Turnus for leger

Nåværende turnusordning avvikles og det innføres en obligatorisk LIS1 for alle legespesialitetene. Siste kull som gjennomfører turnus etter gammel ordning begynte i turnus 1. mars 2017.

Dato for utlysning, søknadsfrist og svarfrist for LIS1 (tidligere turnus) finner du under ny spesialistutdanning

Overgangsregler for leger i turnus

  • Leger som per 1. mars 2017 allerede er ansatt i turnus eller har fått tilbud om ansettelse i en turnusstilling, kan frem til 1. mars 2019 gjennomføre turnus og få godkjent turnus i henhold til den gamle spesialistgodkjenningsforskriften (lovdata.no).
    Leger som har hatt lovfestet eller tariffestet fravær kan også få godkjenning i henhold til turnuslegene etter 1. mars 2019.
  • Leger som per 1. mars 2017 ikke er ansatt eller ikke har fått tilbud om ansettelse i en turnusstilling, men som har gjennomført deler av turnus, kan ansettes i reststillinger for LIS1. Turnustjeneste som er gjennomført, skal regnes med i vurderingen av oppnådde læringsmål i LIS1.

Overgangsordningen for leger i turnus opphører 1. mars 2019.

Godkjenning av turnus (bevitnelsesskjema)

Du må søke om godkjenning av gjennomført norsk turnus. Bevitnelsesskjema og informasjon om hvordan søke om godkjenning.

Jobb for nyutdannede leger uten gjennomført turnus/LIS1

Det er mulig å ta arbeid som lege uten gjennomført turnus eller LIS1, hvis arbeidsgiver legger til rette for forsvarlig yrkesutførelse.

Avhengig av legens utdanningsland er det noen absolutte krav for å bli tilsatt i følgende stillinger:

Stilling som er en del av spesialistutdanning (LIS-stilling)

  • Autoriserte leger utdannet i Norge eller i et land utenfor EU/EØS må først gjennomføre turnus eller LIS1.
  • Autoriserte leger utdannet i et annet EU/EØS-land kan frem til 1. mars 2019 starte som lege i spesialisering (LIS) uten å ha gjennomført turnus eller LIS1.
  • Leger utdannet i EU/EØS uten integrert veiledet praksis må først gjennomføre turnus/LIS1 i Norge eller turnus i utdanningslandet.

Stilling i kommunehelsetjenesten

Det er et skille mellom allmennlegeoppgavene man kan kreve trygderefusjon for og hvilke oppgaver man ikke kan kreve trygderefusjon for.

Til allmennlegeoppgavene det kan kreves trygderefusjon for, er det et krav om å ha gjennomført norsk turnustjeneste eller LIS1. Autoriserte leger utdannet i et annet EU/EØS-land enn Norge kan imidlertid frem til 1. mars 2019 starte uten å ha gjennomført turnus eller LIS1.

Til allmennlegeoppgavene det ikke kan kreves trygderefusjon for, er det tilsvarende krav, med unntak av vikariater under 12 måneder.  Dette følger av forskrift om kompetansekrav

Dette kan være legestillinger i sykehjem, skolehelsetjeneste, helsestasjon, fengselshelsetjeneste m.m.

Regelverket stiller ikke krav til turnus for andre legestillinger. Det er mulig å ta arbeid som lege før turnus eller LIS1 er gjennomført, under forutsetning av at arbeidsgiver legger til rette for forsvarlig yrkesutøvelse.

Helsedirektoratet anbefaler alle leger, uavhengig av utdanningsland, å gjennomføre norsk turnus/LIS1 for å tilegne seg tilstrekkelig erfaring og kjennskap til norsk helsevesen.

Regelverk og veiledere knyttet til turnus for leger

Bestemmelsene om turnusordningen er fastsatt i flere forskrifter fra Helse- og omsorgsdepartementet (se oversikt under). Fra 1. mars 2017 gjelder ny forskrift for spesialistutdanning for leger og tannleger (lovdata.no).

Innholdet for turnustjenesten er beskrevet i følgende dokumenter:

Tilskudd: Turnus for leger – reise- og flytteutgifter

Leger som skal begynne i turnusstilling kan få hel eller delvis refusjon av reise- og flytteutgifter

Tilskudd: Turnus for leger - tilskudd til kommuner

Kommuner som tar imot nyutdannede leger i kommuneturnus tildeles et turnustilskudd

Først publisert: 16.01.2015 Sist endret: 08.04.2019