2.11. Rusmiddelmisbruk og ADHD/ Hyperkinetisk forstyrrelse

Barn og ungdom med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse bruker mer tobakk i ungdomsalder enn jevnaldrende og har en økt risiko for å utvikle avhengighet/misbruk av alkohol og andre rusmidler i voksen alder (Charach A et al, 2011). Behandling med sentralstimulerende middel hos barn gir ikke økt risiko for utvikling av rusmiddelmisbruk i ungdomsalder (Groenman AP et al, 2013).

I oppfølging og behandling av barn og ungdom med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse må man være klar over risiko for bruk/ misbruk av rusmidler og sørge for å kartlegge dette jevnlig. Rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak kan være av stor betydning for unge med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse.

I en større internasjonal undersøkelse av voksne diagnostisert med rusmiddelmisbruk ble det funnet at cirka 1/3 av de norske deltagerne oppfylte kriterier for diagnosen ADHD (van de Glind G et al, 2014). Tilsvarende viser studier at 20–40 prosent av voksne diagnostiert med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse rapporterer om rusmiddelmisbruk (Schubiner H, 2005). Det er også påvist at de som har både ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse og rusmiddelmisbruk har en høyere forekomst av andre komorbide psykiatriske lidelser (Wilens TE et al, 2005).

Sist faglig oppdatert: 13. juni 2018