Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Salgsbevilling for alkohol

Driver du butikk og ønsker å selge drikke med over 2,5 volumprosent alkohol, må du søke om salgsbevilling fra den kommunen butikken ligger i. Det gis ikke salgsbevilling for alkohol til bensinstasjon eller kiosk.

Definisjon av salg og skjenking

Ved salg, for eksempel fra en butikk, skal drikking skje utenom salgsstedet. Salg av alkohol krever salgsbevilling.

Ved skjenking skal drikking skje på skjenkestedet, for eksempel i en bar eller på en restaurant. Skjenking krever både serveringsbevilling og skjenkebevilling.

Alt om skjenkebevilling finner du her

Søknad om salgsbevilling

Søknad om salgsbevilling sendes til den kommunen butikken ligger i – av den juridiske enheten med det økonomiske ansvaret. Det gis som hovedregel bevilling til salg av alkohol i gruppe 1: Drikk som inneholder mellom 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Søknad om salgsbevilling er ikke nødvendig for drikk som inneholder under 2,5 volumprosent alkohol. Det er opp til kommunen å vurdere om en søknad om bevilling skal innvilges dersom vilkårene for å få bevilling for øvrig er oppfylt. Et avslag skal alltid begrunnes.

En bevilling gis som hovedregel for inntil fire år av gangen, men kan også gis for en kortere periode som for en bestemt del av året eller en enkelt bestemt anledning.

Kommunen kan benytte seg av unntaket fra hovedregelen ved å fastsette nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger som må søke om fornyelse eller hvilke som kan løpe videre for en periode på inntil 4 år.

Se mer om dette i Helsedirektoratets merknader til alkohollovens § 1-6 om bevillingsperioden.

Ulike typer salgsbevilling

Nettsalg

Alkoholloven åpner for bevilling til nettsalg av alkohol. Det må fremgå av bevillingssøknaden om varene skal utleveres fra et bestemt lokale eller om det skal skje ved utkjøring.

Søknad om bevilling må skje til kommunen der virksomheten er lokalisert/lokalet ligger. I tillegg må det søkes om kommunal bevilling i alle kommuner det skal utleveres alkoholholdig drikk .

Det er noen bestemmelser som er særlig aktuelle ved nettsalg. Utlevering av alkoholholdig drikk må

 • skje innenfor gjeldende salgstider i kommunen
 • kun skje til personer som er 18 år eller eldre
 • ikke skje til personer som åpenbart er påvirket av rusmidler

Nettsalg av alkohol må skje i henhold til reklameforbudets bestemmelser. Det er likevel gitt et unntak fra reklameforbudet som gir adgang til å legge ut bilder av produktene i forbindelse med nettsalg av alkohol.

Les mer om unntaket i Helsedirektoratets merknader til alkoholloven og reklame.

Innførsel og produksjon av alkohol

Utvidet bevilling som også gjelder

 • innførsel av alkohol og/eller
 • produksjon av alkoholholdig drikk

for salg i egen virksomhet kan gis av kommunen i tillegg til en normal salgsbevilling. Det stilles ikke ytterligere krav for å inneha en slik utvidet bevilling. Tillatelse til produksjon kan imidlertid kun gis dersom salget og produksjonen vil utgjøre en del av stedets helhetlige karakter og tilbud.

Alkohol som innføres kan kun selges fra den forretningen som har den salgsbevillingen tillatelsen er knyttet til, og kan ikke selges på annen måte. Slik innførsel gjelder kun alkoholholdig drikk i gruppe 1.

En salgsbevilling kan utvides til å gjelde produksjon av alkoholholdig drikk i gruppe 1 for salg i egen virksomhet.

Drikken kan kun selges fra den forretningen som har salgsbevillingen tillatelsen er knyttet til.

Dersom det er ønskelig å produsere alkoholholdig drikk for salg til andre steder med salgs- og skjenkebevilling, må det søkes om statlig tilvirkningsbevilling.

Vær oppmerksom på at bevillingshaver må kontakte Skatteetaten og Mattilsynet for registrering før produksjonen kan starte.

Salg av drikke opptil 22 volumprosent

Fra 1. juli 2016 ble det tillatt å selge enkelte drikkevarer med opp til 22 volumprosent alkohol direkte fra produsent.

Dette gjelder kun produkter som ikke er omfattet av EØS-avtalen og som ikke

 • er tilsatt brennevin
 • er blandet med andre alkoholholdige drikkevarer

Oversikt over produkter som kan produseres og selges direkte fra produksjonsstedet er listet opp i tollposisjon 22.06 i Tolltariffen (toll.no).

Bevilling kan kun gis dersom

 • produksjonen skjer ved salgsstedet
 • salget vil utgjøre en del av stedets helhetlige karakter og salgstilbud
 • minst en tredjedel av innsatsvarene er egenproduserte
 • det selges maks 15 000 liter per år

Bevillingsmyndighet er kommunen der utsalget skal skje. Har man statlig tilvirkningsbevilling kan man starte produksjon, men ikke selge direkte fra eget utsalg før den kommunale bevillingen er i orden.

Krav til bevillingshaver

For å få salgsbevilling, forutsettes det at bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten har uklanderlig vandel når det kommer til alkoholloven, annet lovverk som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.

Kravet til vandel må være oppfylt i hele bevillingsperioden. Dersom vandelskravet ikke lenger er oppfylt etter at bevilling er innvilget, kan bevillingen inndras. Politiet, skatte- og avgiftsmyndighetene har meldeplikt til bevillingsmyndighetene.

Les mer om kontroll og inndraging av skjenkebevilling her.

Styrer og stedfortreder

For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder. Begge disse må være over 20 år og ha bestått kunnskapsprøven.

Bare personer som har et daglig ansvar for salget kan oppnevnes som styrer. En styrer har som oppgave å se til at salget av alkoholholdig drikke skjer i henhold til regelverket. Styreren og stedfortrederen skal være kontrollmyndighetens kontaktpersoner.

Ønsker man å endre styrer og/eller stedfortreder, må kommunen få en beskjed og det må sendes inn en søknad om godkjenning av nye personer til disse rollene.

Endringer i virksomheten

En salgsbevilling kan ikke overdras til nye eiere. Ved overdragelse av virksomheten faller bevillingen bort. Ny eier må søke om ny bevilling.

Andre endringer i eiersammensetningen kan også medføre at bevillingen bortfaller. Dette gjelder når alle, eller en dominerende andel av, aksjene eller andelene i selskapet overdras.

Skifte av selskapsform regnes som en overdragelse.

Drift på tidligere eiers bevilling

Ny eier kan drive på tidligere eiers bevilling i en overgangsperiode på tre måneder i påvente av behandling av bevillingssøknaden. Ny eier får da de samme rettighetene som tidligere eier hadde.

For å kunne drive på tidligere eiers bevilling må noen vilkår være oppfylt:

 • Kommunen må underrettes
 • Det må søkes om ny bevilling innen 30 dager etter overdragelse
 • Det må foreligge et rettslig suksesjonsforhold mellom tidligere og nåværende eier

Dersom ny bevilling ikke er innvilget innen tre måneder, må driften opphøre inntil bevilling er gitt. Dersom søknaden ikke er endelig behandlet innen tre måneder, kan kommunen tillate at overgangsperioden utvides fra tre til inntil fire måneder.

Konkurs

Salgsbevillingen bortfaller når det åpnes konkurs i virksomheten. Konkursboet kan selge alkoholholdig drikk i varebeholdningen til en bevillingshaver etter alkoholloven inntil behandlingen av boet er avsluttet.

Overdragelse før konkursåpning

Dersom en salgsbevilling blir overdratt før konkursåpning, kan det drives på tidligere eiers bevilling forutsatt, som nevnt over, at

 • Ny eier søker om ny bevilling innen 30 dager og
 • At det foreligger en overdragelse av bevillingen mellom gammel og ny eier

Dersom overdragelsen skjer etter konkursåpning, har bevillingen falt bort. Det innebærer at det ikke foreligger noen bevilling å drive videre på, og.ny eier kan ikke selge alkoholdig drikk før egen søknad om salgsbevilling er innvilget.

Først publisert: 29.01.2018 Siste faglige endring: 29.01.2018 Se tidligere versjoner