4.3. ICD-10 Hyperkinetisk forstyrrelse

For å sette en diagnose Hyperkinetisk forstyrrelse må både konsentrasjonsvansker og hyperaktivitet/impulsivitet medføre signifikant nedsatt funksjonsnivå i flere situasjoner, f.eks. hjemme og på skolen (World Health Organization, 1992). Symptomer og nedsatt funksjonsnivå må ha startet før fylte 7 år.

I ICD-10 fra 1992 (World Health Organization, 1992) gis følgende beskrivelse av Hyperkinetiske forstyrrelser:

«Gruppe lidelser kjennetegnet ved tidlig debut (vanligvis i løpet av de fem første leveårene), manglende utholdenhet i aktiviteter som krever kognitivt engasjement, og tendens til å skifte fra en aktivitet til en annen uten å gjøre noe ferdig, i kombinasjon med uorganisert, dårlig regulert og overdreven aktivitet. Flere andre avvik kan forekomme. Hyperkinetiske barn er ofte uforsiktige og impulsive, utsatt for ulykker og får oftere disiplinærvansker på grunn av tankeløse brudd på normer og regler, mer enn på grunn av bevisst utfordrende atferd. De viser ofte sosialt uhemmet atferd med mangel på normal forsiktighet og tilbakeholdenhet, de blir upopulære blant andre barn, og de kan bli isolert. Kognitive forstyrrelser er vanlige, og spesifikke motoriske og språklige utviklingsforstyrrelser er uforholdsmessig hyppige. Sekundære komplikasjoner omfatter dyssosial atferd og lav selvfølelse».

Hyperkinetisk forstyrrelse er inndelt i følgende undergrupper:

  • F90.0 Forstyrrelser av aktivitet og oppmerksomhet
  • F90.1 Hyperkinetisk atferdsforstyrrelse
  • F90.8 Andre spesifiserte hyperkinetiske forstyrrelser
  • F90.9 Andre uspesifisert hyperkinetisk forstyrrelse.

I tillegg finnes det i ICD-10 kategorien F98.8: «Andre spesifiserte atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder». Her inkluderes «Oppmerksomhetsforstyrrelser uten hyperaktivitet», men det er ikke beskrevet kjennetegn ved tilstanden.

WHO har også utgitt «The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders - Diagnostic criteria for research» (Gillberg C, 2010). Denne inkluderer operasjonaliserte kriterier for å sette diagnoser innenfor kategorien Hyperkinetisk forstyrrelse. Det er beskrevet 9 symptomer innenfor området konsentrasjonsvansker, 5 innenfor hyperaktivitet og 4 innenfor impulsivitet. Det kreves minst 6 av symptomene på konsentrasjonsvansker, minst 3 innenfor hyperaktivitet og minst 1 innenfor impulsivitet for diagnose. I tillegg må symptomene ha vart i minst 6 måneder, vært til stede og gitt nedsatt funksjon i flere settinger og ha startet før 7 års alder. Kriteriene for Hyperkinetisk forstyrrelse i ICD-10 for bruk i forskning ligger svært nær diagnosekriteriene for AD/HD i DSM-5 (Gillberg C, 2010; American Psychiatric Association, 2013).

Sist faglig oppdatert: 13. juni 2018