introduksjonsavtale kan det føre til redusert arbeidsbelastning.

Hva er en introduksjonsavtale

Normalt er det kun fastlegen eller fastlegens vikar som har rett til trygderefusjon. En introduksjonsavtale gir en lege i spesialisering (heretter kalt introduksjonslege) mulighet til å arbeide parallelt med fastlegene som har listeansvaret og begge parter vil motta trygderefusjon. For fastlegene betyr det en ekstra legeressurs på kontoret og for introduksjonslegen en mulighet til å gjennomføre to år med åpen uselektert praksis.

Kommunen må søke Helsedirektoratet om å få lov til å inngå introduksjonsavtale(r) med sine leger. Helsedirektoratet kan fordele inntil 65 avtaler. Dersom Helsedirektoratet innvilger søknaden, vil kommunen inngå selve introduksjonsavtalen med utvalgte fastleger og en introduksjonslege.

Bakgrunn

For å bli spesialist i allmennmedisin, er det blant annet krav om to års tjeneste i åpen uselektert allmennpraksis. For leger som er ansatt i annet allmennlegearbeid i kommunen, for eksempel i sykehjem, er det ofte utfordrende å få gjennomført dette.

Endringer i trygderefusjonsforskriften fra 1. januar 2022, legger til rette for at lege med introduksjonsavtale kan arbeide parallelt med fastlegene som har listeansvaret, og at begge kan motta trygderefusjon.

Introduksjonsavtaler er ett av tiltakene i Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024. Handlingsplanen skal bidra til en fremtidsrettet og bærekraftig legetjeneste i kommunene.

Mål for ordningen

For å bidra til å bedre kvaliteten i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, er det et mål at alle leger som er ansatt i kommunen, skal være spesialister, eller under spesialisering, i allmennmedisin (se kompetanseforskriften). Introduksjonsavtaler vil tilrettelegge for at flere leger får fullført spesialistutdanningen. Samtidig er det et mål at ordningen skal føre til økt stabilitet og styrket rekruttering til både stillinger i sykehjem, legevakt og annet allmennlegearbeid, samt til fastlegeordningen.

Fastleger som inngår introduksjonsavtaler, vil kunne oppleve redusert arbeidsbelastning fordi det kommer inn en ekstra lege på kontoret som vil følge opp deler av deres pasienter.

Kriterier for ordningen

Avtaleparter i en introduksjonsavtale vil være kommune, fastleger og en lege i spesialisering (LIS), heretter kalt introduksjonslege. Introduksjonslegen vil behandle pasienter fra fastlegenes lister.

Hvem kan søke? Kommunen søker om å få opprette introduksjonsavtale(r). Kommunen må være registrert eller ha søkt om å bli registrert som utdanningsvirksomhet i allmennmedisin iht. spesialistforskriften. Kommunen angir i søknaden hvor mange introduksjonsavtaler de ønsker å få tildelt.

Tiltredelsesvilkår: Introduksjonslegen må ha gjennomført og oppnådd alle læringsmål i utdanningens første del (LIS1), eventuelt ha gjennomført tidligere turnustjeneste, før oppstart av introduksjonsavtalen. Kravet gjelder ikke for leger med autorisasjon fra annet EU/EØS-land eller Sveits som startet som LIS før 1. mars 2019.

Gammel og ny ordning: Hovedmålgruppen er leger som følger ny ordning for spesialistutdanning i allmennmedisin. Leger kan følge gammel ordning dersom de rekker å søke om spesialistgodkjenning innen tidsfristen som er angitt i spesialistforskriftens § 37. Kravene til veileder og utdanningsplan nevnt nedenfor, er ikke obligatoriske for leger som følger gammel ordning.

Varighet: Maksimal varighet på en enkelt introduksjonsavtale er 2 år ved fulltids arbeid. Perioden løper fra datoen for oppstart av inngått introduksjonsavtale. Hvis kommunen har fått innvilget introduksjonsavtale for 2 år, og har flere leger som har behov for kortere perioder med arbeid i åpen uselektert praksis, kan kommunen først inngå avtale med en lege for en del av perioden, og deretter inngå avtale med en annen lege. Slik kan introduksjonsavtalen komme flere leger til gode. Av hensyn til stabilitet i lege-pasientforholdet settes minimumslengde for inngåelse av introduksjonsavtale for den enkelte lege til 6 måneder.

For at ordningen skal bli forutsigbar for kommunene og fastlegekontorene, er det mulig å søke om rett til introduksjonsavtale i to perioder, dvs. maksimalt 2 + 2 år ved fulltidsarbeid. Det vil i praksis si at kommunen kan inngå avtale med en lege i opptil 2 år, og deretter inngå ny avtale med en annen lege.

Stillingsstørrelse: Introduksjonsavtalen kan gjennomføres i deltidsstilling, men stillingsprosenten må minst være 50 %. Maksimal varighet for en introduksjonsavtale blir 4 år dersom den gjennomføres i 50 %.

Annet allmennlegearbeid: Dersom introduksjonsavtalen gjennomføres i deltidsstilling, skal eventuell deltakelse i annet arbeid som introduksjonslegen skal utføre i kommunen, spesifiseres i introduksjonsavtalen samt i rapportering til Helsedirektoratet.

Utdanningsplan: Kommunen har ansvaret for legens spesialistutdanning og skal utarbeide en helhetlig utdanningsplan for hele spesialistløpet. Perioden der legen er i introduksjonsavtale, vil være en del av spesialistløpet. Fastlegekontoret skal inngå som læringsarena i introduksjonslegen sin utdanningsplan. I utdanningsplanen skal det stå hvilke læringsmål som skal oppnås i løpet av introduksjonsavtalens varighet, samt hvordan veiledning og supervisjon skal foregå.

Veiledning og supervisjon: Introduksjonslegen skal sikres veiledning og supervisjon slik som det står beskrevet i spesialistforskriften. Supervisjon kan gis av fastlegene som er omfattet av introduksjonsavtalen, eventuelt også av andre fastleger ved kontoret.

Introduksjonslegen er i spesialisering i allmennmedisin, og skal ha en individuell veileder. Denne oppnevnes av kommunen. Veileder skal være spesialist i allmennmedisin.

Kontor og utstyr: Egnet kontorplass og utstyr må stilles til rådighet for introduksjonslegen. Legen skal ha adgang til å benytte øvrig infrastruktur og hjelpepersonell på legekontor på linje med fastlegene forutsatt nødvendig kompetanse.

Pasientgrunnlag: For å ha et tilstrekkelig pasientgrunnlag til at læringsmål kan oppnås, bør introduksjonslegen ha et samlet pasientgrunnlag på minst 800 pasienter. Dette kan for eksempel la seg gjøre ved at legen mottar pasienter fra flere fastlegers liste. Introduksjonslegen skal sikres et uselektert pasientgrunnlag og oppfølging av pasienter over tid.

Kriteriet om at fastlegens listetak ikke kan økes etter at introduksjonsavtalen er inngått er opphevet fra august 2023.

Søknad uten konkret kandidat: Kommunen kan søke om å få innvilget introduksjonsavtale uten å ha en kandidat klar på søknadstidspunktet.

Tilknytningsform: Det er opp til avtalepartene om introduksjonslegen skal være fastlønnet eller være selvstendig næringsdrivende i perioden. De økonomiske forholdene knyttet til gjennomføringen, avtales mellom avtalepartene. Kommunens ansvar i henhold til spesialistforskriften ligger fast.

Samarbeid mellom kommuner: Det er mulig for to kommuner å samarbeide om gjennomføringen av introduksjonsavtale(r). En av kommunene sender søknad, og må i søknaden legge ved dokumentasjon på at de to kommunene ønsker å samarbeide.

Søknad om introduksjonsavtaler

Søknadsfristen gikk ut 15. mars 2022. 

Søknadsbehandling

Alle innkomne søknader behandles samlet etter at søknadsfristen er gått ut. Ved behov vil Helsedirektoratet innhente uttalelse fra Statsforvalter eller ALIS-kontor. 

Innvilgelse av/avslag på rett til å inngå introduksjonsavtale er ikke et enkeltvedtak. Det er ikke klageadgang.

Det kan åpnes for ny søknadsfrist senere dersom ikke alle introduksjonsavtaler ble fordelt etter den opprinnelige søknadsfristen.

Tildelingskriterier

I tillegg til en skjønnsmessig vurdering som tar hensyn til blant annet geografi, vil det være to hovedkriterier for prioritering av søknader:

  1. Søknader som ønsker å oppnå hovedformålet med ordningen, det vil si å legge til rette for spesialisering for leger ansatt i annet allmennlegearbeid i kommunen.
  2. Antallet fast ansatte leger i annet allmennlegearbeid i kommunen med behov for spesialisering i allmennmedisin.

Økonomi

Det følger ikke med egne midler til ordningen. Det er opp til avtalepartene (kommune, fastleger, introduksjonslege) å bli enige om fordelingen av kostnader ved gjennomføringen av introduksjonsavtalen. Avtalepartene må avgjøre om introduksjonslegen skal være fastlønnet eller selvstendig næringsdrivende. Kommunen kan søke om tilskudd til introduksjonslegen gjennom den nye Nasjonal ALIS-tilskuddet som vil bli lyst ut i mars.

Fastlegene beholder hele basistilskuddet selv om introduksjonslegen vil ha ansvar for oppfølgingen av pasienter på deres lister.

Kriteriet om at fastlegens listetak ikke kan økes etter at introduksjonsavtalen er inngått er opphevet fra august 2023.

Næringsdrivende eller fastlønnet introduksjonslege – informasjon fra Helfo

Introduksjonsleger som er næringsdrivende må inngå avtale om direkte oppgjør med Helfo. De  kan kreve refusjon for utført behandling fra Helfo i henhold til forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege. Mer informasjon om dette vil komme på Helfo sine nettsider.

Dersom introduksjonslegen er fastlønnet av kommunen, er det kommunen selv som oppdaterer opplysninger i sin avtale om direkte oppgjør. Det vil da være kommunen som kan kreve refusjon for utført behandling. Mer informasjon om dette vil komme på Helfo sine nettsider.

Regler for iverksetting, endring, forlengelse og avslutning av avtale

Iverksetting av avtalen: Når kommunen har fått innvilget rett til å inngå introduksjonsavtale, vil kommunen inngå avtale med fastleger og introduksjonslege. Avtalepartene fyller ut Helsedirektoratets avtalemal, og kommunen sender den til Helfo. Informasjon om dette vil stå i  vedtaksbrevet.

Kommunen må ta i bruk introduksjonsavtalen innen 6 måneder fra Helsedirektoratets vedtaksdato. Hvis ikke kan Helsedirektoratet tildele avtalen til en annen kommune.

Ved endring av avtalen: Hvis introduksjonslegen sier opp før tidsperioden for introduksjonsavtalen er over, eller ikke har behov for å arbeide 2 årsverk i åpen uselektert praksis, kan kommunen inngå introduksjonsavtale med en annen lege for den resterende tiden.

Hvis fastlegene i avtalen ønsker å avslutte den, kan kommunen inngå ny introduksjonsavtale med andre fastleger. 

Kommunen plikter å melde ifra dersom det skjer endringer i hvilken introduksjonslege eller fastleger som er avtaleparter i introduksjonsavtalen. Kopi av ny inngått avtale sendes Helfo. 

Forlengelse av avtalen: Ved sykdom, svangerskapspermisjon, fødselspermisjon og/eller foreldrepermisjon hos introduksjonslegen kan avtaleperioden forlenges med inntil 12 måneder, jf. arbeidsmiljøloven §§ 12-2, 12-4 og 12-5. Kommunen trenger ikke å søke til Helsedirektoratet om slik forlengelse, men plikter å melde ifra til Helfo om forlengelsen. 

For at introduksjonsavtalen skal bli mest mulig effektivt utnyttet, kan kommunen inngå avtale med en annen lege i den aktuelle perioden hvor den opprinnelige introduksjonslegen er sykmeldt eller i permisjon. Kommunen plikter å melde ifra dersom det gjøres, ved å sende kopi av inngått avtale til Helfo.

Avslutning av avtalen: Både kommunen, fastleger og introduksjonslege kan si opp introduksjonsavtalen. Oppsigelsestid kan avtales ved inngåelse av avtalen.

Kommunen plikter å melde fra til Helsedirektoratet og Helfo dersom introduksjonsavtalen avsluttes tidligere enn forventet. Dette gjelder også hvis kommunen har fått tildelt introduksjonsavtale for to perioder, og ønsker å si i fra seg den siste perioden.

Helsedirektoratet kan trekke tilbake retten til å ha en introduksjonsavtale dersom det fremkommer at kriteriene for å få tildelt avtalen ikke lenger er tilstede.

Se nettsiden til Helfo om hvordan kommuner melder endringer i introduksjonsavtaler.

Rapportering

Kommuner som får innvilget introduksjonsavtale, forplikter seg til å rapportere på effekt og måloppnåelse til Helsedirektoratet. Rapportering vil trolig skje ved utløp av avtaleperioden for den enkelte introduksjonsavtale. Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av rett til introduksjonsavtaler) gir informasjon om rapporteringskrav og frister. Helsedirektoratet vil i størst mulig grad gjenbruke informasjon som Helfo mottar fra kommuner og introduksjonsleger for å lette på rapporteringsarbeidet for kommunene.

Dokumenter

Helsedirektoratet har utarbeidet en avtalemal som avtalepartene må fylle ut og sende til Helfo. 

Avtalemal for introduksjonsavtaler (doc.)

Tillegg til avtalemal for introduksjonsavtale (doc)

Kontakt

godkjenning@helsedir.no

 

Først publisert: 26.01.2022 Siste faglige endring: 03.05.2024 Se tidligere versjoner