Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

17.2. Utredning for arvelig brystkreft

Ved spørsmål om familiær/arvelig brystkreft bør utredningen som hovedregel primært utføres hos en eller flere personer i familien som selv har eller har hatt kreftsykdom. Dersom ingen kreftsyke er tilgjengelig for slik utredning, kan friske førstegradsslektninger til affisert person henvises til genetisk veiledning.

Personer som selv har eller har hatt brystkreft

Behandlende lege bør gi informasjon om arvelig brystkreft og kan rekvirere diagnostisk gentest av BRCA1 og BRCA2 hos pasienter med påvist brystkreft før 60 år eller som har positiv familiehistorie, se kriterier under. Pasienter som er ferdigbehandlet ved sykehus, kan henvises fra fastlege til genetisk utredning ved medisinsk genetisk avdeling.

Ved diagnostisk gentest av pasient med brystkreft skal som minimum alltid BRCA1 og BRCA2 undersøkes med metode som oppdager både punktmutasjoner og større rearrangement i genene. Andre gener som er assosiert med arvelig risiko for brystkreft kan analyseres der dette er hensiktsmessig.

Pasienten bør få både muntlig og skriftlig informasjon.

Rekvisisjon til gentest må alltid fylles ut med gode kliniske opplysninger, der indikasjon for testen tydelig fremgår.

NB! Dersom resultatet av gentesten har umiddelbar betydning for pasientens behandling, må det tilstrebes å få sendt blodprøve til genetisk laboratorium med minst mulig tidstap, og rekvisisjonen må merkes med grad av hast.

Den som har rekvirert gentesten, har ansvar for å formidle resultatet av testen til pasienten. Dersom det påvises genfeil ved diagnostisk gentest, bør pasienten henvises til medisinsk genetisk avdeling for genetisk veiledning, etter at rekvirerende lege har formidlet resultatet til pasienten. Dette er særlig viktig når genfeilen ikke er kjent i familien fra tidligere, da videre familieutredning og genetisk veiledning av familiemedlemmer vil være av stor betydning.

Dersom laboratoriet opplyser at det er påvist en DNA-sekvensvariant av usikker klinisk betydning («VUS»), bør også pasienten henvises til medisinsk genetisk avdeling for nærmere informasjon og diskusjon om muligheter for videre utredning. En VUS må ikke tolkes som påvist genfeil!

Kriterier for diagnostisk gentest for BRCA1 og BRCA2 hos pasient med brystkreft eller eggstokkreft

 • Kvinne med brystkreft ≤ 60 år
 • Mann med brystkreft uansett alder
 • Kvinne med eggstokkreft
 • Kvinne med brystkreft > 60 år kan henvises til vurdering ved genetisk avdeling dersom familiehistorien gir grunn til mistanke om BRCA-genfeil (se også avsnittet "Friske personer som ikke selv har hatt brystkreft eller eggstokkreft" lengere ned på siden).

Kriterier for diagnostisk gentest for TP53 (Frebourg, Bajalica Lagercrantz, Oliveira, Magenheim, & Evans, 2020)

 • Kvinne med brystkreft < 31 år
 • Kvinne med brystkreft og annen svulst forbundet med Li-Fraumeni syndrom (sarkom, hjernevulst, adrenokortikalt karsinom), første tumor < 46 år
 • Kvinne med brystkreft, og første- eller andregradsslektning med annen svulst forbundet med Li-Fraumeni syndrom (sarkom, hjernevulst, adrenokortikalt karsinom), gjennomsnittsalder ved diagnose < 55 år

Kimbane genfeil i TP53-genet er forbundet med svært høy kreftrisiko, og kan i mange tilfeller også gi risiko for kreft hos barn og unge voksne. Det kan ofte være behov for omfattende genetisk veiledning ved gentest for TP53-genfeil.  

Diagnostisk gentest for andre gener

Dersom det er grunnlag for å mistenke annen arvelig årsak til brystkreft, bør pasienten henvises til avdeling for medisinsk genetikk for videre utredning og veiledning.

Friske personer som ikke selv har hatt brystkreft eller eggstokkreft

Familiehistorien gir grunnlag for mistanke om arvelig brystkreft

Friske personer som ønsker genetisk utredning pga brystkreft hos slektning, bør informeres om at slik utredning er mest informativ når den gjennomføres hos den/de i familien som selv har eller har hatt brystkreft eller annen relevant kreftsykdom. Så langt det er mulig, bør derfor kreftsyk slektning involveres i den genetiske utredningen. Dersom ingen kreftsyke er tilgjengelig for slik utredning, kan friske personer henvises til genetisk veiledning dersom de er førstegradsslektning* til en person som oppfyller minst ett av kriteriene nedenfor. Genetisk utredning bør være gjennomført i familien før kvinnen henvises til regelmessig radiologisk oppfølging (se kapittel Radiologisk brystdiagnostikk hos kvinner med genetisk økt risiko for brystkreft).

 • Kvinne med brystkreft ≤ 50 år
 • Mann med brystkreft uansett alder
 • Kvinne med trippel negativ brystkreft ≤ 60 år
 • Kvinne med bilateral brystkreft ≤ 60 år
 • Kvinne med eggstokkreft
 • Kvinne med brystkreft og positiv familiehistorie, definert ved at minst ett av følgende kriterier er oppfylt:
  • førstegradsslektning* med brystkreft, gjennomsnittsalder ≤ 55 år
  • to førstegradsslektninger* med brystkreft, uansett alder
  • førstegradsslektning* med eggstokkreft
  • førstegradsslektning* med prostatakreft ≤ 55 år

Alle krefttilfellene skal være på samme side av familien.

* Inkluderer andregradsslektning via mann.

Kjent genfeil i familien

Friske personer som ønsker prediktiv gentest for genfeil som er kjent i familien, henvises til medisinsk genetisk avdeling for genetisk veiledning og gjennomføring av målrettet prediktiv gentest.

Siste faglige endring: 23. mars 2022