Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.8. Beinresorpsjonshemmere

Mer enn 40 % av lungekreftpasientene i Norge diagnostiseres i stadium IV og skjelett er hyppigste lokalisasjon, både ved single (M1a) og multiple (M1b) fjernmetastaser med hhv 26 % og 50 % (Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft).

Zoledronsyre er indisert til forebygging av skjelettrelaterte hendelser hos voksne med utbredt kreftsykdom som involverer skjelettet. Ved behandling av ikke-småcellet lungekreft har medikamentet vært vurdert ikke indisert da tillegg av slik behandling ikke har vist økt overlevelse.

Med ny og bedre lungekreftbehandling og derav en stadig større andel pasienter som lever lenge med metastatisk sykdom er problemstillingen økende aktuell. Skjelettmetastaser er ofte smertefulle, kan føre til frakturer og hyperkalsemi, kan redusere funksjonsnivå og livskvalitet og utløser gjerne behov for strålebehandling og kirurgi.

En randomisert dobbelt blindet og placebokontrollert fase III-studie publisert i JCO tilbake i 2003 er beskrevet som den første studien som viste effekt av zoledronsyre på skjelettrelaterte hendelser ved ikke-småcellet lungekreft (Silva, Wilson, & Woll, 2015). Studien randomiserte mellom 4 mg og 8 mg zoledronsyre og inkluderte 773 pasienter med solide tumores unntatt bryst- og prostatakreft. Den største pasientgruppen var ikke-småcellet lungekreft med 49 % av pasientene. Armen med 8 mg ble etterhvert stanset grunnet bekymring for nyretoksisitet. Zoledronsyre 4 mg reduserte forekomsten av skjelettrelaterte hendelser inklusive hyperkalsemi til 38 % versus 47 % i placeboarmen (p=0,039), en effekt som vedvarte ifølge en oppdatering etter 21 mnd med behandling (Rosen et al., 2004; Rosen et al., 2003).

I en oversiktsartikkel publisert i 2015 adresseres mangelen på livskvalitetsdata og smerteregistrering i randomiserte studier med skjelettrelaterte hendelser som endepunkt. Artikkelen gjennomgår studier av både bisfosfonater, denosumab og radioisotoper. De fant ikke høykvalitetsstudier som viste effekt på livskvalitet eller reduserte smerter (Hendriks, Hermans, van den Beuken-van Everdingen, Hochstenbag, & Dingemans, 2016).

For bruk av disse medikamentene ved hyperkalsemi, se Hyperkalsemi.

Anbefaling - beinresorpsjonshemmere

  • Behandling med zoledronsyre reduserer skjelettrelaterte hendelser og kan vurderes hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft og utbredte skjelettmetastaser.
  • Pasientene bør få daglig tilskudd av kalsium og D-vitamin og bør vurderes av tannlege før oppstart grunnet risiko for osteonekrose i kjeven.

Siste faglige endring: 09. april 2024