Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regler for gammel spesialistutdanning - generell kirurgi

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger (PDF)

Krav til tjeneste

De generelle bestemmelsene krever full deltagelse i avdelingens vaktplan. Tjenestegjør man ved en avdeling med vaktordning, må man gjennom hele utdanningen delta i denne for å få tjenesten godkjent som spesialistutdanning.

I tillegg til det generelle vaktkravet er det formulert eksplisitte minstekrav til deltagelse i generell (ikke seksjonert/grenspesialisert) vaktordning i spesialistreglene for generell kirurgi.

1. HOVEDUTDANNING

1.1 Tjeneste i hovedspesialitet
6 års tjeneste ved generell kirurgisk avdeling

1.2 Tjeneste i grenspesialitet
Inntil 2 ½ år kan gjennomføres i grenspesialisering.

1.3 Annen relevant tjeneste
Inntil ½ år kan erstattes av:

a) forskningstjeneste

eller

b) tjeneste i relevante spesialiteter

eller

c) tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin.

Søknad skal vedlegges skjema med oversikt over utførte operasjoner. Det er vedtatt minstekrav til operasjonslister. 

Kursutdanning

210 timer, herunder 160 timer i følgende obligatoriske kurs:

 • Pre-, per- og postoperativ behandling og intensivmedisin (PPP-kurs)30 timer
 • Basal kirurgisk teknikk (åpen- og miniinvasiv kirurgi) 40 timer. Basal kirurgisk teknikk består av to kurs;  Basic Surgical Skills (BSS, 20 timer) og kurs i laparoskopisk kirurgi (20 timer).
 • Krigskirurgi 30 timer
 • Advanced Trauma Life Support (ATLS-kurs) eller tilsvarende 20 timer
 • Akuttkirurgiske tilstander 40 timer (ett kurs). Kurset har følgende emner: Akutte gastrointestinale lidelser, akutt urologi, akutt karkirurg, akutt thoraxkirurgi, akutt barnekirurgi og akutte tilstander innen nevrokirurgi, plastikkirurgi, gynekologi, øre, nese og hals, bryst- og endokrinkirurgi m.fl. med relevans for generell kirurgi.

Som valgfrie kurs teller andre kurs godkjent for spesialistutdanningen i generell kirurgi eller i en av de kirurgiske grenspesialitetene.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Merknader

MERKNAD TIL PUNKT 1

Ved seksjonerte avdelinger må tjenesten utføres etter godkjent rotasjonsordning ved minimum seksjon for gastroenterologisk kirurgi, urologi, og karkirurgi/thoraxkirurgi.

Tjeneste ved ortopedisk seksjon/avdeling kan godkjennes med inntil 1 år av utdanningen i generell kirurgi.

Det kreves deltagelse i generell kirurgisk vaktordning for minst 3 år av utdanningen. Med generell kirurgisk vaktordning menes akutt kirurgisk service som dekker lokalsykehusfunksjonen (det primære opptaksområdet) i generell kirurgi.

Tellende tjeneste for én kirurgisk grenspesialitet kan benyttes for inntil 2 ½ år av utdanningen i generell kirurgi. Det forutsettes minst 3 års tjeneste i
hovedspesialiteten/rotasjonstjeneste i andre grenspesialiteter.


MERKNAD TIL PUNKT 1a)

Målene med forskning i spesialistutdanningen er at legen har kompetanse til:

 • Kritisk å kunne vurdere og ta i bruk resultatet fra vitenskapelige artikler i eget  arbeid.
 • Å kunne med vitenskapelig metodikk evaluere arbeidsstedets eller egne resultater i diagnostikk og behandling (kvalitetssikring).
 • Å kunne kritisk vurdere og utarbeide systematiske oversikter over vitenskapelige arbeider som har sett på diagnostikk, behandling og prognostisk vurdering av de sentrale sykdommer innen spesialiteten.
 • Å formidle forskningsresultater til pasienter, pårørende, helsepersonell, beslutningstakere og allmennheten på egnet måte.

Med forskningstjeneste tellende for spesialistutdanningen menes tjeneste som lege i stipendiatstilling, i fordypningsstilling (forskningsdelen) eller tilsvarende, eller arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50% stilling.

Forskningstjenesten vil gi tellende tjeneste i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må ha relevans til medisinen og må dokumenteres med attest som beskriver det vitenskapelige arbeidet og attesterer tilfredsstillende utført tjeneste, herunder at målsettingen for forskningstjenesten er oppfylt.

Det gjøres følgende presiseringer:

 1. Nordisk medisinsk doktorgrad (Ph.d) eller tilsvarende teller med ½ år.
 2. Øvrig medisinsk forskning, medisinsk relevant forskning innenfor andre fakulteter eller etablerte forskningsmiljøer, herunder mastergrad eller lignende, og medisinsk doktorgrad fra land utenfor Norden, må vurderes individuelt. Denne type forskningsarbeid må dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid som enten må være publisert i tidsskrift med fagfellevurdering (peer review) eller er vedlagt søknaden for vurdering.

  Av veiledererklæringen må det fremgå tid brukt til aktiv forskning, at legen har nødvendig kjennskap til forskningsmetoder og fortolkning av forskningsresultater, og at legen kritisk kan vurdere å ta i bruk resultater i vitenskapelige artikler.
 3. Forskningstjeneste relevant for medisin gjennomført før autorisasjon som lege, kan også telle for dette punktet i reglene, men må ha ført frem til en akademisk grad (doktorgrad, mastergrad eller lignende). Vedr. tellende tjeneste for doktorgrad gjelder punkt 1. For de øvrige grader gjelder reglene under punkt 2.

  Fullført forskerlinje under cand.med.-studiet i Norge teller med ½ år.

 

MERKNAD TIL PUNKT 1.3 b)

Med tjeneste i relevante spesialiteter menes alle spesialiteter utenom generell kirurgi og kirurgiske grenspesialiteter.

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for generell kirurgi (legeforeningen.no)

Godkjente utdanningsinstitusjoner

Godkjente utdanningsinstitusjoner for generell kirurgi (legeforeningen.no)

Først publisert: 31.08.2020 Siste faglige endring: 17.06.2024