Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8. Ikke-kurativ behandling av ikke-småcellet lungekreft

Andelen pasienter med NSCLC som får kurativt rettet behandling øker, men fortsatt blir de fleste diagnostisert i et sykdomsstadium der kurativ behandling ikke er mulig, enten pga stadium IV eller i tidligere stadier med negative prognostiske faktorer (Kvalitetsregisteret for lungekreft). Med moderne behandling kan målsetningen være både livsforlengende – til dels betydelig livsforlengende, symptomforebyggende og symptomlindrende.

Strålebehandling og/eller medikamentell behandling er aktuelt for de fleste med ikke-kurerbar sykdom.

Ved systemisk behandling menes «immunterapi» (PD-1- eller PD-L1-antistoff), målrettet behandling (perorale medikamenter ved påvist spesifikke mutasjoner), eller konvensjonell kjemoterapi (cellegift).

Alle pasienter med ikke-småcellet lungekreft skal være testet for PD-L1-uttrykk, og alle utenom plateepitelkarsinom-gruppen skal ha gjennomført molekylærpatologiske analyser, se 6.9.9. Behandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft omtales i detalj i dette kapitlet, men kan kort summeres på denne måten: Pasienter med ikke-småcellet lungekreft uten de nevnte mutasjonene skal vurderes for kombinasjonsbehandling med immunterapi og kjemoterapi, mens pasienter hvor ≥50 % av tumorcellene uttrykker PD-L1 kan vurderes for immunterapi som monoterapi i første linje. Ved adenokarsinom med påvist mutasjon tilbys målrettet behandling i første linje. Mange pasienter vil også ha nytte av andrelinjes behandling. Valg av andrelinjes behandling vil avhenge av mutasjonsstatus og tidligere gitt behandling. For noen pasienter vil ytterligere linjer med medikamentell behandling også være aktuelt.

Pasienter i stadium III med dårlige prognostiske faktorer behandles på samme måte som stadium IV-sykdom. Ved vurdering om pasienten er kandidat for tumorrettet behandling, må det legges vekt på prognose, livskvalitet, allmenntilstand (ECOG-status, se ), komorbiditet, alder og pasientens ønsker.

Pasienter med oligometastaser kan vurderes for mer aggressiv behandling (Se kapittel 8.1.6).

For generelle palliative tiltak, se Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen.

8.1. Palliativ strålebehandling

8.2. Palliativ lungekirurgi

8.3. Medikamentell behandling i førstelinje

8.4. Målrettet behandling

8.5. Behandling ved progresjon

8.6. Immunterapi: bivirkninger, behandlingsvarighet og annet

8.7. Angiogenesehemmere

8.8. Beinresorpsjonshemmere

8.9. Bronkoskopisk intervensjon

8.10. Kontrollopplegg etter ikke-kurativ behandling

Siste faglige endring: 09. april 2024