Turnus for leger

Nåværende turnusordning avvikles og det innføres en obligatorisk LIS1 for alle legespesialitetene. Siste kull som gjennomfører turnus etter gammel ordning begynte i turnus 1. mars 2017.

Dato for utlysning, søknadsfrist og svarfrist for LIS1 (tidligere turnus) finner du under ny spesialistutdanning

Overgangsregler for leger i turnus

  • Leger som per 1. mars 2017 allerede er ansatt i turnus eller har fått tilbud om ansettelse i en turnusstilling, kan frem til 1. mars 2019 gjennomføre turnus og få godkjent turnus i henhold til den gamle spesialistgodkjenningsforskriften (lovdata.no).
    Leger som har hatt lovfestet eller tariffestet fravær kan også få godkjenning i henhold til turnuslegene etter 1. mars 2019.
  • Leger som per 1. mars 2017 ikke er ansatt eller ikke har fått tilbud om ansettelse i en turnusstilling, men som har gjennomført deler av turnus, kan ansettes i reststillinger for LIS1. Turnustjeneste som er gjennomført, skal regnes med i vurderingen av oppnådde læringsmål i LIS1.

Overgangsordningen for leger i turnus opphører 1. mars 2019.

Godkjenning av turnus (bevitnelsesskjema)

Du må søke om godkjenning av gjennomført norsk turnus. Bevitnelsesskjema og informasjon om hvordan søke om godkjenning.

Etter gjennomført LIS1 i Norge og fått LIS1 lisens

Etter gjennomført LIS1 må du søke om autorisasjon. Bruk godkjenningstype: Autorisasjon etter gjennomført turnus i Norge

Regelverk og veiledere knyttet til turnus for leger

Bestemmelsene om turnusordningen er fastsatt i flere forskrifter fra Helse- og omsorgsdepartementet (se oversikt under). Fra 1. mars 2017 gjelder ny forskrift for spesialistutdanning for leger og tannleger (lovdata.no).

Innholdet for turnustjenesten er beskrevet i følgende dokumenter:

Tilskudd: Turnus for leger – reise- og flytteutgifter

Leger som skal begynne i turnusstilling kan få hel eller delvis refusjon av reise- og flytteutgifter

Tilskudd: Turnus for leger - tilskudd til kommuner

Kommuner som tar imot nyutdannede leger i kommuneturnus tildeles et turnustilskudd

Først publisert: 16.01.2015 Sist faglig oppdatert: 20.05.2020