3. Barnets rett til informasjon om sæddonors identitet

Barn født etter bruk av donorsæd på norske klinikker fra og med 2005, har rett til å få opplysninger om sæddonors identitet fra det sentrale sæddonorregisteret, jf. bioteknologiloven § 2-7.

Dette gjelder både behandling ved inseminasjon og ved befruktning utenfor kroppen. Barn som er blitt til ved assistert befruktning med sæd donert etter ikrafttreden av endringen i bioteknologiloven § 2-7 annet ledd, kan få opplysningene fra de har fylt 15 år. Barn som er født ved hjelp av sæd som er donert før ikrafttreden av endringene i bioteknologiloven § 2-7 annet ledd, har ikke rett til opplysninger om donors identitet før de har fylt 18 år. Det er bare barnet selv som har rett til å få opplysningene. Donor og barnet har ingen rettigheter eller plikter overfor hverandre.

Foreldrene har etter at endringen i bioteknologiloven § 2-7 trer i kraft 1. januar 2021, en plikt til å fortelle barnet at det er blitt til ved hjelp av sæddonasjon. Foreldrene skal informere om dette så snart det er tilrådelig. Helsedirektoratet anbefaler at behandlende lege informerer den eller de som søker om assistert befruktning om deres plikt til å fortelle eventuelle barn om at de er blitt til ved hjelp av assistert befruktning med donorsæd, slik at barna senere kan få oppfylt sin rett. Legen skal informere om fra hvilken alder barnet vil kunne få opplysninger om donors identitet.

Barnets rett til å få opplysningene fra sentralt sæddonorregister gjelder uavhengig av om barnet har fått bekreftet at befruktningen har skjedd med donorsæd. Barn som vet med sikkerhet at de er unnfanget ved hjelp av donorsæd, og barn som tror at dette kan være tilfelle, har rett til å be om bistand fra det sentrale sæddonorregisteret.

Retningslinjer og rutiner for utlevering av opplysningene er foreløpig ikke fastsatt. Barnets rett til utlevering av opplysningene vil gjelde fra 2023. 

Informasjon til foreldre som får barn ved hjelp av egg- og sæddonasjon er publisert på helsenorge.no

Det er også på helsenorge.no publisert informasjon til barn som ønsker å vite mer om sitt genetiske opphav.

 

Sist faglig oppdatert: 25. september 2020