Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regler for gammel spesialistutdanning - immunologi og transfusjonsmedisin

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger (PDF)

Krav til tjeneste

De generelle bestemmelsene krever full deltagelse i avdelingens vaktplan. Tjenestegjør man ved en avdeling med vaktordning, må man gjennom hele utdanningen delta i denne for å få tjenesten godkjent som spesialistutdanning. I tillegg til det generelle vaktkravet er det formulert et eksplisitt minstekrav til deltagelse i transfusjonsmedisinsk vaktordning i spesialistreglene for immunologi og transfusjonsmedisin.

1. HOVEDUTDANNING

1.1 Tjeneste i hovedspesialitet
4 ½ års tjeneste ved avdeling i immunologi og transfusjonsmedisin, hvorav deltakelse i transfusjonsmedisinsk vaktordning i 3 år

Ved søknad om spesialistgodkjenning må det dokumenteres at kandidaten har tilegnet seg de kunnskaper og ferdigheter målbeskrivelsen forutsetter.

1.2 Annen relevant tjeneste
Inntil 1 år kan erstattes av:

a) forskningstjeneste

eller

b) tjeneste i annen laboratoriespesialitet

eller

c) tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin


2. Obligatorisk tjeneste ved relevant klinisk avdeling
½ års tjeneste ved relevant klinisk avdeling

Søknad om spesialistgodkjenning kreves vedlagt attestasjonsskjema for utførte ferdighetskrav.

Kursutdanning

200 timer, herav minst 20 timer i hemoterapi, minst 20 timer i transplantasjonsimmunologi, minst 20 timer i immunhematologi, minst 45 timer i metodekurs for laboratoriespesialiteter og til sammen minst 75 timer innen valgfrie kurs godkjent for spesialiteten.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Merknader

MERKNAD TIL PUNKT 1a

Målene med forskning i spesialistutdanningen er at legen har kompetanse til:

 • Kritisk å kunne vurdere og ta i bruk resultatet fra vitenskapelige artikler i eget arbeid.
 • Å kunne med vitenskapelig metodikk evaluere arbeidsstedets eller egne resultater i diagnostikk og behandling (kvalitetssikring).
 • Å kunne kritisk vurdere og utarbeide systematiske oversikter over vitenskapelige arbeider som har sett på diagnostikk, behandling og prognostisk vurdering av de sentrale sykdommer innen spesialiteten.
 • Å formidle forskningsresultater til pasienter, pårørende, helsepersonell, beslutningstakere og allmennheten på egnet måte.

Med forskningstjeneste tellende for spesialistutdanningen menes tjeneste som lege i stipendiatstilling, i fordypningsstilling (forskningsdelen) eller tilsvarende, eller arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50% stilling.

Forskningstjenesten vil gi tellende tjeneste i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må ha relevans til medisinen og må dokumenteres med attest som beskriver det vitenskapelige arbeidet og attesterer tilfredsstillende utført tjeneste, herunder at målsettingen for forskningstjenesten er oppfylt. 

Det gjøres følgende presiseringer:

 1. Nordisk medisinsk doktorgrad (Ph.d) eller tilsvarende teller med 1 år.
 2. Øvrig medisinsk forskning, medisinsk relevant forskning innenfor andre fakulteter eller etablerte forskningsmiljøer, herunder mastergrad eller lignende, og medisinsk doktorgrad fra land utenfor Norden, må vurderes individuelt. Denne type forskningsarbeid må dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid som enten må være publisert i tidsskrift med fagfellevurdering (peer review) eller er vedlagt søknaden for vurdering.

  Av veiledererklæringen må det fremgå tid brukt til aktiv forskning, at legen har nødvendig kjennskap til forskningsmetoder og fortolkning av forskningsresultater, og at legen kritisk kan vurdere å ta i bruk resultater i vitenskapelige artikler.
 3. Forskningstjeneste relevant for medisin gjennomført før autorisasjon som lege, kan også telle for dette punktet i reglene, men må ha ført frem til en akademisk grad (doktorgrad, mastergrad eller lignende). Vedr. tellende tjeneste for doktorgrad gjelder punkt 1. For de øvrige grader gjelder reglene under punkt 2.

  Fullført forskerlinje under cand.med. studiet i Norge teller med 1 år.

MERKNAD TIL PUNKT 2
Med tjeneste i relevante spesialiteter menes tjeneste i akutt- og mottaksmedisin, anestesiologi, barnesykdommer, generell kirurgi (eller grenspesialitetene), onkologi, revmatologi og indremedisin - (hvis seksjonert: enten blodsykdommer eller infeksjonssykdommer).

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse for immunologi og transfusjonsmedisin (legeforeningen.no)

Godkjente utdanningsinstitusjoner

Godkjente utdanningsinstitusjoner for immunologi og transfusjonsmedisin (legeforeningen.no)

Først publisert: 31.08.2020 Siste faglige endring: 30.06.2021