Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tilvirkningsbevilling – tillatelse til å produsere alkoholholdig drikk

Hvordan søke om tilvirkningsbevilling for å produsere eller videreforedle alkoholholdig drikk. Plikter for bevillingshavere blant annet om omsetningsoppgaver, eierskifte, mv.

Tilvirkning av alkoholholdig drikk, det vil si produksjon av drikk som inneholder mer enn 2,5 volumprosent alkohol, krever bevilling, jf. alkoholloven § 6-1 (lovdata.no). Bevillingsplikten gjelder ikke tilvirkning av alkoholholdig drikk med alkoholstyrke fra 2,5 – 22 volumprosent til eget bruk.

Ønsker du å starte produksjon av alkoholholdig drikk, må du enten ha:

 • Statlig tilvirkningsbevilling som vil gi rett til engrossalg etter registrering hos Skatteetaten.
 • Kommunal salgsbevilling med rett til tilvirkning for salg i egen virksomhet. Mer om dette finner du i artikkelen Salgsbevilling for alkohol
 • Kommunal skjenkebevilling med rett til tilvirkning for skjenking i egen virksomhet. Mer om dette finner du i artikkelen Skjenkebevilling for alkohol

Dersom virksomheten ønsker å drive engrossalg/videresalg til grossister eller andre med salgs- eller skjenkebevilling (restauranter, butikker, Vinmonopolet mv.) er det krav om statlig tilvirkningsbevilling. Virksomheten må også registreres hos registreres hos skatteetaten (skatteetaten.no).

Engrossalg (videresalg) av alkohol kan bare skje på grunnlag av registrering hos Skatteetaten, jf. alkoholloven § 1-4c (lovdata.no). Skatteetaten gir nærmere informasjon om hvordan du søker om registrering for engrossalg av alkohol (skatteetaten.no).

Dersom virksomheten ønsker utsalg for å kunne selge produktene sine direkte til forbruker må det søkes om kommunal salgsbevilling.

Tilvirkning (produksjon av alkohol)

Med tilvirkning menes enhver produksjon av alkoholholdig drikk. Slik produksjon kan skje ved gjæring, destillasjon eller på annen måte. Den omfatter for eksempel alkoholgjæring av druesaft, frukt- eller plantesaft, gjæring på malt (øl) og fremstilling av alkohol av annet produkt ved destillasjon eller annen teknisk prosess (brennevin).

Tilvirkning omfatter også enhver videreforedling eller bearbeiding av en allerede fremstilt alkoholholdig drikk. Utvanning, tilsetting av kullsyre, blanding med fruktsaft, mineralvann eller annen væske, blanding av flere alkoholholdige drikker eller søtning krever derfor tilvirkningsbevilling.

Vilkår for å få statlig tilvirkningsbevilling

Følgende vilkår må være oppfylt, jf. alkoholloven § 6-1 (lovdata.no):

 • Bevillingshaver og person som eier en vesentlig del av virksomheten eller har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha uklanderlig vandel etter lovgivning som er av betydning for hvordan virksomheten skal utøves, herunder alkohollovgivningen, tollovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskaps- og selskapslovgivningen og næringsmiddellovgivningen.
 • Det må stilles tilfredsstillende sikkerhet for betaling av alkoholavgift. Før bevillingen tas i bruk skal Skatteetaten vurdere om bevillingshaver må stille sikkerhet for betaling av alkoholavgift.
 • Tilvirkingsanlegget må være tilfredsstillende sikret. I denne sammenheng legger myndighetene vekt på den fysiske sikringen av tilvirkingsanlegg og lager, samt rutiner for lagerhold og adgangskontroll. Kravene er strengest for produksjon og lagring av brennevin (krav om alarm).
 • Bevillingshaver kan ikke drive annen virksomhet som er uforenlig med tilvirkning av alkoholholdig drikk.

Kravene må til en hver tid være oppfylt, og det er ikke nok at de kun er oppfylt ved søknadstidspunkt. Bevillingsmyndigheten kan føre kontroll med om kravene også er oppfylt etter tidspunktet for innvilgelse.

Slik søker du om statlig tilvirkningsbevilling

Dersom du ønsker en statlig tilvirkningsbevilling må du sende søknad til Helsedirektoratet. Det er en rekke krav til hva søknaden skal inneholde og til dokumentasjon som skal følge søknaden. Søknadskjemaet finner du på Altinn.no.

Før du starter søknaden i Altinn anbefaler vi at du setter deg godt inn i veiledningen til søknaden og innhenter nødvendig dokumentasjon på forhånd. Veiledningen gir oversikt over nødvendig dokumentasjon som skal vedlegges søknaden.

Det er forbudt å starte tilvirkning før bevilling foreligger.

Søknadsgebyr

For å søke om tilvirkningsbevilling må du betale et søknadsgebyr. Betaling skjer med kort i Altinn når du sender inn søknad med vedlegg. Det er ikke mulig å sende inn søknaden uten at gebyret innbetales. Gebyret fremkommer av engrosforskriften § 3-1 (lovdata.no) og er pr. i dag som følger:

 • for tilvirkning av alkoholholdig drikk som ikke er brennevin: kr 12 000
 • for tilvirkning av brennevin: kr 15 000
 • for tilvirkning av all alkoholholdig drikk: kr 15 000
 • for endring fra alkoholholdig drikk som ikke er brennevin til all alkoholholdig drikk: kr 3 600

Saksbehandlingstid

Vanlig saksbehandlingstid er 3–6 måneder fra Helsedirektoratet mottar din søknad. Saksbehandlingstiden vil blant annet variere etter hvor komplett søknaden er ved mottak og hvor raskt direktoratet mottar svar fra høringsinstansene.

Plikter, ansvar og omsetningsgebyr

Bevillingen skal utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne, til enhver tid er oppfylt, og for øvrig på forsvarlig måte.

Plikter før bevillingen tas i bruk

Før bevillingen tas i bruk må bevillingshaver

 • melde fra til Helsedirektoratet om at bevillingen tas i bruk.
 • søke Skatteetaten om rett til engrossalg

Plikter og ansvar under utøvelsen av bevillingen

Engrossalg

Bevillingshaver har plikt til å forvisse seg om at kjøper har nødvendig bevilling for å kjøpe alkoholholdig drikk engros. 

Engrossalg av alkoholholdig drikk som ikke skjer til kjøper i utlandet, kan bare skje til den som har bevilling til detaljsalg, skjenking eller tilvirkning av vedkommende drikk, eller som kan drive engrossalg. Engrossalg kan likevel ikke skje til den som bare har bevilling til salg eller skjenking for en enkelt bestemt anledning, med mindre styrer og stedfortreder har dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Engrossalg skal ikke skje til den som har en ambulerende skjenkebevilling.

Minstegebyr

Alle som har bevilling må betale et minstegebyr pålydende kr. 5000 innen 1. februar hvert år uavhengig av faktisk omsetning. Helsedirektoratet sender faktura på minstegebyret. Ved nye bevillinger sender direktoratet faktura etter at bevillingshaver har meldt fra om at bevillingen tas i bruk. Dersom bevillingen tas i bruk etter 1. juli faktureres halvt minstegebyr, kr 2500.

Omsetningsgebyr og omsetningsoppgave

Bevillingshaver skal for hver måned, og senest innen 18. i påfølgende måned, rapportere månedens gebyrpliktige omsetning fordelt på kategoriene for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3. Det skal rapporteres selv om det ikke har vært gebyrpliktig omsetning (0-oppgave).

Rapporteringen skjer i Tobakkssalgs- og bevillingsregisteret. Den som registrerer oppgaven i løsningen må logge inn og inneha rollen «Tobakkssalgs- og bevillingsregisteret – Innehaver» i Altinn. Normalt sett skal daglig leder allerede ha denne rettigheten.

Når omsetningen overstiger minstegebyret (kr. 5 000) må det i tillegg innbetales et løpende gebyr hver måned på grunnlag av omsatt mengde alkohol. Helsedirektoratet sender faktura på gebyret.

Helsedirektoratets kontonummer: 7694 05 12162. Innbetalingen skal merkes «Gebyrinntekter til kapittel 3720 04 18».

Dette gebyret beregnes per liter vare. Gebyret beregnes og betales etter følgende satser:

 • Gruppe 1: kr 0,00297 pr. vareliter
 • Gruppe 2: kr 0,00436 pr. vareliter
 • Gruppe 3: kr 0,02573 pr. vareliter

Størrelsen på gebyret per liter betyr at det skal produseres og omsettes mye før man overstiger minstegebyret. Eksempelvis skal det omsettes nesten 1 700 000 liter alkohol i gruppe 1 før det må betales mer enn minstegebyret.

Omsetningen som innrapporteres beregnes på følgende måte:

  Lagerbeholdning i starten av måneden
+ Månedens produksjon
- Lagerbeholdning i slutten av måneden

= Omsetning som rapporteres

Meldeplikt

Bevillingshavere må gi melding til Helsedirektoratet om endringer som er av betydning for utøvelse av og kontroll med den bevillingspliktige virksomheten. Etter alkoholloven § 6-7 skal det gis melding om etablering eller nedleggelse av lager, om endringer i ledelsen av virksomheten og om overdragelse av vesentlige deler av aksjene eller selskapsandeler. Ved nytt lager eller endring av lager må dette godkjennes av Helsedirektoratet før det tas i bruk. Endelig må det gis melding ved opphør og midlertidig stans. Helsedirektoratet følger opp slike endringsmeldinger på ulike måter for å kontrollere at vilkårene for å inneha bevilling fortsatt er oppfylt. Endringer som har betydning for utøvelse av bevillingen skal meldes til Helsedirektoratet før iverksetting. 

Overdragelse av virksomheten eller av en dominerende andel aksjer krever som hovedregel ny bevilling, og nye sentrale personer må vandelsvurderes. Ved overdragelse av virksomhet eller endring av selskapsform faller bevillingen bort. Ny eier kan imidlertid drive på tidligere eiers bevilling dersom Helsedirektoratet blir underrettet om dette, og det søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager, etter at overdragelsen fant sted, jf. alkoholloven § 1-10 (lovdata.no)

Alkoholreklame

All reklame for alkoholholdig drikk er forbudt, jf. alkoholloven § 9-2 (lovdata.no). Alle som omsetter alkohol i Norge er underlagt det samme regelverket med forbud mot alkoholreklame.

Kontroll og tilsyn

Helsedirektoratet er pålagt å føre kontroll og tilsyn med at bevillingen utøves på en slik måte at vilkårene for å inneha bevilling til enhver tid er oppfylt. Sentralt i dette er omsetningsoppgavene som tilvirkerne må sende til direktoratet. Omsetningstallene viser at bevillingen er i bruk og danner grunnlaget for det løpende gebyret. Det utføres også jevnlig kontroll av at vandelskravet til bevillingshaver og personer som eier vesentlig deler av virksomheten er oppfylt og om det er foretatt endringer av betydning i virksomheten. I tillegg føres det løpende tilsyn med at reklameforbudet overholdes.

Bevillingen kan inndras

Hvis vilkårene for bevillingen brytes, kan Helsedirektoratet inndra bevillingen for kortere eller lengre tid. Bevillingen skal inndras dersom det ikke lenger tilvirkes alkohol.

Først publisert: 03.04.2017 Siste faglige endring: 29.10.2020 Se tidligere versjoner